Mgr. Andrea Putalová

08. 09. 2014

Mgr. Andrea PutalováVážené čitateľky a čitatelia,

vstupujeme do nového akademického roku a jeho začiatok sa vám snažíme ozvláštniť vydaním špeciálneho čísla nášho časopisu. Hoci sa letná prázdninová a dovolenková sezóna už skončila, pozývame vás na prieskumný výlet do Fínska. Jeho cieľom je zistiť, ako je organizovaná štátna podpora vedeckovýskumným inštitúciám v krajine, o ktorej je všeobecne známe, že vynakladá spomedzi všetkých štátov Európskej únie najvyššie percento svojho HDP na vzdelávanie, vedu a výskum. Slovensko sa výškou tohto čísla s Fínskom nemôže porovnávať. Porovnateľný je však počet obyvateľov a počet všetkých vysokých škôl. To sú dve významné veličiny, ktoré podnecujú zvedavosť  a snahu odpovedať na otázky, čo by sme mohli na Slovensku urobiť, aby sme sa k tej tretej veličine, ktorou sú výdavky Fínska na vedu a vzdelávanie, priblížili. V prvom kroku je to získanie vedomostí o fínskom systéme a mechanizmoch na podporu vedy a výskumu. Situáciu v tejto oblasti mapuje úvodný článok na aktuálnu tému. Prináša základné informácie o systéme a organizáciách poskytujúcich finančnú podporu na realizáciu právnej ochrany a na komerčné zhodnotenie výsledkov výskumu fínskych vysokých škôl a verejných vedeckovýskumných inštitúcií.

Z ďalších tém chceme upriamiť vašu pozornosť na otázky podpory vzniku a rozvoja inovatívnych firiem, najmä malých a stredných podnikov, ktoré zohrávajú v hospodárstve krajiny dôležitú úlohu.  Trh inovatívnych myšlienok na Slovensku patrí medzi málo rozvinuté, avšak kvalita týchto myšlienok je porovnateľná s najvyspelejšími krajinami sveta. Záujem o spoluprácu z Fínska alebo Izraela naznačuje, že aj okolitý svet si uvedomuje význam vplyvu iných vznikajúcich trhov a ich dopad na domáce prostredie, a preto tento trend pozorne sleduje. V článku sú uvedené príklady podporných systémov podnikateľského prostredia vo Fínsku, Švédsku či Dánsku, ale aj aktivity subjektu Junior Achievement Slovakia, ktorý organizuje kurzy o podnikaní a podnikateľskom prostredí na všetkých stupňoch škôl, a rad ďalších informácií.

Nemenej zaujímavé je nahliadnutie na medzinárodné podujatie pod názvom Slovensko-severské výskumné a inovačné fórum. Keďže severské krajiny patria medzi inovačných lídrov, rezort diplomacie pozval expertov z Dánska, Fínska, Nórska a Švédska do Bratislavy, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Fórum bolo zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky ako príležitosti pre start-up a slovenských podnikateľov presadiť sa na globálnych trhoch. Podujatie sa konalo v súčinnosti so zastupiteľskými úradmi SR v Kodani, Štokholme, Oslo a Helsinkách a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR ako aj ďalšími inštitúciami.

V júni sa Slovenská republika zaradila k ďalším štátom Európy, ktoré majú styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj v Bruseli. Táto kancelária bude sprostredkovateľom pri poskytovaní poradenstva a pomoci pri zapájaní sa do komunitárnych programov a top výskumných konzorcií v Európskej únii. Bude tiež poskytovať aktuálne informácie, odborné školenia, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží. 

Zároveň si dovoľujeme vyzvať vás do verejnej konzultácie na tému Veda 2.0, ktorú v júli začala Európska komisia. Jej cieľom je zhodnotiť nový trend v oblasti výskumu a inovácií smerujúci k otvorenejšiemu prístupu, využitiu väčšieho množstva údajov a väčšej orientácii na ľudí. Umožňuje aj občanom, aby sa zapojili do hľadania nových poznatkov.           

Napriek tomu, že leto na Slovensku nebolo také horúce ako minulý rok, veríme, že závan informácií zo severských krajín bude osviežujúci a inšpirujúci.

 

Mgr. Andrea Putalová,
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK