Zahraniční hostia konferencie NITT SK 2012

26. 03. 2013

Spracovala: Mgr. Eva Vašková

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

V programe druhého ročníka konferencie NITT SK 2012 sa nachádzali, okrem zástupcov slovenskej odbornej verejnosti pre oblasť TT a ochrany duševného vlastníctva, aj mená zahraničných kolegov.
Priestor na zdieľanie svojich skúseností dostali na samotnej konferencii. Teraz by sme Vám ich radi priblížili prostredníctvom nasledujúcich krátkych profesijných profilov.

Sara  Matt – Leubner

Viceprezidentka ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) sa počas svojho vysokoškolského štúdia venovala najmä iónovej fyzike. Štúdium na univerzite v Innsbrucku ukončila habilitačnou prácou na tému stability molekulárnych a klastrových iónov.

Ako vedeckovýskumný pracovník pracovala napríklad s kolegami na KIV (Kernfysisch Versneller Institut), inštitútu univerzity v holandskom Groningene, ale i na nemeckej Freie Universität Berlin.

Od roku 2004 sa jej profesijným pracoviskom stala Universität Innsbruck v Rakúsku. Kde získala skúsenosti ako lektorka Inštitútu pre iónovú fyziku a aplikovanú fyziku (Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik). Na tejto akademickej pôde  bola tiež projektovou manažérkou projektu project.service.büro, ktorý sa týkal ochrany duševného vlastníctva.

Následne pôsobila a  pôsobí, vo funkcii generálnej riaditeľky  transidee Transferzentrum Universität Innsbruck. Od mája 2010 je aj viceprezidentkou ASTP. 

Steffen Preissler

Svoje vysokoškolské štúdium zameral na oblasť politológie, práva a sociológie. Oblasti inovačného výskumu a technologického transferu sa venoval napríklad v ZIW (Zentrum für Internationale Wirtschaftsbeziehungen).  Ako expert v tejto oblasti, pracoval pre Jihomoravské inovační centrum  (JIC). Na univerzite v Leipzigu vedie kurzy na témy inovačného transferu a trvalo udržateľného rozvoja.

V rámci profesijných združení je členom AUTM (Association of University Technology Managers) a EIRA (European industrial research managment association).

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti MOEZ  Fraunhofer, kde sa venuje technologickému transferu a je vedúcim oddelenia pre „inovatívne transfer systémy“ (Innovative Transfersysteme).

 

Eva Janouškovcová

Vysokoškolské  vzdelanie získala na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde študovala obecnú biológiu.

Od roku 2002 tu potom pôsobila ako vedeckovýskumný pracovník  aj ako prednášajúca.   

Transferu technológií sa začala venovať v roku 2005, po absolvovaní dvojmesačnej stáže v Office Technology Transfer, McGill University v kanadskom Montreali.

Rozšíriť skúsenosti v tejto oblasti jej pomohli aj viaceré odborné kurzy pokrývajúcich problematiku TT a ochrany duševného vlastníctva.

Svoje profesionálne pôsobenie aj naďalej rozvíja a  aktívne pracuje na vedeckovýskumných projektoch, činnostiach podporujúcich popularizáciu vedy a od roku 2008 je tiež  hlavnou koordinátorkou projektu 7. rámcového programu „Noc vědců“.    

Aktuálne pôsobí v Centre Transferu Technológií na Masarykovej Univerzite v Brne (MU), kde zabezpečuje servis a podporu pracoviskám MU v oblasti ochrany jej duševného vlastníctva.       

Arno Basedow

Jeho alma mater boli Univerzita v Heildelbergu a tiež Univerzita Parana Curitiba v Brazílii. Svoje študijné zameranie  orientoval na oblasť chémie a chemického inžinierstva. Pracovne pôsobil ako riaditeľ oddelenia pre výskum a vývoj v spoločnosti Lohmann Adhesive Tape Technology Tianjin.

Ako projektový manažér pracoval pre Fraunhofer-Patentstelle für die Deutsche Forschung e.V., v Mníchove, v rámci projektu „Deutsches Innovationsforum", Patentverwertung „ForschungsPatent". Na rovnakej pozícii získaval skúsenosti aj v spoločnosti N-transfer, GmbH v  Hannoveri, v rámci projektu „Patente/Lizenzen“.

Pozíciu generálneho riaditeľa zastával v TLM GmbH (Technologie – Lizenz - Büro), agentúre, ktorá sa venuje inováciám a manažmentu v oblasti patentov.

Aktuálne pracuje pre už spomínanú spoločnosť  Fraunhofer-Patentstelle für die Deutsche Forschung e.V ako strategický poradca.

Foto: CVTI SR

 

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, experti

Video súbory k článku

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ