Odborné semináre Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR

16. 12. 2012

Spracovala: Mgr. O. Števková

Stredisko patentových informácií  PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR je súčasťou siete  stredísk členských štátov Európskej patentovej organizácie – EPO.(Skratka PATLIB je odvodená od PATent LIBrary – patentová knižnica, keďže  pôvodným cieľom pri vzniku týchto stredísk bolo umožniť verejnosti priamy prístup k patentovým dokumentom a informáciam z oblasti právnej ochrany priemyselného vlastníctva).

Poskytuje vedcom, vynálezcom, študentom aj širokej verejnosti  množstvo špecializovaných služieb a informácií , súvisiacich s ochranou predmetov priemyselného vlastníctva, využívaním patentov, komercializáciou výsledkov vedeckej činnosti.

Jednou  z činností Strediska patentových informácií PATLIB v CVTI SR  je aj organizácia seminárov a školení na tému ochrany priemyselného vlastníctva  a  využívania  relevantných  informačných zdrojov.

V  mesiacoch október, november a  december 2012 zorganizovalo Stredisko patentových informácií PATLIB  v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici tri semináre.

Na prvom  seminári „Ako chrániť svoje nápady“ účastníci získali poznatky, čo sú to patenty a úžitkové vzory, čo sa nimi dá priemyselnoprávne chrániť, ako ich získať, ako patentovať v zahraničí a o možnostiach obchodného využívania patentovanej technológie.  Lektorkou bola Ing. Lucia Brocková  z ÚPV SR.

Témou ďalšieho seminára „Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch” bolo  vyhľadávanie   v národných, európskych a medzinárodných databázach predmetov priemyselného vlastníctva, spojené s praktickými ukážkami. Seminár viedli informační špecialisti Strediska patentových informácií PATLIB  CVTI SR, PhDr. Mária Harachová  a PhDr.Ľubomír Kucka.

Posledný seminár v decembri  pod názvom  „Dizajny a ochranné známky“ bol venovaný možnostiam ochrany výsledkov tvorivej činnosti dizajnom a tovarov a služieb ochrannými známkami.  Súčasťou boli aj ukážky rešeršovania v registroch ÚPV SR, v databázach OHIM-u (Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu) v Allicante. Lektormi boli odborníci z ÚPV SR Ing.Karol Klavec a  Ing. Marián Michalovský.

V roku 2013 bude Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií organizovať ďalšiu sériu odborných  seminárov.

 

 

 

Kľúčové slová:
semináre, duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK