Mgr. Miroslav Kubiš

04. 07. 2012

Miroslav KubišMilí čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo prvého ročníka bulletinu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ (TTb). Vydávanie tohto periodika, aj elektronického bulletinu, vyplýva z aktivít v rámci národného projektu pod názvom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tento projekt implementuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) od júna 2010 do konca roku 2014.

Projekt NITT SK prebieha v troch etapách. Jeho strategickým cieľom je vytvoriť a implementovať systém národnej podpory transferu technológií a poznatkov, ktoré vzídu z výskumno-vývojovej činnosti, do hospodárskej a spoločenskej praxe. Primárnu cieľovú skupinu projektu tvoria pracovníci vysokých škôl a vedeckých inštitúcií, teda vedecká komunita z verejného sektoru. Hlavné ciele projektu NITT SK sú napĺňané prostredníctvom troch hlavných aktivít.

Cieľom Aktivity 1.1 – Budovanie a prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR – je zabezpečiť personálne a prevádzkové kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR, vybudovať Národný systém podpory TT a poskytovať podporné služby v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým pracoviskám na celom území Slovenskej republiky. Realizácia aktivít prebieha v troch etapách.

Predmetom Aktivity 2.1 – Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí informačných a komunikačných technológií v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií – je návrh, vybudovanie a prevádzka systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry. Systém sa bude zameriavať na riadenie prístupov k špecifickým vedeckým bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám, ktoré podporujú transfer technológií.

Cieľom aktivity Aktivity 3.1 – Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a transfere technológií – je zvýšiť povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy, a tak prispieť k zefektívneniu transferu technológii a vedeckých poznatkov do praxe. Pritom dôraz sa bude klásť na aktívnu propagáciu vedy, konkrétne na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky. V rámci tejto aktivity sa vytvárajú nástroje na propagáciu tematiky transferu technológií, u ktorých predpokladáme potenciál na vytvorenie komunikačného priestoru pre zdieľanie informácií o ochrane duševného vlastníctva a o transfere technológií odborníkmi na tieto témy v Slovenskej republike aj zo zahraničia. Medzi tieto nástroje patrí portál NPTT (www.nptt.sk) a v rámci neho e-bulletin TT i toto tlačené periodikum.

Informácie a články budú v e-bulletine zverejňované priebežne tak, aby pokrývali aktuálne udalosti. Následne budú štvrťročne sumarizované do tlačeného periodika.

Verím, že sa nám prostredníctvom bulletinu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ podarí založiť tradíciu periodika, zameraného na špecifickú dynamicky za rozvíjajúcu oblasť a že TTb bude prínosom pre vedeckú komunitu, ale aj ostatných. K tomu mu želám úspešný štart

Mgr. Miroslav Kubiš,
projektový manažér NITT SK

Kľúčové slová:
projekty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK