1/2013

Tému podpory nových myšlienok a inovačných stratégií otvorila diskusia na I. stretnutí Inovačného fóra, ktoré sa konalo 12. 3. 2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.

Inovačné fórum je platformou, ktorá spája expertov v oblasti inovácií a výskumu. Poskytuje im priestor pre vzájomnú komunikáciu o aktuálnom stave inovačnej politiky, jej smerovaní a budúcnosti.

Podujatie je určené tak pre verejný, súkromný, ako aj tretí sektor. Prvý ročník Inovačného fóra hostil viac ako päťdesiat zástupcov zo spomínaných oblastí. Inovačné fórum sa konalo pod záštitou Štefana Chudobu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), ktorý predstavil pracovnú verziu dokumentu Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2020.

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ