Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

12. 12. 2012

 Intellectual Property Law and Policy

Intellectual Property Law and Policy
Volume 11 Oxford: Hart Publishing, 2010. 836 s.
(Právo a politika  ochrany duševného vlastníctva)

Publikácia prináša informácie zo 16. výročnej konferencie, venovanej právu a politike ochrany duševného vlastníctva, ktorá sa konala 27. – 28. marca 2008 vo Fordham University School of Law  (New York).

 Strategic Management of Technology and Innovation

Strategic Management of Technology and Innovation
New York: McGraw-Hill International edition 2009. 1264 s.
(Strategické riadenie technológií a inovácií)

Publikácia prezentuje riadenie technológií a inovácií na troch úrovniach a ich vzájomné prepojenie.

 The Global Political Economy of Intellectual Property Rights. The new enclosures

The Global Political Economy of Intellectual Property Rights. The new enclosures
London: Routledge, 2010. 180 s.
(Celková politická ekonómia práv duševného vlastníctva. Nové závery) 

Sumarizácia práv duševného vlastníctva z pohľadu politickej ekonómie a ich postavenie v novom miléniu.

 Komentár k zákonu o ochranných známkach

Komentár k zákonu o ochranných známkach
Maruniaková, Ingrid- Klinka, Tomáš- Midriaková, Lenka – Mikuličová,Jitka. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva 2012. 305 s. 

Základný pohľad na oblasť známkovoprávnej ochrany , prostredníctvom výkladu  právnej normy, obohatený poznatkami z aplikačnej praxe. Cieľom je  aj zorientovať čitateľa v oblasti vymoženosti práv z ochranných známok.

 The legal protection of databases

The legal protection of databases
Mark J. Davison. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 316 s/. ( Právna ochrana databáz). 

Publikácia  obsahuje prehľad možností právnej ochrany databáz, porovnanie európskej legislatívy  a systému  právnej ochrany v USA.

 Competition law, technology transfer and the TRIPS agreement Implications for developing countries

Competition law, technology transfer and the TRIPS agreement Implications for developing countries
 
Tu Thanh Nguyen.  Cheltenham : Edward Elgar, 2010.  346 s.
(Právo hospodárskej súťaže, transfer technológií a dohoda TRIPS.)

Publikácia  sa zaoberá súťažným právom a medzinárodným transferom technológií z pohľadu dohody TRIPS  a  skúsenosťami v týchto oblastiach v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách.

 

 Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. 

  

 

Spracovali: Mgr. I. Molnárová, Mgr. O. Števková

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK