Bulletiny 2012

2/2012 30. 05. 2013

Dňa 15. novembra 2012 sa uskutočnilo odovzdanie Hi-Tech centra elektromagnetickej kompatibility (EMC) do pilotnej výskumnej prevádzky.

Slávnostný akt sa konal na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a týmto bola zavŕšená úloha štátneho programu výskumu a vývoja Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility ( číslo úlohy: 2003SP200280202), ktorá bola riešená v rámci tématického programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infrakštruktúry.

Dodávateľom riešenia úlohy je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, zodpovedným riešiteľom doc. Ing. Karol Kováč, PhD., FEI STU v Bratislave

1/2012 22. 04. 2013

V rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (1) usporiadalo Centrum vedecko-technických informácií SR dňa 11. 10. 2011 Konferenciu NITT SK 2011: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia bola s medzinárodnou účasťou.

S úvodnými príhovormi vystúpili: RNDr. Marta Cimbáková, generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ( 2) a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR3 (CVTI SR). Konferenciu moderoval Ing. Ľubomír Bilský z CVTI SR.

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK