Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

14. 07. 2014

Spracovala Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Driving innovation. Intellectual property strategies for a dynamic world

Driving innovation. Intellectual property strategies for a dynamic world
Gollin, Michael A. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 415 s.

Dynamické inovácie. Stratégie duševného vlastníctva pre dynamický svet

Publikácia prináša základné pojmy duševného vlastníctva a praktické právne a obchodné stratégie, ktoré sa aplikujú vo všetkých inovačných spoločnostiach, vrátane priemyselných, neziskových a rozvojových krajín.

Innovation policy challenges for the 21st century

Innovation policy challenges for the 21st century
Cox, Deborah; Rigby, John – New York: Routledge, 2013. 308 s.

Výzvy inovačnej politiky pre 21. storočie

Publikácia je sprievodcom v oblasti inovačnej politiky a prináša najnovšie úvahy a výzvy z tejto oblasti.

Inside real innovation: how the right approach can move ideas from R&D to market – and get the economy moving

 

Inside real innovation: how the right approach can move ideas from R&D to market – and get the economy moving
Fitzgerald, Eugene; Wankerl, Andreas; Schramm, Carl – Singapore: World Scientific Publishing, 2013. 233 s.

Podstata reálnych inovácií: ako môže správny prístup posunúť nápady z výskumu a vývoja na trh – a  zlepšiť hospodárstvo

Publikácia detailne opisuje proces inovácií v praktickej rovine, pričom využíva nový model na vysvetlenie faktu ako proces inovácií skutočne prebieha.


 

Theory of science and technology transfer and applications

Theory of science and technology transfer and applications
Liu, Sifeng – Boca Raton: CRC Press, 2010. 281 s.

Teória  transferu vedy a techniky a aplikácie

V publikácii je vysvetlený pojem transferu technológií a jeho procesu, náklady na tento proces, jeho prínosy a iné dôležité fakty, súvisiace s transferom technológií.

Knowledge and innovation in business and industry

 

Knowledge and innovation in business and industry
Håkansson, Håkan; Waluszewski, Alexandra – Abindon: Routledge, 2012. 170 s.

Poznatky a inovácie v obchode a priemysle

Publikácia prináša informácie o význame nových poznatkov a inovácií a o ich vplyve na vývoj v oblasti obchodu a priemyslu.


 

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT http://nptt.cvtisr.sk/sk/informacne-zdroje/odborna-literatura/knihy-o-transfere-technologii.html?page_id=812. Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

 

 

                 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK