Databázy a odborníci v službách vedy

01. 02. 2013

Výber konkrétneho výsledku vedeckovýskumnej činnosti na priemyselno-právnu ochranu, podanie napr. patentovej prihlášky či výber partnera z podnikateľského prostredia, to sú len niektoré z krokov ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Národný systém podpory transferu technológií má prostredníctvom poskytovaných služieb napomáhať odvahe tieto kroky aj prakticky realizovať.

Je nový nápad nový?

Na to, aby vedecký pracovník, resp. inštitúcia, ktorú zastupuje získala odpoveď na túto dôležitú otázku, musí svoju novú technológiu porovnať s aktuálnym stavom techniky.
Konkrétnejšie povedané, zistiť čo je v danej oblasti už známe.

Napríklad, ak by sa nejaké akademické pracovisko venovalo výskumu ako účinne odstrániť graffiti, potrebuje informáciu či sa niekto podobnej aktivite už venoval resp. venuje.
Táto informácia môže, ale tiež nemusí „odštartovať“ proces ochrany duševného vlastníctva a následný transfer technológií.              

Dôležitú úlohu tu zohráva fakt či je samotná technológia nová, či jej vytvoreniu predchádzala vynálezcovská činnosť a či je priemyselne využiteľná.

Možno povedať, že podstata technológie je postavená nad jej účel. Pretože konkrétny zámer, napr. spomínané odstraňovanie graffiti, môže byť pokrytý už nejakou technológiou ale založenou na inom princípe. A práve tento nový princíp je možné chrániť.

Národný portál pre transfer technológií poskytuje možnosť objednať si prieskum, ktorého výsledkom je rešerš na stav techniky. Ten môže akademikovi poskytnúť potrebné informácie pred samotným procesom ochrany výsledku jeho vedeckovýskumnej činnosti a prípadnou komercializáciou.

Databázy vyhľadajú, odborníci poradia

V rámci poskytovaných rešeršných služieb hovoríme o informáciách z databáz predmetov priemyselného vlastníctva a informácií z databáz technologických ponúk a dopytov.

Databázy predmetov priemyselného vlastníctva zahŕňajú patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a pod. Rešerše na stav techniky možno rozšíriť na všetku dôležitú nepatentovú literatúru vrátane technických a vedeckých časopisov, učebníc, záverov z konferencií, téz, webových stránok, firemných brožúr, ekonomických publikácií a novinových článkov.

V prípade databáz technologických ponúk ide o informácie o technológiách vyvíjaných na akademickej pôde, ale i v štátnych a súkromných firmách. Databázy technologických dopytov sa sústreďujú na záujem o konkrétne výrobky, stroje či výrobcov.

Pri objednávke spomínaných služieb je potrebné uviesť tematickú oblasť, v ktorej sa majú tieto ponuky a dopyty vyhľadať a tiež kľúčové slová podľa ktorých má byť rešerš spracovaná.
Rešerš je možné spracovať jednorázovo formou spätného vyhľadania za určitý čas alebo je tiež možné požiadať o priebežný monitoring spomínaných databáz.

Sledovať je tiež možné aktivity konkurencie a patentovú činnosť firiem vo zvolenej technologickej oblasti.

Práve takéto informácie môžu posilniť spomínanú odvahu k realizovaniu samotného procesu transferu technológií a sú tiež odrazom nových trendov.

Dôležitou súčasťou týchto služieb sú tiež konzultácie a poradenstvo. V tomto smere pomoc smeruje k práci s databázami, formulovaniu rešeršných požiadaviek, ako i správnemu chápaniu pojmov ako napríklad: predmet priemyselného vlastníctva, pôvodca vynálezu, patent a pod.

Spolupráca s odborným prístupom

Každý z náročných krokov procesu transferu technológií majú akademickým pracoviskám a ich centrám transferu technológií pomáhať prakticky realizovať expertné podporné služby (EPS). Tie sú zamerané na dve oblasti. Prvou je ochrana a druhou komercializácia duševného vlastníctva.

Pri ochrane duševného vlastníctva je možné požiadať o služby týkajúce sa správneho výberu výsledku vedeckého výskumu na priemyselno-právnu ochranu, stratégie tejto ochrany a v neposlednom rade o služby súvisiace s prípravou a podaním patentovej prihlášky alebo prihlášky iného predmetu priemyselného vlastníctva (zápis úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky...).

Služby pre komercializáciu duševného vlastníctva venujú pozornosť aj aktuálnemu dianiu na trhu. To znamená, že akademikom sa prostredníctvom týchto služieb dokáže nájsť relevantný partner pre spoluprácu a na základe stretnutí s týmto partnerom sa prerokuje stratégia akou sa pristúpi ku komercializácii.

Určí sa či pôjde o poskytnutie licencie, prevod majetkových práv k predmetu priemyselného vlastníctva alebo založenie spin off podniku. Predpokladá sa tiež zabezpečenie vedenia rokovaní, vypracovanie licenčných zmlúv sledovanie dodržiavania zmluvných podmienok stanovených v licencii a pod..

Akademická obec môže prostredníctvom týchto služieb požiadať aj o posúdenie zmlúv, ktoré im boli doručené z podnikateľského prostredia a súvisia s komercializáciou ich výsledkov vedeckovýskumnej činnosti. V neposlednom rade sa EPS týkajú založenia tzv. spin-off podniku. Ten je založený za účelom zhodnotenia duševného vlastníctva do formy výrobku alebo služby riadne uplatnenej na trhu. Tu sa poskytované služby týkajú tvorby podnikateľského plánu, asistencie pri zakladaní firmy a pomoci pri sprostredkovaní investorov.

Spracovala: Mgr. Eva Vašková

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, služby, podpora transferu technológií , Národný portál pre transfer technológií (NPTT)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK