Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí – z konferencie NITT SK 2011

04. 08. 2012

PhDr. Marta Bartošovičová, Ing. Alena Oravcová

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (1) usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR dňa 11. 10. 2011 Konferenciu NITT SK 2011: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou.

S úvodnými príhovormi vystúpili: RNDr. Marta Cimbáková, generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (2) a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (3) (CVTI SR). Konferenciu moderoval Ing. Ľubomír Bilský z CVTI SR.

V súlade s programom po úvodných vystúpeniach odznelo 10 prezentácií a diskusia.

 • Miroslav Kubiš, CVTI SR, Bratislava: Budovanie národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku, predstavenie národného projektu NITT SK

  V úvode definoval transfer technológií (TT) ako komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom ich komerčne zhodnotiť. Informoval, že pri CVTI SR bude pôsobiť Národné centrum pre transfer technológií. Podrobne hovoril o troch plánovaných podporných aktivitách, z ktorých prvá je zameraná na podporu vedeckej komunity pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva v procese TT; marketing vedeckých poznatkov a vyhľadávanie partnerov na ich komerčné zhodnotenie; podporu pri vyjednávaní a uzatváraní licenčných dohôd; podporu pri zakladaní CTT na univerzitách a VV inštitúciách a pri štandardizácii služieb.
   
 • Marián Janek, Technologický inštitút SAV, Bratislava: Centrum pre transfer
  technológií Slovenskej akadémie vied – utópia alebo skutočnosť?

  Technologický inštitút SAV (4) začal svoju činnosť 1. 1. 2008. Jeho úlohou okrem výskumu a vývoja, je poskytovať komplexné vedecko-technické služby, najmä pre vedecké organizácie SAV v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manažmentu duševného vlastníctva; podporovať riešenia interdisciplinárnych projektov SAV, zaobstarávať a prevádzkovať drahé prístroje, poskytovať poradenské a bezpečnostné služby; publikovať informácie o riešených projektoch, dostupných technológiách, diagnostických zariadeniach a ponúkaných službách.

 • Helena Ďurovčíková, Transtech STU, Bratislava: Transfer technológií v podmienkach Slovenskej technickej univerzity

  Ide o dvojročný projekt (02/2010 - 03/2012) financovaný zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, zameraný na „Zlepšenie interného manažmentu STU pre prenos poznatkov do praxe“ v rámci OP VaV. Po skončení projektu bude pracovisko začlenené do štruktúry STU. Poslaním TRANSTECH-u STU je vytvárať priaznivé podmienky na transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z univerzity do praxe. V procese transferu technológií poskytujú na mieru: know-how v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva; právnu podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo; vyhľadávanie partnerov z priemyselného a podnikateľského prostredia; databázu výskumných pracovísk STU; sieťovanie univerzitných pracovísk s praxou; podporu podnikania pracovísk univerzity, doktorandov, študentov; aktívnu propagáciu výsledkov výskumu a vývoja – projekt Centrope TT.

 • Helga Jančovičová, CTT UK, Bratislava (namiesto Ivana Ostrovského): Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave – budovanie funkčného systému prepájania vedy, výskumu a vzdelávania s podnikovou sférou

  Strategickým cieľom projektu je vytvorenie platformy prenosu konkrétnych poznatkov z akademickej sféry do sféry komerčnej. Centrum transferu technológií (5) na Univerzite Komenského v Bratislave má ambíciu poskytovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany duševného vlastníctva UK. Vytvorením CTT UK dôjde k reálnemu naplneniu jedného z cieľov budovania vedomostnej spoločnosti. Špecifické ciele projektu sú: vybudovanie infraštruktúry kontaktného a komunikačného centra, vrátane vybudovania systému riadenia know-how  UK; rozšírenie a správa databázy UK; vytvorenie systému ochrany duševného vlastníctva pre UK; vytvorenie systému evaluácie projektov a pilotné overenie funkčnosti CTT UK.

 • Anton Lavrin, UCITT TU, Košice: Univerzitné centrum pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva (6) (UCITT) pri Technickej univerzite v Košiciach – priestor a obsah jeho pôsobnosti

  V úvode sa venoval odozve na aktualizované stratégie rozvoja aj v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku Minerva 2 a Fenix. Stratégiou TUKE je stať sa o.i. medzinárodne uznávanou výskumnou univerzitou postavenou na báze excelentného výskumu v relevantných vedeckých, inžinierskych a spoločenských odboroch. TUKE je úspešná v čerpaní eurofondov. V rámci projektu UCITT sa vytvára inštitucionálna štruktúra, ktorá poskytuje poradenstvo a služby v oblasti: podpory rozvoja základného a aplikovaného výskumu z verejných zdrojov (EU zdroje, KEGA, VEGA, APVV a pod.); účinnej a aktívnej spolupráce so spoločenskou a hospodárskou praxou (aplikovaný výskum, verejno-hospodárska činnosť, schéma štátnej pomoci, spoločné VaV pracoviská a pod.); ochrana duševného vlastníctva (odborné pracovné a právne poradenstvo v oblasti autorských práv, patentov, zmluvnej spolupráce, kontraktov, licencii a pod.); podpora vytvárania „Spin – off“ a „Start – up“ inštitútov; rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu, vývoja inovácií a transferu technológií a marketing v oblasti výskumu a TT.

 • Roman Linczényi, Podnikateľské a inovačné centrum – BIC, s. r. o. (7), Bratislava: Skúsenosti s podporou technologického transferu v SR

  Informoval o aktivitách na podporu transferu technológií, medzi ktoré patria
  návštevy a identifikácia subjektov na Slovensku (vedecko-výskumné inštitúcie
  a firmy); technologické audity (identifikácia technologického potenciálu); partnerské podujatia; podnikateľské misie; technologické databázy na podporu TT
  a využívanie sietí na podporu TT. Predložil štatistiku zrealizovaných transferov.
  Medzi odporučeniami menoval rozvoj služieb kompatibilných s iniciatívami EÚ,
  s dostatočnou finančnou podporou zaručujúcou kontinuitu a vysokú profesionalitu, s priestorom pre PPP zaručujúcim reakciu na potreby trhu, vysokú profesionalitu a efektivitu a s efektívnou národnou podporou a koordináciou systémom
  na národnej úrovni, ak to nevylúči predchádzajúce východiská.

 • Eva Janouškovcová, Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT MU) (8) Brno: Technology Transfer Opportunities in South Moravian Region, Czech Republic

  Podelila sa so svojimi skúsenosťami s vedením Centra TT, ktoré vzniklo v roku 1995. Zhruba 1,5 roka mapovali situáciu a až v roku 1997 sa im podarilo schváliť prvý interný dokument. Do toho vstúpili právnici a ekonómovia s upozornením, aby mysleli na obchodné tajomstvo, know how, autorské právo (časť duševného vlastníctva Na českých univerzitách vzniklo 5 alebo 6 centier TT, v Brne majú iba dve zo štyroch univerzít funkčné CTT. Veľký úspech má projekt SoMoPro – regionálny grantový program, ktorého cieľom je prilákať zahraničných vedcov.

 • Darina Kyliánová, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (9), Banská Bystrica: Centralizované TTO ako nadradené riadiace stredisko transferu poznatkov z akademického výskumu

  Vo svojom vystúpení spomenula aj projekt Minerva 2. Upozornila, že veľa kritiky je zameranej hlavne na podfinancovanie vedy a výskumu, avšak nič podstatné na zlepšenie stavu sa nedeje. Slovensko je jediná krajina vo V-4, ktorá nemá ani jednu univerzitu medzi špičkovými. Zaostávame aj za Tureckom či Mexikom. V SR je nízky počet zahraničných študentov a naopak máme najväčší odliv študentov do zahraničia. Ďalej hovorila o výhodách CTTO, medzi ktoré patrí širšie portfólio ponúkaných priemyselných práv, rozšírenie licenčných možností. Obchodné rokovania zabezpečuje tím obchodníkov, právnikov, ekonómov, nie akademickí pracovníci alebo zamestnanci akademických inštitúcií. Vedci nie sú a ani by nemali byť manažérmi duševného vlastníctva.

 • Gabriela Konopka-Cupiał, Jagelonská univerzita Krakov (10), Poľsko: Commercialization Strategy at the Jagiellonian University

  Hovorila o stratégii komercializácie duševného vlastníctva na ich univerzite a nadobudnutých skúsenostiach. Univerzita sa zapája do množstva národných i medzinárodných projektov. Úlohou tímu zameraného na inovácie je budovanie vzťahov s vedeckými tímami v aplikovanom výskume; budovanie partnerstiev medzi univerzitou a podnikateľským sektorom; hľadanie obchodných partnerov; optimalizácia vzťahu vedecko-výskumných pracovníkov a univerzity pri prihlasovaní vynálezov; podpora pri vytváraní a vyjednávanie obchodných zmluvných podmienok. Univerzita nemôže byť priamym akcionárom vo firme, preto majú vypracované smernice o zákazkovom výskume. Zisk medzi vynálezcom a univerzitou sa delí v pomere 50:50. Univerzita má založené spin-off firmy, kde vynálezcovia môžu byť akcionármi alebo členmi predstavenstva, môžu byť tiež konzultantmi.

 • Agnieszka Podrazik, Akadémia banícko-hutnícka v Krakove, PATLIB centrum (11) , Poľsko: PATLIB Network in Poland – Current Activities and Future Directions

  PATLIB (12) (PATent LIBraries) je skratka názvu siete patentových knižníc v celej Európe. Sieť PATLIB v Poľsku má 27 informačných centier, ktoré spolupracujú s národným patentovým úradom. Vo svojich fondoch majú obrovské množstvo dokumentov. Poľský patentový úrad podporuje činnosť týchto centier, poskytuje literatúru, dáva prístup do svojich databáz atď. Medzi hlavné služby patrí: podpora inovačných projektov, poskytujú prístup klientom k dokumentácii z oblasti duševného vlastníctva, informácie o novinkách, pomáhajú pri komercializácii vynálezov, chránených patentom. Napr. v roku 2008 ich centrum odpovedalo na cca 5 tisíc telefonických dotazov a 1500 e-mailov. Hlavní užívatelia sú z akademickej
  obce. Podľa výsledkov prieskumu v jednotlivých krajinách sú poskytované rozdielne služby, napr. poskytujú poradcov z oblasti ochrany duševného vlastníctva, patentových zástupcov, prístup do študovní publikácií a patentových dokumentov. Európsky patentový úrad poskytuje informácie o každom centre na svojej webovej stránke.

 

Referencie:

 1. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK: http://nitt.cvtisr.sk [cit. 2012-09-19]
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk [cit. 2012-09-19]
 3. Centrum vedecko-technických informácií SR: http://www.cvtisr.sk [cit. 2012-09-19]
 4. Technologický inštitút SAV: http://www.ti.sav.sk/ [cit. 2012-09-19]
 5. Centrum transferu technológií: http://www.uniba.sk/index.php?id=3455 [cit. 2012-09-19]
 6. Univerzitné centrum pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva: http://www.tuke.sk/tuke/strukturalne-fondy-eu/vyzva-2-2-01/univerzitne-centrum-inovacii-transferu-technologii-a-ochrany-dusevneho-vlastnictva [cit. 2012-09-19]
 7. Podnikateľské a inovačné centrum – BIC, s. r. o.: http://www.bic.sk/ [cit. 2012-09-19]
 8. Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity: http://www.ctt.muni.cz/ [cit. 2012-09-19]
 9. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: http://www.indprop.gov.sk/ [cit. 2012-09-19]
 10. Jagelonská univerzita Krakov: http://www.uj.edu.pl/ [cit. 2012-09-19]
 11. PATLIB centrum: http://patenty.bg.agh.edu.pl/ [cit. 2012-09-19]
 12. PATLIB: http://www.epo.org/searching/patlib/directory.html  [cit. 2012-09-19]

 Foto: Mgr. Peter Dlhý

Kľúčové slová:
konferencie, experti, projekty, technológia

Priemyselné odvetvia:
Vzdelávanie, výskum a vývoj

Video súbory k článku

<< < | 1 | 2 | > >>

Transfer technológií na Rádiu VIVA
Zahraniční hostia konferencie NITT SK 2012

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ