Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bulletiny 2013

4/2013 24. 03. 2014

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky  zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied s kľúčovým postavením v informačnej podpore výskumu, vývoja a akademického sektora na Slovensku. Je riešiteľom niekoľkých národných projektov, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ, riešené v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, ktorých jednotlivé ciele prispievajú k naplneniu strategických úloh CVTI SR, a tým je komplexná informačná podpora vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom prístupu k adekvátnemu vedeckému obsahu v elektronickej forme.

Celý článok

3/2013 06. 02. 2014

V dňoch 17. a 18. júna 2013 sa v bratislavskom Hoteli Bôrik konalo historicky prvé zasadnutie Vedeckej radysprávneho orgánu Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

celý článok

2/2013 06. 02. 2014

Cieľom Európskej stratégie pre dunajský región je podpora spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj, prírodné a kultúrne dedičstvo. 

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) spustilo v novembri 2011 iniciatívu nazvanú Vedecká podpora Dunajskej stratégie.  Cieľom tejto iniciatívy je zhromaždiť dôležité vedecké poznatky a dáta, ktoré umožnia zúčastneným stranám dunajského regiónu určiť politické opatrenia a aktivity potrebné pre efektívnu implementáciu tejto stratégie.

Dňa 16.  mája 2013 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie na najvyššej úrovni, na ktorom Európska komisia spolu s vedcami a tvorcami politík zo 14 krajín podunajskej oblasti  predstavila šesť vedeckých zoskupení, ktoré majú podporiť hospodársky rozvoj regiónu.

1/2013 13. 06. 2013

Tému podpory nových myšlienok a inovačných stratégií otvorila diskusia na I. stretnutí Inovačného fóra, ktoré sa konalo 12. 3. 2013 na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.
Inovačné fórum je platformou, ktorá spája expertov v oblasti inovácií a výskumu. Poskytuje im priestor pre vzájomnú komunikáciu o aktuálnom stave inovačnej politiky, jej smerovaní a budúcnosti.

Podujatie je určené tak pre verejný, súkromný, ako aj tretí sektor. Prvý ročník Inovačného fóra hostil viac ako päťdesiat zástupcov zo spomínaných oblastí. Inovačné fórum sa konalo pod záštitou Štefana Chudobu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ), ktorý predstavil pracovnú verziu dokumentu Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2020.

 

 

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK