Technologický inštitút SAV

02. 07. 2012

Logo Technologického inštitútu Slovenskej akadémie viedSpracovala Janka Némethyová

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied (TI SAV) vznikol v roku 2008 na podporu riešenia interdisciplinárnych projektov SAV v oblasti materiálového výskumu a nových technológií, zaobstarávanie a prevádzkovanie technologických a diagnostických zariadení pre spoločné využívanie. V rámci projektu pre oblasť duševného vlastníctva pod názvom „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied“,  poskytuje komplexné služby v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manažmentu duševného vlastníctva.

V roku 2010 získal TI SAV projekt v oblasti progresívnych materiálov a technológií s názvom „Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov“. Multifunkčné materiály sú nové, progresívne materiály, obsahujúce viacero vlastností a funkcií v jedinom systéme. Nanotechnológie poskytujú nové možnosti dizajnovať multifunkčné materiály už od nanometrovej úrovne. 

Úlohou Technologického centra je vytvoriť a udržiavať funkčný systém pre komplexné riešenie problematiky prenosu poznatkov a technológií do praxe, ich komercializáciu a tiež ochranu duševného vlastníctva predovšetkým v organizáciách SAV. Napriek tomu svoje služby a pomoc ponúkajú aj firmám, ktoré sa zaujímajú o najnovší pokrok na poli technológií v oblasti prenosu poznatkov z vedy do praxe. Služby centra sú pre organizácie SAV poskytované bezplatne! 

Do ponuky služieb centra patrí napríklad posúdenie technického riešenia a určenie potenciálnej komerčnej hodnoty, pomoc pri nájdení licenčných partnerov, príprava zmlúv a dokumentov v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií, príprava popularizačných a propagačných materiálov za účelom komercializácie duševného vlastníctva záujemcu. Informácie o všetkých činnostiach CEKOODUV (Centrum  komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva) sú dostupné v časti Služby centra ".

Pokiaľ sa záujemca, ktorý je majiteľom práv k duševnému vlastníctvu, rozhodne pre služby centra, je nutné osobné stretnutie a uzatvorenie zmluvy medzi záujemcom a CEKOODUV. Prostredníctvom systému na správu duševného vlastníctva bude vytvorené konto danému záujemcovi s unikátnym identifikačným číslom a následne prístupové údaje. Súčasťou uzatvorenej zmluvy je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe zmluvy uzatvorenej so záujemcom. 

 Kontaktovať sa s TI SAV je možné:

Sekcia Pre firmy je určená každému, kto má záujem o výsledky výskumu a vývoja v Slovenskej akadémii vied v oblasti prenosu poznatkov z vedy do praxe.

Jednotlivé databázy sú postupne napĺňané, a pracovníci SAV sú pripravení odpovedať na otázky, poradiť s riešením a poskytnúť kontakt na „správnu osobu“ službu či dohodnúť spoluprácu.

Aj v tomto prípade je možné sa kontaktovať:

 

Centrá pre transfer technológií (CTT)

CTT majú dôležitú úlohu pri sprostredkovaní spolupráce výskumnej inštitúcie so súkromnou sférou. Výhodou je  priamy finančný prínos prostredníctvom predaja a licencovania vynálezov či technológií pochádzajúcich z vedeckovýskumných inštitúcií a tiež spoločenský prínos, ktorý umožňuje vznik nových firiem, nových pracovných príležitostí a uvedenie na trh nových a inovatívnych produktov. 

Projekt CEKOODUV je zameraný na vytvorenie „Centra komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied“ s cieľom zintenzívniť spoluprácu odborníkov pre transfer technológií s výskumníkmi, komerčnou a verejnou sférou pre využitie potenciálu výskumných inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV). 

Centrum umožní zapojenie vedeckých výstupov ústavov SAV do širších medzinárodných sietí zameraných na urýchlenie procesu transferu nových poznatkov a inovácií do praxe. 

Zdroj:
Technologický inštitút SAV, http://www.ti.sav.sk
CTT, http://www.ctt.sav.sk

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová:
podnikanie, duševné vlastníctvo, nanotechnológie, komercializácia

Databáza pre spoluprácu podnikateľov
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov RPIC

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK