Návšteva nového Bioterapeutického zariadenia v Bratislave

20. 09. 2012

Mgr. Mária Izakovičová

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe rôznych závažných ochorení je názov projektu na podporu tohto výskumu a prenosu poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Bioterapie predstavujú významný doplnkový alebo  alternatívny spôsob liečby viacerých závažných ochorení s vysokým stupňom účinnosti.
Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe rôznych závažných ochorení  je názov projektu  na podporu tohto výskumu a prenosu  poznatkov získaných výskumom a vývojom do praxe. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
 Vybudovať bioterapeutické pracovisko v Nemocnici svätého Michala v Bratislave , ktoré bude dlhodobo slúžiť pre výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich klinického využitia v podmienkach SR,  je jedna z aktivít tohto projektu, uplatňuje  prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.
Projekt nás zaujal, a preto sme sa rozhodli bližšie s ním zoznámiť a priblížiť ho aj našim čitateľom.
 Na realizáciu tohto zámeru, vybudovanie nového Bioterapeutického zariadenia, sa podujala spoločnosť Scientica, s. r. o. , ktorá  sa orientuje na experimentálny, cielený a aplikovaný výskum v prírodných a technických vedách, v spolupráci s Ústavom zoológie SAV . Tento zámer sa podaril a v Nemocnici svätého Michala v Bratislave sa už nachádza novučičké Bioterapeutické zariadenie, ktoré sme navštívili.

Na Slovensku sa  výskumom prvej bioterapeutickej metódy ─ larválnej terapie ─ začalo v r. 2005, keď si Ústav zoológie SAV  založil kolóniu bzučiviek Lucilia sericata za účelom produkcie sterilných lariev, ktoré sa následne začali využívať pre potreby rozsiahlej klinickej štúdie na pacientoch 1. chirurgickej kliniky LF FNsP UK v Bratislave.
Súčasťou pracoviska, ktoré sme navštívili,  je aj laboratórium na produkciu sterilných lariev na liečenie dlhodobo sa nehojacích rán pacientov. Priamo v laboratóriu sme sa dozvedeli podrobnosti  o tejto prvej metóde.

Princíp terapie sterilnými larvami spočíva v nasadení presného počtu sterilných lariev bzučivky Lucilia sericata na povrch rany. Larvy sa fixujú na povrchu rany pomocou špeciálneho prípravku počas  48 až 72 hodín a po skončení procedúry sa odstránia. Aj v prípade rán v pokročilom štádiu stačí niekoľko procedúr, aby sa prejavil výrazný pokrok v liečbe alebo úplné vyhojenie rany.
Chronické, nehojace sa rany sú typické pre ochorenia vyskytujúce sa najmä u starších ľudí, ktoré sa vo vysokom percente prípadov končia amputáciou. Pozitívom terapie sterilnými larvami je vysoká úspešnosť pri liečení takých ochorení, kde súčasné terapeutické postupy nie sú úspešné. Na základe tejto terapie vznikol aj ďalší projekt realizovaný už spomínanými aktérmi: Zavedenie terapie sterilnými larvami do klinickej praxe zariadení humánnej a veterinárnej medicíny v Kenskej republike.

Dosiahnuté výsledky ešte viac zdôraznili potrebu ďalšieho výskumu v oblasti bioterapií a ich urgentného zavádzania do klinickej praxe.
Z krátkodobého hľadiska sa ako najperspektívnejšie javia: hirudoterapia (terapia pijavicami) a ichtyoterapia (terapia rybičkami Garra rufa).
Ďalším liečivým agens je včelí med, ako aj ostatné včelie produkty   apiterapia (propolis, materská kašička). Základom zavádzania apiterapie je jej ekonomická nenáročnosť v porovnaní s konvenčnými terapiami a skutočnosť, že med je účinný aj proti rezistentným nozokomiálnym patogénom.

Terapeutické  pracovisko sa má  dlhodobo využívať na výskum, vývoj, klinické testovanie a štandardizáciu bioterapeutických metód, na produkciu a udržiavanie viacerých biologických agents (t. j. sterilných lariev, pijavíc, rybičiek Garra rufa, včiel a včelích produktov) a  na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
Ďalším cieľom projektu je aj komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov s využitím ďalších druhov bezstavovcov, tvorby nových účinnejších kmeňov, vývoj nových biotechnológií a ich produkcie pre potreby slovenského zdravotníctva, ale tiež ich terapeutickej aplikácie.
V súčasnosti neexistuje v Európe pracovisko, ktoré by sa takto komplexne venovalo výskumu bioterapeutických metód a biologicky aktívnych látok, ktoré sú aktívnymi komponentami v terapeutickom procese.
Projekt a jeho možnosti v klinickej  praxi  nás zaujal natoľko, že v rámci podujatí projektu Centra vedecko-technických informácií ─ NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku) (7) vám  ho bližšie prestavíme formou výstavy v septembri tohto roku, spolu so sprievodnými podujatiami a  živými  ukážkami.
Zároveň by sme sa  radi poďakovali RNDr. Petrovi Takáčovi, CSc., ktorý nás sprevádzal zariadením a poskytol nám komplexné informácie.

 

Zdroj:
Scientica s. r. o.
Informačné materiály nám poskytlo Bioterapeutické zariadenie v Bratislave.
Fotozdroj: NCP VaT a Scientica s. r. o.


 

Kľúčové slová:
komercializácia, zdravie

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK