Podpora výskumu, transferu technológií a inovácií vo výskumných inštitúciách Fínska

02. 09. 2014

Fínska vlajkaAdriana Shearmanová
Odbor transferu technológií, CVTI SR
[adriana.shearman@cvtisr.sk]

Východiskom a podmienkou na realizáciu transferu technológií je vedeckovýskumná základňa, v ktorej vznikajú výsledky s potenciálnym uplatnením v praxi. Významnou súčasťou vedeckovýskumnej základne sú vysoké školy. Najmä v rozvinutejších krajinách možno už dlhšie obdobie pozorovať, ako vysoké školy samé aktívne zhodnocujú výsledky vlastnej vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom služieb poskytovaných ich pracoviskami na ochranu a komercializáciu duševného vlastníctva. Táto činnosť vysokých škôl z uhla pohľadu pozitívneho celospoločenského prínosu je pravdepodobne najštedrejšie podporovaná vo Fínsku, ktoré v tomto smere môže slúžiť ako príklad pre mnohé krajiny. Príspevok poskytuje základné informácie o systéme a organizáciách poskytujúcich finančnú podporu na realizáciu ochrany a komerčné zhodnotenie výsledkov výskumu fínskych vysokých škôl a verejných vedeckovýskumných  inštitúcií.

Fínsky národný inovačný systém

Fínsko zaviedlo celonárodný inovačný systém, ktorý vychádza z Národných zásad pre výskum, vzdelávanie a inovácie vo Fínsku na roky 2011 – 2015, vypracovaných Radou pre výskum a inovácie (TIN). Tieto zásady majú zabezpečiť, aby systém inovácií bol vo svojom vývoji vyvážený, vnútorná spolupráca funkčná a úlohy jednotlivých účastníkov systému jasne určené a aby flexibilne reagoval na meniace sa potreby spoločnosti. Pre udržateľný vývoj a konkurencieschopnosť spoločnosti sú vedomosti a zručnosti zásadnou požiadavkou, čím sa spolupráca s ďalšími sektormi – ekonomickým, priemyslom, trhom práce a oblasťou zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, životného prostredia a regionálnych politík –  stáva nevyhnutnosťou.

Do celonárodného inovačného systému je zapojených niekoľko nezávislých účastníkov a výskumných a inovačných aktivít. Ústrednými činnosťami sú vzdelávanie, výskum a vývoj výrobkov a vysokoodborné podnikateľské činnosti. Nezávislými účastníkmi v tomto systéme sú:

 • tvorcovia inovácií (napr. univerzity, výskumné inštitúcie, podniky),
 • používatelia inovácií (podnikateľská a priemyselná sféra, občania, poskytovatelia verejných služieb a rozhodujúca sféra),
 • fínska administratíva (predovšetkým fínska vláda, parlament a ministerstvá), ktoré uľahčujú proces vytvárania a aplikácie inovácií zabezpečením vhodného legislatívneho prostredia a zdrojov.

Východiskom a predpokladmi pre fungujúci inovačný systém sú:

 • funkčný a výkonný trh práce,
 • komplexný a efektívny výskumný a vzdelávací systém,
 • legislatíva podporujúca využívanie duševného vlastníctva,
 • legislatívne priaznivé prostredie na podnikanie,
 • dôveryhodné inštitúcie.

Ústrednými organizáciami, ktoré nesú zodpovednosť za tvorbu a implementáciu politík v oblasti výskumu, vzdelávania a rozvoja, sú Ministerstvo školstva a kultúry (napr. vzdelávanie, vedná politika, univerzity a vysoké školy, Fínska akadémia) a Ministerstvo práce a hospodárstva (priemyselná a inovačná politika, Fínska agentúra na podporu technológií a inovácií – TEKES a Fínske technické a výskumné centrum VTT).

Schéma: Fínsky systém v oblasti vedy a techniky

Schéma: Fínsky systém v oblasti vedy a techniky

 

Fínska vedeckovýskumná základňa

Hlavnú časť vedeckovýskumnej základne Fínska tvoria univerzity, univerzity aplikovaných vied (polytechniky) a výskumné ústavy. Univerzity a univerzity aplikovaných vied predstavujú v systéme vysokoškolského vzdelávania dva vzájomne sa doplňujúce sektory. Poslaním univerzít je vykonávať vedecký výskum a poskytovať vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa, postgraduálne štúdium a ďalšie vzdelávanie, ktoré je založené na vedeckom výskume. Ich úlohou je tiež prenášať výsledky výskumu do praktického života a interagovať so spoločnosťou a aktívne reagovať na jej potreby. Od 1. 1. 2010 sú univerzity nezávislými inštitúciami, ktoré existujú ako verejné korporácie alebo súkromné nadácie. I napriek tomu, že zmenou právnej subjektivity univerzity nadobudli výraznú autonómiu a slobodu vo výskume, ich činnosť musí byť v súlade so stratégiami a politikami štátu v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií a vyžaduje sa aktívny prístup k ich formovaniu a napĺňaniu. Finančná podpora zo strany štátu je vysoká a priamo pokrýva asi 64 % rozpočtu univerzity. Ďalšími formami podpory sú platené služby, dary a sponzorstvo. Základný výskum je financovaný a hodnotený Fínskou akadémiou, ktorá je agentúrou Ministerstva školstva a kultúry. Vo Fínsku je 14 univerzít, z ktorých sú dve nadácie, ostatné sú verejné korporácie.

Poslaním univerzít aplikovaných vied (UAV) je pripravovať pre potreby trhu práce a praxe vyškolenú a odborne vzdelanú pracovnú silu a tiež vykonávať vedu a výskum, ktoré  prispievajú k vzniku nových vedomostí a  podporujú najmä regionálny rozvoj. Systém UAV bol zavedený v rokoch 1991 – 1992. Prvé UAV sa stali permanentnou súčasťou vysokoškolského systému v roku 1996 a ostatné postupne do roku 2000. UAV nie sú zamerané len na výchovu vysokokvalifikovaných pracovníkov v technických vedných odboroch, ale aj v spoločensko-vedných a humanitných (poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb, služby v cestovnom trhu, domácnostiach a pod.), hlavne pre potreby regiónu. Podmienkou pre magisterské štúdium je minimálne 3-ročná pracovná prax po ukončení bakalárskeho študijného programu na UAV. Veda a výskum vykonávaný na UAV je smerovaný na potreby podnikov a priemyslu a zvyčajne je naviazaný na rozvoj a ekonomiku regiónu. Súčasný vývoj vedie k interakcii medzi vzdelávaním a výskumom na UAV, zvyšovaniu odbornosti zamestnancov UAV a vytváraniu kontaktov medzi UAV, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Výskum na UAV sa v posledných rokoch rozšíril. Vyvíjajú tu nové alebo inovované výrobky, služby, výrobné zariadenia, prístroje a metódy pre potreby regiónu. Najdôležitejším zdrojom ich financovania sú štrukturálne fondy EÚ. Fínsko má 24 univerzít aplikovaných vied pod správou Ministerstva školstva a kultúry, z ktorých 3 sú riadené spoločnými samosprávnymi orgánmi a 21 je manažovaných spoločnosťami s ručením obmedzeným. 

Fínske technické a výskumné centrum – VTT je najväčšou neziskovou vedeckovýskumnou inštitúciou nielen vo Fínsku, ale v celej severnej Európe, ktorá má  pobočky aj v zahraničí. Bolo založené v roku 1942, má 2900 zamestnancov a obrat 316 miliónov eur. Orientuje sa na viacodborový aplikovaný výskum a poskytuje špičkové technické riešenia a inovačné služby; je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001: 2008. Jeho hlavnými úlohami sú výskum, vývoj transfer a testovanie technológií, ktoré vykonáva v spolupráci s priemyslom, výskumnými inštitúciami, univerzitami (účasť v troch centrách excelencie a v strategických vedeckých, technologických a inovačných centrách, SHOK) a orgánmi zodpovednými za politiky a financovanie výskumu a vývoja. VTT realizuje komerčné projekty zamerané na poskytnutie riešenia pre konkrétne špecifické potreby zákazníkov, ktorých má VTT viac ako 6000; z nich asi 600 je zo zahraničia; spoločné projekty riešené a spolufinancované podnikateľkou sférou, poskytovateľmi finančnej podpory (EÚ, TEKES a pod.) a prípadne ďalšími partnermi. Samofinancované projekty (z vlastných zdrojov VTT) sú strategické výskumné projekty založené na technológiách, ktorých cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť a expertízne činnosti VTT tak, aby lepšie spĺňalo budúce požiadavky zákazníkov. VTT spolu s agentúrami TEKES a Fínskou akadémiou tvoria Inovačný systém.

Ďalšími verejnými výskumnými inštitúciami sú: Fínsky poľnohospodársky a potravinársky ústav, Centrum pre metrológiu a akreditáciu, Fínsky environmentálny inštitút, Fínsky úrad pre bezpečnosť potravín, Fínsky výskumný ústav lesnícky, Fínsky výskumný ústav pre rybárstvo a lesnú zver, Fínsky ústav geodetický, Fínsky ústav pre vnútorné záležitosti, Fínsky ústav pre pracovné lekárstvo, Fínsky metrologický ústav, Geologický prieskum Fínska, Vládny ústav pre výskum v ekonomike, Národné výskumné spotrebiteľské centrum, Národný ústav zdravia a sociálneho zabezpečenia, Národný výskumný ústav pre právo, Národný úrad pre radiačnú a  jadrovú bezpečnosť, Výskumný inštitút jazykov vo Fínsku a Sibéliova akadémia.

Legislatívny rámec pre vynálezcovskú činnosť na fínskych univerzitách

Ochrana priemyselného vlastníctva je upravená zákonom o právach k priemyselnému vlastníctvu na univerzitách č. 306/2006, ktorá sa vzťahuje na tie vynálezy, ktoré sú vytvorené v rámci plnenia pracovných povinností zamestnancov na univerzitách (zamestnanecký režim) a je ich možné chrániť udelením patentu na území Fínska (krajina určenia). Kto si bude uplatňovať vlastnícke právo na predmet priemyselného vlastníctva, závisí od spôsobu vzniku vynálezu:

 • otvoreným výskumom
  • výskumom, ktorý zamestnanec vykonáva v rámci plnenia pracovných povinností bez externej finančnej podpory alebo externých partnerov,
  • výskumom, ktorý by bol klasifikovaný ako zákazkový, ak univerzita alebo partner vo výskume vopred nedohodli, že takýto výskum bude otvorený,
  • výskum financovaný externým subjektom, z ktorého vyplýva jediný záväzok voči financovateľovi – výskum publikovať,
 • zákazkovým výskumom
  •  výskum, ktorým sa zakladajú spoplatnené služby v zmysle zákona 150/1992,
  •  iný typ výskumu ako už uvedené typy, do ktorého je zapojený aspoň jeden externý partner vykonávajúci výskum alebo financovateľ výskumu alebo iný účastník. Sú v ňom presne určené povinnosti a spôsob realizácie výskumu.
 • iným spôsobom výskumu počas plnenia pracovných povinností.

Vynálezcovia majú povinnosť oznámiť univerzite vznik vynálezu, ktorý vznikne v zamestnaneckom režime a táto povinnosť je zo strany vedúcich výskumných kolektívov, vedúcich riešiteľov projektov a vedúcich katedier voči podriadeným prísne uplatňovaná. Univerzita posúdi, či je vynález patentovateľný vo Fínsku a akým spôsobom vynález vznikol (otvoreným výskumom, zákazkovým výskumom alebo iným spôsobom).

Pri otvorenom výskume má vynálezca prednostné právo na predaj alebo na komercializáciu vynálezu, ktorý môže byť využitý na ďalší výskum alebo komerčne. Univerzita môže získať vlastnícke práva, ak vynález nebol zverejnený alebo ak vynálezca nevyjadril svoju vôľu využiť vlastnícke práva alebo ak sa dobrovoľne vzdal svojho práva na využitie vynálezu v prospech univerzity. Pri zákazkovom výskume (napr. výskum financovaný Fínskou agentúrou na podporu technológií a inovácií, Fínskou akadémiou, EÚ alebo podnikateľmi a priemyselnou sférou)  má vlastnícke právo k vynálezu univerzita, ak si ho uplatní do 6 mesiacov po tom, ako jej bolo doručené oznámenie o vzniku vynálezu a obvykle do dvoch až troch mesiacov vykoná odhad patentovateľnosti, aby nebránila publikovaniu výsledkov výskumu. Vynálezca musí previesť vlastnícke práva na univerzitu, má povinnosť súčinnosti a za prevod práv je finančne kompenzovaný. Pri vzniku vynálezu iným spôsobom má univerzita prednostné právo dohodnúť sa s vynálezcom na vlastníckych právach k vynálezu. Ak je takýto výskum mimoriadne dôležitý z hľadiska prevádzky univerzity, univerzita má za finančnú kompenzáciu právo využívať vynález.

Financovanie výskumných projektov

Takmer 85 % štátnej podpory na výskum je alokovaných z rozpočtových položiek   Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva práce a hospodárstva, resp. poskytovaných prostredníctvom ich agentúr, Fínskou akadémiou a agentúrou TEKES.

TEKES – Fínska agentúra na podporu technológií a inovácií

Žiadatelia o financovanie z agentúry TEKES tvoria tri skupiny:

 • podnikateľská sféra – podpora obchodných plánov, výskumu a vývoja výrobkov a expanzia na medzinárodné trhy,
 • vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie – podpora je smerovaná na špičkový vedecký výskum s víziou prepojenia  jeho komerčného a spoločenského využitia,
 • poskytovatelia verejných služieb – podpora výskumu a vývoja služieb a organizačného manažmentu a realizácie inovačného verejného obstarávania.

Finančná podpora je poskytovaná adresne na výskum, vývoj a inovácie tým subjektom, ktoré podnikajú a pôsobia na území Fínska.

Najdôležitejšou cieľovou skupinou agentúry TEKES sú podnikatelia v malých a stredných podnikoch, ktorých zámerom je rast podniku naviazaný na globalizáciu. 

V roku 2013 agentúra TEKES podporila žiadateľov z podnikateľskej sféry a výskumných organizácií sumou 577 miliónov eur, pričom podpora pre vysoké školy tvorila 33 %. Podporený bol vznik 680 nových start-up podnikov. Z celkového počtu 3010 žiadostí bola podpora priznaná 1860 žiadostiam (takmer 62 %). Žiadosti boli spracované v priebehu 58 dní. V roku 2013 získala agentúra TEKES 613 nových zákazníkov.

TEKES by rád videl výskumníkov v úlohe vizionárov, ktorých výsledky výskumu vytvárajú predpoklady pre nové obchodné a podnikateľské činnosti. Podporuje projekty s výrazným novátorským zameraním v oblasti technológií, služieb, obchodu alebo pracovných činností. Uprednostňované sú veľké projekty s medzinárodnou spoluprácou jednak v rámci pracovných kolektívov, alebo projekty založené na spolupráci v určitej vednej disciplíne. Všetky typy projektov sú posudzované z hľadiska 1.) inovácií a spôsobilostí, ktoré sa majú rozvíjať a z hľadiska využitia výsledkov, 2.) dostupnosti zdrojov a spolupráce, na ktorej je výskum založený a 3.) faktorov, ktoré zvyšujú kvalitu života a životného prostredia.

Distribúcia financií na podporu verejného výskumu sa realizuje prostredníctvom špeciálnych výzev na predkladanie projektov v rámci programov:

 • Verejný výskum v spolupráci s podnikmi z balíka Programy agentúry TEKES
 • Nové vedomosti a podnikanie z myšlienok výskumu (TUTL)
 • Strategické výskumné príležitosti

Programy agentúry TEKES sú určené predovšetkým podnikateľom, ale zúčastňovať sa na nich môžu aj výskumné inštitúcie a vysoké školy. Majú špecifické podmienky a termíny na podávanie žiadostí o podporu. V súčasnosti v rámci Programu TEKES prebieha 11 projektov.

Vo svojej stratégii TEKES definoval šesť špecifických oblastí, v ktorých majú fínske firmy a výskumné inštitúcie, výraznú perspektívu:

 • Prírodné zdroje a udržateľná ekonomika
 • Inteligentné životné prostredie
 • Vitalita ľudí
 • Podnikateľské koncepcie
 • Služby a nehmotný majetok ako tvorcovia hodnôt
 • Digitalizácia

Do týchto šiestich oblastí smeruje takmer polovica sumy prostriedkov na podporu.  

Podmienkou na získanie podpory z balíka Programy agentúry TEKES na Verejný výskum v spolupráci s podnikmi  je finančná spoluúčasť na projekte zo strany podnikov, ktorých výška je pre každú výzvu na predkladanie projektov odlišná.

Nové vedomosti a podnikanie z myšlienok výskumu (TUTL) – cieľom projektov tohto tematického okruhu je získať spôsobilosti a výsledky, ktoré slúžia ako základ pre vlastné výskumné alebo rozvojové projekty zapojených podnikov, nie však na vývoj nových výrobkov. Podmienkou financovania projektov je záujem podnikateľskej sféry o projekt, využitie výsledkov takéhoto výskumu podnikmi, aktívne zapojenie podnikov do výskumu a účasť zástupcov podniku v skupine poverenej vedením projektu. Záujem podniku môže byť vyjadrený:

 • jeho účasťou na príprave projektu a vo fáze podávania žiadosti,
 • riadením projektu a prácou v skupine poverenej vedením projektu,
 • financovaním projektu.

Predpokladom na poskytnutie finančnej podpory takýmto projektom je, aby technológia alebo spôsobilosť vyvinutá v projekte bola nová a predstavovala výzvu na hľadanie netradičných riešení, bola široko aplikovateľná a aby sa podnik (typicky viacero podnikov) finančne spolupodieľal(o) na krytí nákladov projektu minimálne do výšky 10 %. Konkrétna výška je však špecifikovaná agentúrou TEKES individuálne pre každú výzvu na podávanie žiadostí. Žiadosti podávajú výskumné inštitúcie a vysoké školy dva razy ročne, vo februári a v septembri.

Strategické výskumné príležitosti – cieľom projektov v tejto tematickej oblasti je vytvoriť nové spôsobilosti, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska budúcnosti fínskej ekonomiky. Od projektov sa očakáva, že budú mať vizionársky a multidisciplinárny charakter. Východiskom je predstava, obraz o nových prevratných riešeniach, ktoré po ich realizácii v praxi prinesú mimoriadne príležitosti pre podnikateľskú sféru, zvýšia schopnosti a zlepšia postavenie Fínska. V predstave musí byť vyjadrené k akej novej podnikateľskej činnosti, novej vedomosti a spôsobilosti bude výskum smerovať. V predstave musí byť zachytené, akým spôsobom je možné aplikovať výsledky výskumu vo Fínsku a možné spôsoby a prostriedky, pomocou ktorých sa bude v praxi realizovať. Sú to projekty, ktoré poskytujú nový pohľad na riešenie problémov. V nich majú kľúčoví výskumní pracovníci predstavu o budúcich potrebách, význame vyvíjanej schopnosti/spôsobilosti na regenerovanie podnikateľského života a schopnosti, ako zvýšiť efekt nových schopností/spôsobilostí.

O finančnú podporu sa uchádzajú výlučne fínske výskumné inštitúcie (napr. verejné a súkromné vysoké školy, výskumné ústavy, ktorých hlavným cieľom je zapájať sa do základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja a šíriť takto získané vedomosti prostredníctvom vzdelávania, publikovania a technologickým transferom. Financie získané z týchto činností sú opätovne vkladané do výskumu, rozširovania výsledkov a vzdelávania). Hodnotiacimi kritériami sú:

 • Novosť: predstava o požadovaných nových spôsobilostiach a ich význame pre obnovu ekonomiky. Novosť znamená nové pohľady, riešenia, jedinečnú kombináciu tém a novosť ako takú. Aplikácia už existujúcich spôsobilostí v nových disciplínach nepostačuje.
 • Stratégia: projekt má potenciál výrazne a dlhodobo zmeniť fínsku ekonomiku.
 • Výzva: projekt je skutočnou výzvou. Poskytne riešenia na dosiahnutie takých cieľov, ktoré v súčasnosti nie je možné dosiahnuť.
 • Dopad/efekt: významne a široko zasiahne fínsku ekonomiku z hľadiska jej obnovy. Zmeny sa pravdepodobne ukážu až po dlhšom čase. Záujem o tieto riešenia  zo strany podnikateľskej sféry sa môže prejaviť až v období realizácie projektu alebo až po jeho realizácii.
 • Realizovateľnosť: sledovateľný postup projektu so zapracovanými možnými budúcimi problémami (napr. zmena legislatívy) a spôsobmi ich prekonania. Súčasťou je zoznam všetkých strán zúčastnených na implementácii projektu.
 • Riadenie a zdroje: dobré, kompetentné a odborne spôsobilé vedenie, organizačný manažment a kolektív expertov.
 • Spolupráca a rozsah: jedným z predpokladov dobrej vízie je obvykle multidisciplinárny charakter. Vývoj od spôsobilosti k expertíze vyžaduje spoluprácu s expertmi zo zahraničia. Očakáva sa doloženie profesijnej odbornosti domácich a zahraničných expertov. Je vhodné, aby skupina, ktorá vedie projekt, bola zložená z osôb kľúčových pri využití výsledkov výskumu. Súčasťou projektu môže byť aj príprava na komercializáciu. TEKES obvykle financuje 60 % celkových projektových nákladov. 

Účasť podnikateľskej sféry na takýchto projektoch nie je nutná. Podniky však môžu poskytnúť svoje odborné vedomosti účasťou v riadiacej komisii projektu, z čoho im však nevyplýva predkupné právo k výsledkom výskumu. Žiadosti sa podávajú dva razy ročne, vo februári a v septembri.

Koncom augusta 2013 sa TEKES rozhodol podporiť ďalšie témy v tejto oblasti – inovačné liečivá (s ambíciou revolučného prístupu k liečbe srdcových a mozgových ochorení. Žiadateľmi sú Univerzita Helsinki a Univerzita Aalto) a inovácie pre podnikateľov na nových rozvíjajúcich sa trhoch s cieľom zlepšiť odborné a podnikateľské príležitosti firiem na rozvíjajúcich sa trhoch (žiadateľom je niekoľko vedeckovýskumných skupín z Univerzity Aalto).

V tematickej oblasti Strategické výskumné príležitosti TEKES doteraz finančne podporil 5 projektov.

Vedeckovýskumným inštitúciám TEKES ďalej ponúka finančnú podporu pre:

FiDiProProgram, ktorý umožňuje významným výskumníkom zo zahraničia alebo Fínom žijúcim v zahraničí pracovať a stať sa súčasťou riešiteľských kolektívov, ktorých členmi sú špičkoví fínski vedeckovýskumní pracovníci. Táto aktivita je spoločnou aktivitou agentúry TEKES a Fínskej akadémie. Podpora je nasmerovaná na financovanie dlhodobých pobytov vynikajúcich zahraničných vedcov a výskumníkov na fínskych univerzitách alebo výskumných ústavoch. Tieto inštitúcie môžu podávať žiadosti o podporu v rámci FiDiPro Profesor (pre špičkových vedeckých a výskumných pracovníkov na úrovni profesorov) a FiDiPro Štipendista (pre talentovaných špičkových výskumných a vedeckých pracovníkov, ktorí pracovali 3 – 4 roky po obhájení titulu PhD. vo vede a výskume) vo všetkých vedných disciplínach. Z tohto balíka je financovaný plat špičkového výskumníka, cestovné výdavky a náklady na výskumný projekt. Financujú sa projekty s dĺžkou trvania 2 až 5 rokov. Vítané sú projekty zamerané na spoločný výskum s inými univerzitami/výskumnými inštitúciami a s podnikateľskou a priemyselnou sférou.

Inovačný výskum je aktivita agentúry TEKES zameraná na finančnú podporu výskumu inovačného prostredia. V rámci neho sú vypracovávané tematické analýzy o tom, ako vznikajú inovácie, ako sa mení ich charakter, o nových technologických možnostiach a výzvach, o raste podnikov a sektorov, o zmenách v podnikateľskom živote a spoločnosti v dôsledku globalizácie. Témy sú definované v spolupráci so všetkými zúčastnenými  stranami, výskumníkmi a medzinárodnými expertmi. Napríklad v roku 2012 bola vyhlásená téma Nehmotné statky, vytváranie hodnôt a politika s podtémami – Nehmotné aktíva: valorizácia skrytých možností; Nehmotné aktíva: riadenie a politika a Urýchľovače a indikátory tvorby nehmotných statkov.

Fínska akadémia

Akadémia poskytuje finančné prostriedky na základný výskum, ktorý podporuje inovačný aplikovaný výskum a aplikácie výsledkov výskumu. Prevažná väčšina finančných prostriedkov je určená na financovanie výskumu realizovaného na univerzitách a slúži tiež na saturovanie potrieb pre profesijný rast jednotlivcov, fínskych vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov alebo vedeckovýskumných kolektívov. Hlavnou činnosťou tejto inštitúcie  je posudzovanie žiadostí o podporu na výskum a na tento účel má zriadené štyri rady pre výskum:

 • Rada pre výskum v oblasti biologických vied a životného prostredia
 • Rada pre výskum v oblasti kultúry a spoločnosti
 • Rada pre výskum v oblasti prírodných a technických vied 
 • Rada pre výskum v oblasti zdravovedy

Kvalita podávaných žiadostí je posudzovaná aj externými zahraničnými špecialistami. Hodnotenie na základe porovnania s vysokokvalitným zahraničným výskumom napomáha vybrať najlepšie a najperspektívnejšie projekty z priemerného počtu asi 3500 projektov, ktoré ročne vo Fínskej akadémii posudzujú.

Fínska akadémia finančne podporuje:

Centrá excelencie (CE) prispievajú k obnove a revitalizácii vedeckého výskumu a know-how. Tvoria ich jeden alebo konzorcium špičkových vedeckých kolektívov z univerzity, výskumnej inštitúcie alebo z viacerých ďalších inštitúcií. Ich súčasťou môžu byť aj súkromné podniky alebo môžu byť súčasťou Strategických vedeckých, technologických a inovačných centier (SHOK). Kolektívy úzko spolupracujú na špičkovom výskume.

CE vytvárajú inovačné a na cieľ orientované kreatívne výskumné prostredie, otvárajú nové možnosti pre samotný výskum a vzdelávajú talentovaných výskumníkov. Pripravujú ich na pôsobenie vo fínskej spoločnosti, podnikateľskej a priemyselnej sfére. Majú presne definované výskumné ciele a spoločný manažment. Obdobie financovania trvá 6 rokov, takže pracujú podľa dlhodobých plánov, v ktorých sa počíta aj s potenciálnym rizikom neúspechu výskumu. Na financovaní CE sa okrem Fínskej akadémie spolupodieľajú aj univerzity, výskumné inštitúcie, súkromný podnikateľský sektor a iné zdroje.

Výskumné programy. Fínska akadémia využíva ako nástroj na usmernenie výskumu a na financovanie tých vedných disciplín, ktoré sú z hľadiska rozvoja fínskej vedy a spoločnosti považované za kľúčové. Snahou je podporovať rozvoj významnej vednej disciplíny, zvyšovať jej vedecký štandard a prispievať k tvorbe nových vedeckých poznatkov a know-how. Hlavný dôraz je kladený na multidisciplinárny charakter, medziodborovosť a medzinárodnú spoluprácu. Hlavným riešiteľom je vedecko-pedagogický pracovník so zaradením do  kvalifikačného stupňa docent alebo profesor a obdobie financovania je obvykle 4 roky. V roku 2013 Fínska akadémia finančne podporila 12 výskumných programov.

Medzinárodná spolupráca má za úlohu urýchliť internacionalizáciu fínskej vedy a výskumu. Fínska akadémia aktívne spolupracuje s kľúčovými agentúrami na podporu vedy v severských krajinách (NordForsk, NORIA-net, NOP-HS, NOS-HS, NOS-M, NOS-N, NOTSA, Iniciatíva špičkový výskum ˗ Top-level Research Initiative TRI), Severské centrá excelencie. V Európe  ˗  rámcové programy EÚ pre výskum, Science Europe, ERC, ESF a COST, ERA-NET a INCO-NET, Spoločné programy, ESFRI, Európske výskumné inštitúcie) . Vo svete (Argentína, Brazília, Kanada, Čile, Čína, India, Japonsko, Kórejská republika, Ruská federácia, Juhoafrická republika a Spojené štáty severoamerické) s cieľom zabezpečiť fínskym vedcom a výskumníkom najlepšiu možnú pozíciu na ich zapájanie do vysokokvalitnej medzinárodnej výskumnej spolupráce.

Strategické vedecké, technologické a inovačné centrá (SHOK) sú z hľadiska transferu technológií veľmi zaujímavou štruktúrou, na financovaní ktorých sa podieľajú spoločne Fínska akadémia s agentúrou TEKES. Fínska akadémia finančne podporuje špičkový výskum v určitej tematickej oblasti. V strategických centrách výskumníci a výskumné kolektívy zložené z pracovníkov z univerzít a výskumných ústavov, úzko spolupracujú s podnikateľskou sférou a ich spoločná výskumná činnosť má viesť ku generovaniu nových a inovačných výstupov alebo výrobkov. Vedomosti získané pri výskume v centrách SHOK majú zásadný charakter pre rozvoj nových technológií, inovácie a iné aplikácie. Spolupráca s odberateľmi výstupov výskumu napomáha výskumníkom odhaľovať potenciálne nové smery a oblasti výskumu. V centrách SHOK získavajú ďalšie skúsenosti experti v určitej vednej disciplíne a sú príťažlivé pre fínskych špičkových výskumníkov. Prostredníctvom strategických centier sa Fínsko snaží prilákať do krajiny aj zahraničnú finančnú podporu.

Fínska akadémia a TEKES spoločne pripravujú, rozvíjajú,  financujú a monitorujú činnosti strategických centier. Ministerstvo práce a hospodárstva v roku 2013 nominovalo výkonnú komisiu, ktorá sleduje a vedie činnosti centier a ich rozvoj. V komisii a na sekretariáte pracujú zástupcovia Federácie fínskeho priemyslu, Ministerstva práce a hospodárstva, TEKES a Fínskej akadémie. Vo februári 2013 bola zahraničnými expertmi vypracovaná analytická hodnotiaca správa o činnosti SHOK centier.

Výskumná infraštruktúra je ďalšou oblasťou, ktorú Fínska akadémia finančne podporuje. Pod výskumnou infraštruktúrou sa rozumejú výskumné priestory, zariadenia, prístrojová technika, materiály a služby, ktoré pomáhajú výskumu a vývoju v rozličných štádiách. Podporujú organizovaný výskum, školenia vo výskume a vzdelávanie na univerzitách a udržiavajú a rozvíjajú výskumné a inovačné kapacity. Fínska akadémia poskytuje financie na obstaranie, spustenie do prevádzky alebo na modernizáciu takej výskumnej infraštruktúry, ktorá je významná z celonárodného hľadiska. Zdrojmi financovania sú najmä štátny rozpočet a iné zdroje, za navrhovanie ktorých je zodpovedná Fínska komisia pre výskumnú infraštruktúru.

Finančná podpora Fínskej akadémie smeruje do oblastí, ktoré majú z hľadiska rozvoja vedy a spoločnosti najväčší význam. V tomto smere najmä výskumné programy a centrá excelencie majú za cieľ zvýšiť vedecký štandard, prispieť k vzniku nových vedeckých znalostí a know-how a zvýšiť medzinárodnú spoluprácu.

Financovanie zo zdrojov Európskej únie

Európska únia je ďalším zdrojom na financovanie vedy, výskumu a inovácií. TEKES a Fínska akadémia zabezpečujú potrebnú informovanosť prostredníctvom Fínskej styčnej kancelárie pre vedu a výskum v EÚ (FiLi) a Výskumných a inovačných programov EÚ (EUTI). Sú to informačné služby, ktoré poskytujú informácie o financovaní vedy a techniky v EÚ. Poslaním FiLi je pomáhať rozvíjať spoluprácu vo vnútri systému pre vedu, výskum a inovácie v Európe vrátane programov financovaných agentúrami TEKES a Fínskou akadémiou, ktorými je FiLi financovaná. Je súčasťou siete kancelárií pre vedu a výskum (IGLO) – asi 20 krajín so sídlom v Bruseli.

Informačná služba Výskumné a inovačné programy EÚ (EUTI) poskytuje všetkým zúčastneným stranám vo Fínsku, t. j. podnikateľom, univerzitám, výskumným inštitúciám, vládnym agentúram a mestám, všeobecné informácie o možnostiach financovania rámcových programov EÚ a o politikách EÚ, poskytuje poradenstvo, monitoruje prostredie projektov EÚ a účasť fínskych inštitúcií v projektoch EÚ.  EUTI tiež koordinuje  systém kontaktných bodov vo Fínsku (NCPS), ktorých úlohou je usmerňovať, poskytovať praktické informácie a asistenciu vo všetkých aspektoch zapojenia Fínska do programu Horizont 2020.

Fínsko sa ako členský štát  EÚ výrazne zapája do rozvoja Európskej výskumnej a inovačnej oblasti (ERIA). Väčšia viditeľnosť Fínska v rámcových programoch EÚ zohráva významnú úlohu pri internacionalizácii fínskej vedy a techniky.

Ďalšie zdroje

Ďalšími zdrojmi financovania výskumu sú:

 • vlastné zdroje vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré pochádzajú z komerčného využívania ich duševného vlastníctva, platených služieb a pod.,
 • zákazkový výskum, 
 • dary.

Niekoľko príkladov z fínskych univerzít

Univerzita Helsinki

Odbor pre výskum podporuje vedenie Univerzity Helsinki pri plnení strategických povinností týkajúcich sa vednej politiky a nesie celkovú zodpovednosť za odborné služby pre vedu a výskum. Je členený na oddelenia: Služby výskumu, Vytváranie kapacít na využívanie výskumu a financovanie výskumu, Právne služby a spolupráca s podnikateľskou sférou, Služby na financovanie výskumu a Inovačné služby Helsinki (HIS) spol. s r. o.

Inovačné služby Helsinki spravujú v mene Univerzity Helsinki celú agendu súvisiacu s duševným vlastníctvom zamestnancov univerzity od jeho nahlásenia až po jeho komercializáciu. HIS poskytuje zamestnancom Univerzity Helsinki nasledovné služby:

 • preberá oznámenia o vzniku vynálezu,
 • navrhuje najlepší spôsob priemyselnoprávnej ochrany vynálezu,
 • odhaduje komerčný potenciál vynálezu,
 • v spolupráci s Odborom pre výskum na Univerzite Helsinki poskytuje výskumníkom rady pri získavaní finančnej podpory na výskum s potenciálnym komerčným uplatnením, koncipuje návrhy zmlúv týkajúcich sa výskumu a asistuje výskumníkom – pôvodcom pri rokovaniach so zmluvnými partnermi.

Spoločnosť HIS je relatívne nová, bola založená v roku 2011 a má 6 pracovníkov.

Univerzita Aalto

Na Univerzite Aalto majú vytvorené Podnikateľské centrum (ACE) ako súčasť univerzity, ktorého poslaním je komercializovať výsledky výskumu univerzity. ACE slúži tiež ako kancelária pre transfer technológií Univerzity Aalto. Do pôsobnosti ACE patrí agenda transferu technológií a jeho manažovanie a agenda duševného vlastníctva Univerzity Aalto. Hlavnými službami sú hodnotenie vynálezov a podnikateľských zámerov a manažovanie a príprava komerčných projektov, ktoré poskytuje výskumníkom, študentom a zamestnancom Univerzity Aalto. ACE má 15 členov, zastupuje všetky vedecké oblasti univerzity a na každej jej fakulte alebo škole má svojho zástupcu, manažéra pre transfer technológií. Okrem toho zamestnáva odborníkov pre rozvoj podnikania, ktorí sa špecializujú na konečnú fázu transferu technológií – zakladanie start-up firiem pred ich registráciou v obchodnom registri.

Univerzita Åbo

Prvým kontaktným bodom v otázkach súvisiacich s vynálezmi je poradca pre inovácie, ktorý poskytuje rady výskumníkom, výskumným kolektívom a študentom pri identifikovaní, hodnotení a ochrane vynálezu. V prípade potreby manažér pre inovácie osobne navštevuje inštitúcie a výskumné kolektívy. Koordinátor pre inovácie je súčasťou kolektívu pre technologický transfer, ktorý má na Univerzite Åbo štyroch členov.

Podporou výskumu na univerzite Åbo z rôznych  zdrojov financovania a uplatnením práva na priemyselné vlastníctvo pracovníkmi alebo bývalými študentmi a jeho komercializáciou bolo založených už niekoľko start-up firiem: Walkbase, BonAlive, TribeFlame, Top Analytica, Crisorteq, Hycail, Smoptech, Renotech PBI Research Institute, Four Ferries, Pecos, Separation Research, Cellomeda a Bambuser.

Výskum uskutočňovaný na univerzite Åbo v oblasti biotechnológií (BioTurku®) a informačných a komunikačných technológií (ICT Turku) nachádza praktické uplatnenie aj vo Vedeckom parku Turku, s. r. o., ktorý je obchodnou spoločnosťou mesta Turku. 

 

Záver

Záujem o podporu praktického využívania výsledkov výskumu uskutočňovaného na univerzitách, výskumných inštitúciách a aj v podnikoch je vo Fínsku deklarovaný v jeho politikách na najvyššej úrovni a reálne je uplatňovaný prostredníctvom agentúr na podporu výskumu, vývoja a inovácií a je podporený aj legislatívou. 85 percent nákladov na verejný výskum je krytých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva práce a hospodárstva  cez grantové agentúry Fínska akadémia (hlavne základný výskum, mobility, profesionálny akademický rast) a Fínska agentúra na podporu technológií a inovácií – TEKES (aplikovaný výskum a inovácie, spolupráca s podnikateľskou sférou a priemyslom). Ďalšími zdrojmi financovania sú spoplatnené služby univerzít, príjmy z predaja alebo licencií na využitie priemyselného vlastníctva univerzít, sponzorské a iné dary, spolupráca s priemyslom a podnikateľskou sférou. Na fínskych univerzitách sú funkčné rôzne modely na zabezpečenie prenosu vedomostí, transferu technológií do praxe a na ochranu duševného vlastníctva. Existujú ako  inovačné centrá, pracoviská alebo kancelárie pre transfer technológií a podobne. Tvoria buď organizačné útvary univerzít, alebo sú samostatnými podnikateľskými subjektmi konajúcimi v mene univerzity a poskytujú služby. Základnými črtami fínskeho výskumu je výrazná spolupráca a vytváranie viacodborových výskumných kolektívov, internacionálny charakter fínskeho výskumu a odhodlanie spolupracovať pre dobro a rozvoj celej fínskej spoločnosti.

A v čom spočíva tajomstvo úspechu? Podľa zhodnotenia fínskych pracovníkov v tejto oblasti: „Kľúčom k úspechu je dlhodobé zameranie na podporu a spolupráca medzi podnikmi, výskumníkmi a organizáciami, ktoré poskytujú podporu, ako je TEKES a Fínska akadémia.“

 

Spracované podľa údajov na stránkach:

http://www.tem.fi/en

http://www.minedu.fi/

http://www.tekes.fi/

http://www.aka.fi/en-GB/A/

http://www.research.fi/

http://www.aalto.fi/en/

http://www.abo.fi/public/en/

http://www.helsinki.fi/university/

http://www.his.fi/

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK