Mgr. Andrea Putalová

04. 10. 2012

Milí čitatelia, 

prihováram sa Vám z pozície hlavnej editorky bulletinu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ (TTb). Dostáva sa Vám do rúk druhé číslo prvého ročníka TTb, ktoré vychádza štvrťročne od septembra 2012. Dúfam, že Vás zaujme natoľko, že budete pravidelne siahať aj po ďalších číslach či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.  

Zámerom TT bulletinu je upriamiť pozornosť predovšetkým odbornej verejnosti na problematiku prenosu technológií a poznatkov do praxe a informovať o dianí v oblasti transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. Zároveň máme za cieľ sprostredkovať zaujímavé reportáže, rozhovory a podujatia zamerané na inovácie, technológie a významné osobnosti vedy a techniky.  

V prvej aktuálnej téme tohto čísla riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predstaví celé spektrum aktivít národného informačného centra a špecializovanej vedeckej verejnej knižnice Slovenskej republiky, zameranej na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. CVTI SR  je vydavateľom tohto bulletinu. 

Druhou aktuálnou témou je reportáž z 8. medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií Taipei International Invention Show and Technomart 2012, ktorý sa konal koncom septembra 2012 v Taiwane. Podujatie je zaujímavé najmä tým, že na ňom boli ocenené aj technológie, vyvinuté výskumnými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského.   

Trojicu aktuálnych tém uzatvára reportáž zo slávnostného odovzdávania Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility do pilotnej výskumnej prevádzky, ktoré sa konalo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Okrem ďalších článkov a odporúčaní nájdete  v tomto čísle aj rozhovor s medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti materiálového výskumu Dr. Ing. Františkom Simančíkom, riaditeľom Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. 

Zaujímavou je tiež reportáž z výstavy Bioterapeutické metódy v praxi, ktorú usporiadalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ústavom zoológie SAV.  Výstava bola realizovaná v rámci implementácie projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, s cieľom  predstaviť bioterapie ako významný doplnkový alebo alternatívny spôsob liečby viacerých závažných ochorení a zdôrazniť potrebu ich ďalšieho výskumu a zavádzania do klinickej praxe.  

V rámci implementácie projektu NITT SK pripravujeme v spolupráci s Ústavom dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave aj výstavu zameranú na problematiku transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva pod  názvom TRANSTECHDESIGN, na ktorú Vás srdečne pozývam. 

Na záver mi ostáva už len milá povinnosť popriať Vám príjemne strávené chvíle pri čítaní nášho bulletinu.  

Mgr. Andrea Putalová,

hlavná editorka TTb,
vedúca Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK