Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov RPIC

02. 08. 2012

Logo Regionálneho poradenského a informačného centra PrešovSpracovala Janka Némethyová

RPIC Prešov ako nezávislá organizácia neziskového charakteru, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania. Od svojho vzniku v roku 1993 poskytuje služby klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr, predovšetkým podnikateľom z Prešovského a Košického kraja, spolupracuje s inštitúciami podporujúcimi malé a stredné podnikanie a rozvoj regiónu na Slovensku a v zahraničí.

V rokoch 1999 až 2007 bolo hostiteľskou organizáciou Euro Info Centra (centra na podporu podnikania, siete zriadenej Európskou komisiou – generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel). Od roku 2008 je aktívnym členom Enterprise Europe Network (podpornej siete pre podnikanie a inovácie, členom Národnej asociácie pre rozvoj podnikania (NARP) a Slovenskej asociácie podnikateľských a technologických inkubátorov (SAPTI). Od roku 2004 RPIC Prešov prevádzkuje Technologické inkubátorové centrum.

Kontakt a webové sídlo:
e-mail: rpic@rpicpo.sk
http://www.rpicpo.sk/

Databáza technologických ponúk a požiadaviek

Databáza BBS (Bulletin Board Service) pochádza z dielne centrálnej jednotky siete Enterprise Europe Network. BBS zahŕňa technologické ponuky a technologické požiadavky, vygenerované v členských a asociovaných krajinách Európskej únie.

Záujemca, ktorý chce zverejniť technologickú ponuku (TO – technology offer) alebo technologickú požiadavku (TR – technology request) prostredníctvom BBS, vstupuje do databázy prostredníctvom regionálneho partnera siete Enterprise Europe Network (pre Východné Slovensko RPIC Prešov) na podnet subjektu (podnikateľa, výskumno-vývojového inštitútu, univerzity a pod.). Všetky TO a TR sa potom dostanú prostredníctvom internetu ku každému partnerovi siete Enterprise Europe Network a následne, až ku koncovému subjektu.

Transfer technológií

Jednou z aktivít Enterprise Europe Network je transfer technológií, využívajúc práve databázu BBS – databázu najnovších technológií.
BBS je najväčšia európska databáza najnovších technológií, úložisko dát, ktorá na základe technologického kľúčového slova (Technology keyword) umožní stretnutie technologických ponúk s adekvátnymi technologickými požiadavkami. Databáza obsahuje 13 000 technologických požiadaviek alebo technologických ponúk zo 45 krajín Európskej únie a týždenne sa aktualizuje. Zadania ponúk alebo požiadaviek sú zdarma distribuované k približne 10 000 registrovaným užívateľom systému v Európe. Zaregistrovaný záujemca bude týždenne alebo mesačne dostávať inovatívne technologické profily a ponuky na spoluprácu.  Registrácia je bezplatná. Ako sa zaregistrovať? Veľmi jednoducho! Stačí vyplniť formulár nachádzajúci sa na webovej stránke RPIC Prešov http://www.rpicpo.sk/portal/?c=12&id=23.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach a problémoch s vypĺňaním formulárov alebo s anglickým jazykom je možné využiť služby pracovníkov RPIC Prešov a pracovníkov Enterprise Europe Network, ktorí radi pomôžu.

Ako získať kontakt na vybranú ponuku alebo požiadavku z databázy BBS

Ponuky a požiadavky sú v databáze zatriedené podľa kategórií, alebo sú vyhľadateľné podľa kľúčových slov. Výber technologických  ponúk (TO) a technologických požiadaviek (TR ) je zverejňovaný v pravidelných intervaloch (raz mesačne) na webovom sídle RPIC Prešov v slovenskom, ako i  anglickom jazyku. Vyhľadávanie je možné podľa rôznych kritérií, ako sú kľúčové slová, doba zverejnenia a pod. V prípade záujmu o získanie kontaktu k danej požiadavke stačí vyplniť formulár, následne pracovníci RPIC Prešov kontaktujú príslušného zahraničného partnera siete Enterprise Europe Network pre vyžiadanie konkrétneho kontaktu na ich klienta.

V databáze možno nájsť spoluprácu pre spoločný výskum a vývojové aktivity, licenčné dohody, joint venture, technickú a výrobnú spoluprácu a iné. V prípade akýchkoľvek ďalších informácií je možné obrátiť sa na pracovníkov či už RPIC Prešov alebo Enterprise Europe Network.

BBS SK výber z databázy technologických ponúk a požiadaviek zahraničných firiem
http://www.rpicpo.sk/portal/?c=12&ctg=53

Zdroj: webové sídlo Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
http://www.rpicpo.sk/portal/

 

Kľúčové slová:
databáza, podnikanie, inkubátor

Technologický inštitút SAV
Databáza pre spoluprácu podnikateľov

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ