Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum

26. 08. 2014

Spracovali: Ing. Alena Oravcová a Mgr. Mária Izakovičová
Foto: Ing: Alena Oravcová

Dňa 5. júna 2014 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky slávnostne otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Javorčík medzinárodné podujatie s názvom Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum.

Fórum bolo zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky ako príležitosti pre slovenské start-upy a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch.

„Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR bola vypracovaná v spolupráci s partnermi z biznisu a akademickej sféry s cieľom podnietiť štrukturálnu zmenu našej ekonomiky smerom k rastu založenému na inováciách a excelentnosti. Slovensko si napriek tomu, že je malou automobilovou veľmocou s najväčším počtom áut na obyvateľa veľmi dobre uvedomuje, že tradičný priemysel už nie je zárukou trvalého a udržateľného rastu. Index konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra na roky 2013 - 2014 charakterizuje Slovensko ako krajinu, ktorá prechádza do fázy, kde bude rast ťahaný inováciami. Pritom inovácie sú rovnako dôležité pre tradičné ako nové odvetvia. Inšpiráciu hľadáme aj u severských krajín, ktoré patria medzi inovačných lídrov,“ povedal P. Javorčík, ktorý zároveň vyzdvihol aj dôležitosť podpory rozvoja digitálnej ekonomiky, patriacej medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia na Slovensku. Ako uviedol, počas slovenského predsedníctva vo V4 máme záujem aj o presadenie nových tém, akou je aj digitálna ekonomika.

P. Javorčík poukázal na to, že: „krajiny Vyšehradskej štvorky investovali za posledných 10 rokov veľa do budovania tzv. tvrdej (hard) infraštruktúry – energetickej, dopravnej, telekomunikačnej, čo bolo nevyhnutné. Nasledujúcich 10 rokov však bude potrebné pracovať aj na tzv. ľahkej (soft) infraštruktúre – vzdelávanie, výskum a inovácie. Medzi nástroje na realizáciu týchto cieľov patria jednak vedecko-technologické parky a klastre, ako aj podpora digitálnej ekonomiky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj vznik start-upov.“

Medzi iným zdôraznil, že: „ projekty ako InnovatorsConnect Hangout a Development program, na ktorých spolupracujeme aj so Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku, sú už dnes súčasťou celoslovenského programu prepojenia start-upov, inovatívnych firiem a investorov z rôznych krajín. Slovenské subjekty zatiaľ celkom nevyužívajú možnosť, ktorú poskytuje Program StartUp. Tento nový nástroj slúži na financovanie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov v partnerských krajinách. Dôležité je však pritiahnuť aj zahraničný kapitál do regiónu.“

Dopoludňajšiu časť fóra moderoval Róbert Szabó, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, v ktorej uviedol vzácnych hostí zo Škandinávie.

V krátkych diskusných príspevkoch hostia prezentovali svoje skúsenosti pri tvorbe konceptov vytvárania a podpory vedecko-technologických parkov.

 Ako prvý vystúpil reprezentant z Dánska Kåre Nordahl z Office of Innovation Policy, poradca Dánskeho ministerstva vysokého školstva a vedy v oblasti budúcich technológií. Vo svojej prezentácii sa zameral na skúsenosti Dánska pri budovaní  vedeckých parkov a inovačných inkubátorov. Zo siedmich vedeckých parkov, ktoré v súčasnosti Dánsko má, si vybral príklad COBIS – Copenhagen Bio Science Park. Väčší priestor venoval inovačným inkubátorom, charakteristike programu ich budovania a finančnej podpore pri vzniku start-upov. Poukázal na mieru prežitia spoločností, ktoré využili služby inkubátorov. Väčšina z nich po piatich rokoch skončila svoju činnosť alebo ich odkúpili väčšie spoločnosti.

 Druhým diskutujúcim bol Matti Kokkala z Fínska z VTT Technical Research Centre of Finland, starší poradca pre oblasť stratégií tohto centra, zodpovedný za vytváranie inovačných stratégií a pohľad na ďalší rozvoj. Sústredil sa na predstavenie výskumného a inovačného systému Fínska, RTO (Research and Technology Organisations) a VTT  Technical Research Centre, ktoré je najväčšou organizáciou zameranou na aplikovaný výskum v severnej Európe. Jedným z fínskych nástrojov využívaných na vytváranie klastrov je strategické centrum pre technológiu a inovácie SHOK (The Strategic Centres for Science, Technology and Innovation).

Z Fínska na podujatí vystúpil aj  Seppo Laukkanen z Aalto Universityasociovaný viceprezident tejto spoločnosti, špecialista na firemné vzťahy, vzdelávanie, riadenie inovácií, strategických veľkých projektov a obnovy vo veľkých organizáciách.  Svoju pozornosť v prezentácii zameral na ekosystém, ktorý je potrebný na dobré fungovanie interakcie a spolupráce medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a priemyslom.


Reprezentant Nórska bol Bård Hall z Norinnova Technology Transfer, generálny riaditeľ, projektový manažér pre veľké zákazky, špecialista na rizikový kapitál. Predstavil svoju spoločnosť, jej aktivity v oblasti manažmentu klastrov, financovania, realizácie projektov, pomoci vyše 65 start-up centrám, zvyšovania pracovných príležitostí.  Na príklade budovania vedeckých parkov uviedol niektoré osvedčené postupy svojej práce, ako je dlhodobá spolupráca spoločností, špecializácia na základe konkurenčných výhod v regióne a pod.

Švédskym reprezentantom bol Anders Granberg z The Node Pole, generálny riaditeľ a špecialista v oblasti informačných megacentier. Vo svojej prezentácii umožnil účastníkom podujatia nahliadnuť do fungovania megapodniku dátového centra, do systému rozvoja podnikania, strategického plánovania a projektovania. Upozornil na rastúci význam sociálnych sietí, Facebooku a pritiahnutia si zahraničných investícií.

V rámci konceptu vytvárania a podpory vedecko-technologických parkov v Slovenskej republike prezentovali stav a skúsenosti Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR a Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Štefan Chudoba sa zameral na koncept Slovenskej republiky pri vytváraní podpory v oblasti budovania vedecko-technologických parkov na Slovensku. Tieto sa v súčasnosti rozvíjajú v troch geografických centrách – v oblasti Košíc, Žiliny a Bratislavy. Vyzdvihol význam Horizontu 2020 a navrhol oblasti, v ktorých by bolo možné spolupracovať s partnermi zo severu Európy (materiály, jadrové zariadenia, vodné zdroje, odpadové a lesné hospodárstvo, biomedicína). Štefan Adamec doplnil svojho predrečníka a uviedol posledné trendy Ministerstva financií SR v stanoviskách k financovaniu vedecko-technologických parkov.

O svoje skúseností s budovaním vedecko-technologických parkov v SR sa podelili s účastníkmi fóra Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilina a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Michal Zábovský upriamil pozornosť na projekty v hlavných oblastiach, ktoré sú dané žilinským regiónom, ako napr. monitorovanie a riadenie dopravy,  inteligentné výrobné systémy, materiály, bionika a biomedicínske inžinierstvo, spracovanie dát atď.

Anton Čižmár zdôraznil, že Slovensko si môže dovoliť etablovať vedecké parky len na univerzitách a následne prezentoval výsledky košickej univerzity. Vyzdvihol význam univerzitného centra UCITT - Centra pre inovácie, transfer technológií a ochrany duševného vlastníctva a budovaného vedeckého parku TECHNICOM, ktorý je orientovaný na oblasť technológií. Účastníkov zaujal príkladmi vybraných úspešných spin-off a start-up spoločností.

Dopoludňajší program uzavrel primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik s prezentáciou konceptu Science City. Tento koncept spojil dve bratislavské univerzity – Ekonomickú univerzitu a Slovenskú technickú univerzitu a Slovenskú akadémiu vied. V pláne je zriadenie dvoch stredísk excelentnosti. Jedno  na Patrónke, kde bude biomedicínsky park a druhé v Mlynskej doline, zamerané na oblasť materiálov a IKT. Úlohou mesta je zabezpečiť kyvadlovú dopravu na podporu komunikácie medzi týmito dvoma lokalitami a nájsť na realizáciu vhodné finančné prostriedky.

Panelovú diskusiu v popoludňajších hodinách moderoval Ondrej Sočuvka zo SAPIE a bola venovaná internetovej ekonomike. Pozvanie do nej prijali:

 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov – skúsenosti severských krajín           
  reprezentanti severských štátov – Fínsko, Dánsko, Švédsko
  Miroslav Mizera (Fínsko) – SOLVED, Cleantech Company
  Ari Huczkowski (Fínsko) – Otaniemi Technology Hub
  Johan Rosén (Švédsko)
 • Podpora internetovej ekonomiky a start-upov – budovanie rámca podpory v SR
  Boris Miškovič – zástupca štátneho tajomníka, Ministerstvo financií SR 
  Ivan Štefunko, SAPIE/NEULOGY
  Štefan Vrátny, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network v SR

Predstavitelia severských krajín v neformálnej prezentácii poukázali na „úspešné príklady“ (success stories) vo svojich krajinách.

Ari Huczkowski (Fínsko), Otaniemi Technology Hub, zdôraznil dôležitosť toho, aby sme nezabudli snívať, a až potom rozmýšľať ako založiť start-up, byť ambiciózny a internacionálny (t. j. zviditeľniť svoje výsledky). Johan Rosén zo Švédska zdôraznil spoluprácu univerzít s priemyslom. Vo svojej prezentácii sa venoval hlavne mestu Uppsala, ktorá je typickým univerzitným mestom a vo svojej „success story"  vystupovali do popredia kľúčové slová ako univerzita, priemysel a verejnosť.

Ivan Štefunko, SAPIE/NEULOGY, spresnil vo svojej slovnej prezentácii, čo majú spoločné slovenské start-upy. Bol zástupcom firmy, ktorá by mala pomôcť vytvoriť časť nástrojov pre podporu a budovanie inovačného ekosystému na Slovensku. Zdôraznil, že slovenský trh je síce dôležitý na otestovanie založeného start-upu, ale veĺmi  dôležitý je aj medzinárodný trh.

Štefan Vrátny, BIC Bratislava, ako koordinátor Enterprise Europe Network v SR pomáha inštitúciam s európskymi fondami. Európske programy nám ponúkajú prístup k financiám, avšak podľa jeho vyjadrení  ich nedostatočne využívame.

Zástupca štátneho tajomníka z Ministerstva financií SR Boris Miškovič sa vyjadril o pripravovanej podpore internetovej ekonomiky a start-upov. Štát chce cielene finančne podporiť inovatívne začínajúce firmy. Buduje sa rámec podpory v SR, ktorý je už vo finálnej fáze. Pracuje sa hlavne na tom, aby nové opatrenia neboli zneužité.

V záverečnej diskusii k prezentovaným témam sa na podnet moderátora vyjadrili všetci zúčastnení „panelisti“. Najdôležitejšie pripomienky by sme mohli zhrnúť nasledovne:

 • Je potrebné vytvoriť  vhodné prostredie. 
 • Treba sa zamerať na budúcnosť –  hlavne na priemysel, rozmýšľať globálne, vláda by mala akceptovať väčšiu mieru rizika, rozmýšľať nad byrokraciou, pretože máme možnosť prepísať svoju budúcnosť.

Podujatie bolo organizované pod záštitou rezortu diplomacie v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi SR v Kodani, Štokholme, Osle a Helsinkách a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR, Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE), BIC Bratislava s podporou platformy Inovačné fórum Slovensko a siete Enterprise Europe Network (EEN).

Celý priamy prenos diskusie sa uskutočnil prostredníctvom The Spot vedecko-technickej a start-upovej komunite  a záznam podujatia je možné nájsť na adrese: http://www.thespot.sk/ssif/.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Podpora inovatívnych firiem na Slovensku a v zahraničí

Komentáre

 
 
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ