Čo je nové v Stredoeurópskom technologickom inštitúte?

19. 03. 2013

Spracovala: Mgr. I. Molnárová

Stredoeurópsky technologický inštitút Masarykovej univerzity (CEITEC MU) má k dispozícii najvýkonnejší spektrometer pre nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR). Spektrometer NMR je súčasťou novootvoreného Národného centra NMR Jozefa Dadoka. Takýchto zariadení s pracovnou frekvenciou 950 MHz je inštalovaných po celom svete iba osem. Vybavenie centra prispeje k štúdiu atomárnej štruktúry biologicky významných molekúl a ich komplexov, čo umožní objasniť funkciu živých organizmov alebo pomôže pri vývoji nových liečiv. Pracovisko je pomenované podľa profesora Jozefa Dadoka, ktorý sa svojou vedeckovýskumnou prácou zapísal do histórie spektroskopie NMR.

Národné  centrum NMR Jozefa Dadoka je jedným zo zdieľaných laboratórií výskumného programu Štruktúrnej biológie so zameraním na kľúčovú technológiu spektroskopie NMR. Špičkové pracovisko má v súčasnosti k dispozícii šesť spektrometrov NMR s najvýkonnejším spektrometrom, ktorý pracuje s frekvenciou 950 MHz. Ide o celkom unikátny, v podzemí uložený prístroj – na celom svete ich je iba osem, štyri z nich sú v Európe. Spektroskopia NMR sa zaoberá podrobným štúdiom štruktúry biomolekúl a ich časových premien na atomárnej úrovni. Využitie tejto metódy prispieva k detailnému popisu a vysvetleniu celej škály biologicky zaujímavých procesov – od regulácie prepisu genetickej informácie až po procesy na bunkovej úrovni. Detailná znalosť štruktúry bielkovín a nukleových kyselín takisto napomáha vo farmaceutickom priemysle pri návrhu nových liečiv.

Nové pracovisko v univerzitnom kampuse Masarykovej univerzity výrazne posilní pozíciu výskumného programu Štruktúrna biológia v európskom kontexte. Laboratórium NMR je už dnes zapojené do významných európskych projektov v oblasti štruktúrnej biológie, ako napr. Bio-NMR alebo INSTRUCT a aktívne prispieva k vývoju nových metód nukleárnej magnetickej rezonancie. V nasledujúcich rokoch budú v rámci programu Štruktúrna biológia inštalované aj ďalšie unikátne zariadenia, a to pre rőntgenovú kryštalografiu a kryo-elektrónovú mikroskopiu a tomografiu, umožňujúcu komplexné štúdium biomolekulárnych štruktúr a interakcií.

 

Zdroj: http://www.ceitec.cz                                                         

Kľúčové slová:
projekty, technológia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK