Ján Šebo: Vynálezca Jozef Murgaš si zaslúži patričnú úctu i vyznamenanie

11. 07. 2012

Rozhovor pripravila Mgr. Patrícia Stanová

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR zorganizovalo výstavu s názvom Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes. Výstava sa konala v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a pre odbornú i laickú verejnosť bola sprístupnená od 6. 6. 2012 do 9. 9. 2012 v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Výstava hovorila nielen o živote a diele Jozefa Murgaša, ale predstavovala aj postupný vývoj rôznych komunikačných technológií, ako napríklad telefón, telegraf, rádio a podobne. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a jeho úspešných vynálezoch. Sprievodným podujatím výstavy bola séria prednášok s názvom Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. Krátke prednášky boli venované životu a dielu Jozefa Murgaša, vplyvu jeho vynálezov na súčasné telekomunikačné technológie a tiež ochrane duševného vlastníctva.

Jedným z hlavných spoluorganizátorov výstavy a zároveň  jeden z prednášajúcich v sérii prednášok bol Ing. Ján Šebo, predseda asociácie Fórum pre komunikačné technológie. Už jeho otec  Jozef Šebo zasvätil život popularizácii života a diela Jozefa Murgaša a tejto činnosti sa dnes do určitej miery venuje aj on. Pri príležitosti realizácie výstavy sme Ing. Šeba požiadali o rozhovor.

P. Stanová: Jozef Murgaš patrí bezpochyby k najvýznamnejším slovenským vynálezcom. Čo považujete za jeho najväčší prínos?

Ján Šebo: Bol to Murgašov „Tón systém“, ktorý zmenil ponímanie dovtedy (v r. 1905) známeho bezdrôtového prenosu. Murgaš odstránil bodku a čiarku Morseovej abecedy a nahradil ich vyšším a nižším tónom, čím dokázal skrátiť dĺžku prenosu. Zároveň vyšším a nižším tónom vytvoril moduláciu nosného signálu tak, že rytmus prerušovania primárneho okruhu spôsoboval moduláciu vyžarovaného signálu, ktorý privádzal do antény. Na prijímacej strane cez anténu prijal signál, kde oddelil detektorom nosný vysokofrekvenčný signál od modulovaného a prijal vyšší a nižší tón. Tento Murgašov „Tón systém“, ktorý neskôr zdokonalil,  pracoval s viactónovou moduláciou, čo bol základ pre analógovú moduláciu elektrického signálu a jeho bezdrôtový prenos prostredníctvom elektromagnetických vĺn.

P. Stanová: Ako ovplyvnili vynálezy Jozefa Murgaša súčasnú komunikačnú techniku?

J. Šebo: Murgašov princíp „bezdrôtový prenos správ“ sa stal základom pre analógové rozhlasové a televízne vysielanie, pre komunikáciu pevných bezdrôtových telekomunikačných sietí a neskôr  aj analógových mobilných telefónnych  sietí. Murgaš, ako prvý na svete, uskutočnil roku 1905 bezdrôtový prenos ľudskej reči v éteri, kde využil princíp svojej tónovej modulácie. Murgaš vytvoril moduláciu ľudského hlasu tak, že moduloval nosnú frekvenciu z výkonného oscilátora a takto modulovaný  signál privádzal do antény vo Wilkes Barre, odkiaľ  vysielal elektromagnetické vlny do éteru, ktoré prijímali v 30 kilometrov vzdialenom Scrantone.

P. Stanová: Čo Vás viedlo k takému neúnavnému popularizovaniu života a diela Jozefa Murgaša?

J. Šebo: Je to dané tradíciou našej rodiny. V 50. rokoch minulého storočia  môj otec – Jozef Šebo, učiteľ základnej školy v Tajove – prvýkrát verejne sprístupnil dovtedy verejnosti známe len skromné informácie o  svetovom význame diela Jozefa Murgaša.  Bol dôležitým propagátorom života a diela Jozefa Murgaša v časoch, keď bývalý režim potláčal akékoľvek prejavy o Murgašovi. Jozef Šebo bol zakladateľom zbierky materiálov života a diela J. Murgaša a dlhoročným lektorom pamätnej izby J. Murgaša v Tajove. Na túto rodinnú tradíciu svojho otca som nadviazal svoju snahu, aby sa zachovala pamiatka a patričná úcta dielu Jozefa Murgaša.

P. Stanová: Aký je Váš názor na pozornosť, ktorá je na Slovensku venovaná historickým osobnostiam?

J. Šebo: Čiastočne som už na túto otázku odpovedal v predchádzajúcej odpovedi. Bývalý komunistický režim zaznával dielo Jozefa Murgaša, lebo bol kňaz, hoci všestranne vzdelaný, nadaný a dá sa povedať, že génius v tom čo vynašiel. V dnešnej dobe je situácia podstatne lepšia, venuje sa Murgašovi väčšia pozornosť, avšak nie až taká veľká aký veľký význam má jeho dielo. Veľkú zásluhu na tom má dnes  šírenie informácií prostredníctvom rôznych internetových stránok, aktivity Klubu J. G. Tajovského a J. Murgaša, akcie obce Tajov, či kniha Jozefa Vranku „Z doliny prerástol hory – Jozef Murgaš, kňaz, maliar, vedec, vynálezca“, divadelná interpretácia života J. Murgaša v podaní autora Stanislava Štepku „Niekto to rád slovenské“ a niektoré relácie v Slovenskom rozhlase. V neposlednom rade je to aj výstava a cyklus aktivít Centra vedecko-technických informácií „Jozef Murgaš –  Komunikácia včera a dnes“. Určite by si Murgaš zaslúžil celovečerný film, či prezidentské vyznamenanie „In memoriam“.

P. Stanová: V minulosti to mali vynálezcovia a myslitelia na Slovensku ťažké. Takmer všetky výrazné úspechy Slovákov vo vede a technike boli realizované mimo nášho územia. Tento trend pokračuje v určitej miere dodnes. Čo by podľa Vás mohlo zastaviť tento odliv vedeckých kapacít do zahraničia?

J. Šebo: Myslím si, že v minulosti odliv mysliteľov do zahraničia mal jednak politický a potom tiež veľmi výrazný ekonomický motív. Jednalo sa väčšinou o ľudí, ktorí boli veľkí myslitelia a boli vzdelaní. Títo nevideli žiadne perspektívy rozvoja svojich  pokrokových myšlienok na Slovensku. Dnes sú to hlavne  ekonomické podmienky či životná úroveň, ktoré spôsobujú odliv talentovaných kapacít do zahraničia. Myslím si, že tento trend sa nedá zastaviť, skôr sa mu musíme prispôsobiť,  lebo žijeme v jednej Európe či svete a mali by sme ho vnímať ako súčasť nášho života.

P. Stanová: Aké sú Vaše ďalšie plány v súvislosti s popularizáciou osobnosti Jozefa Murgaša prípadne komunikačných technológií.

J. Šebo: Fórum pre komunikačné technológie je asociácia, ktorá združuje významných telekomunikačných operátorov a snaží sa už od roku 1997 o osvetu a transparentné podmienky poskytovania či používania služieb elektronických komunikácií. V rámci asociácie sme prevzali aj odborný patronát nad propagáciou diela Jozefa Murgaša. V minulosti sme zabezpečili obnovu busty Jozefa Murgaša na Jarošovej ulici v Bratislave, podporili takmer všetky organizované akcie k pamiatke Jozefa Murgaša. Budeme spolupracovať s obcou Tajov pri príprave osláv 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša, ktoré sa budú konať v roku 2014 v Tajove, kde sa Murgaš narodil.  

P. Stanová: Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa šťastia pri Vašich ďalších popularizačných aktivitách.

Foto: Peter Dlhý, archív J. Šebo

Výstava v CVTI SR: Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK