Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vďaka výskumu EÚ sa potravinový odpad stane krmivom

02. 12. 2014

logo EKOčakáva sa, že do roku 2050 sa zvýši celosvetový dopyt po potravinách o 70 %, pričom prudký nárast využívania biomasy bude tiež vyvíjať tlak na poľnohospodárstvo. Na zabezpečenie potravín pre celý svet bez poškodenia životného prostredia sa zameria Svetový deň potravín 2014 – a je to aj cieľom niekoľkých výskumných projektov financovaných EÚ.

EÚ investuje viac ako 4 miliardy EUR do výskumu a inovácie v európskom biohospodárstve, ktoré efektívne využíva naše obnoviteľné biologické zdroje. Poľnohospodárstvo je kľúčovou zložkou, pretože zabezpečuje výrobu potravín, zaisťuje udržateľné riadenie prírodných zdrojov a podporuje rozvoj vo vidieckych oblastiach.

EÚ sa na celosvetovom vývoze potravín podieľa 18 %, čo predstavuje celkovú hodnotu 76 miliárd EUR. V EÚ a inde však poľnohospodárov brzdí poľnohospodársky odpad, ktorý stojí peniaze aj daňových poplatníkov – od 55 EUR do 99 EUR za tonu.

Riešenie, ktoré uprednostňuje výskumný projekt NOSHAN financovaný EÚ, t. j. premieňanie poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá, by prinieslo nové príležitosti pre poľnohospodárov a zároveň znížilo závislosť Európy od dovozu krmív. To by zase vytvorilo nové ekologické pracovné miesta v oblasti zberu odpadu, v zariadeniach na úpravu odpadu a vo výrobe krmív. Túto koncepciu obzvlášť uvítajú vo vidieckych oblastiach, kde je rast menej intenzívny ako v mestských oblastiach a kde je odvetvie krmív významnou hnacou silou hospodárstva.

Na celom svete sa stratí alebo premrhá jedna tretina potravín určených na ľudskú spotrebu, celkovo 1,3 miliardy ton ročne, a spracovanie potravín produkuje veľké množstvo takéhoto odpadu, vysvetlil vedecký koordinátor projektu NOSHAN Montse Jorba z technologického centra LEITAT v Španielsku. „Ovocie a zelenina majú zo všetkých potravín najvyšší podiel na zbytočnom odpade. Predstavuje to značné plytvanie zdrojmi vrátane vody, pôdy, energie, práce a kapitálu.“

V rámci projektu NOSHAN sa potravinový odpad, najmä zo zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov, mení na krmivo pre zvieratá, a to pri nízkych nákladoch a nízkej spotrebe energie.

Tím projektu, ktorý pozostáva z výskumných stredísk, univerzity a podnikov zo šiestich členských štátov EÚ a Turecka, začal v roku 2012 posúdením hodnoty rôznych druhov odpadu, pričom vytvoril databázu potenciálnych zložiek krmiva. V čase ukončenia projektu v roku 2016 bude tím takisto poznať najlepšie technológie na získavanie a ďalšie využitie každého druhu odpadu.

Projekt NOSHAN európskemu poľnohospodárstvu poskytuje tiež príležitosť dosiahnuť väčšiu udržateľnosť. Používanie biologického odpadu ako zdroja pomôže odvetviu znížiť jeho vplyv na životné prostredie.

Procesy, na ktorých sa v rámci projektu pracuje, pomôžu poľnohospodárskym podnikom spätne získať kalórie obsiahnuté vo vyhodených potravinách, energiu, ktorá sa použila na výrobu týchto potravín, a takisto budú viesť k významnému zníženiu spotreby vody (potravinový odpad predstavuje viac než štvrtinu celkovej globálnej spotreby pitnej vody). Tým, že sa zníži potreba samostatnej výroby krmív, prístup navrhovaný v rámci projektu NOSHAN by mohol znížiť rastúcu konkurenciu medzi výrobou potravín a krmiva, v oboch prípadoch je potrebná pôda aj voda.

NOSHAN pracuje aj na funkčných zložkách krmív získaných z potravinového odpadu, ktoré sú určené na špecifické potreby zvierat, ako sú napríklad podpora zdravia alebo prevencia chorôb. Výskumníci napríklad v súčasnosti v odpade hľadajú funkčné vlákna a peptidy (chemické zlúčeniny). Tieto sa budú využívať na rozvoj kŕmnych produktov určených pre ošípané a hydinu.

Bezpečnosť je zabezpečená prostredníctvom procesu intenzívneho monitorovania, predmetom ktorého je všetko od surového odpadu až po konečný výrobok. Bezpečnosť, ako aj technická a ekonomická životaschopnosť každého skúmaného procesu v konečnom dôsledku rozhodne, ktoré stratégie a produkty tím projektu NOSHAN využije komerčne.

„Biohospodárstvo v Európe má hodnotu 2 bilióny EUR a poskytuje 22 miliónov pracovných miest, čo je dôvod, prečo sa naň zameriava program Horizont 2020,“ vyhlásila komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová. „Projekty ako NOSHAN spájajú výskumných pracovníkov a podniky v záujme trvalo udržateľného rozvoja nášho poľnohospodárstva a našej kvality života.“

Súvislosti

Projekt NOSHAN získal finančné prostriedky vo výške takmer 3 milióny EUR v rámci siedmeho rámcového programu Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja (2007 – 2013). Spája výskumné ústavy, univerzitu, veľké priemyselné odvetvia a MSP v potravinárskom odvetví zo Španielska, Belgicka, Talianska, Nemecka, Francúzska, Holandska a Turecka.

Európska únia 1. januára 2014 iniciovala nový program financovania výskumu a inovácií nazvaný Horizont 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch sa do výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investuje takmer 80 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je zameraný najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach ako ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo a energetika. Partnerstvá v oblasti výskumu s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým priemyselným odvetvím zároveň slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu. Program Horizont 2020 bude ešte výraznejšie zameraný na pretavenie vynikajúcich nápadov na obchodovateľné výrobky, postupy a služby.

Ďalšie informácie

NOSHAN: http://noshan.eu

Webová lokalita programu Horizont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Zdroj:

Tlačová správa EK zo 16. októbra 2014

(MI)

Kľúčové slová:
potraviny

Priemyselné odvetvia:
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK