Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Transfer technológií Rozhovor s K. Müllerovou, vedúcou Kancelárie pre transfer technológií SAV

20. 11. 2014

Logo Rádia Slovensko(26. 10. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Nočná pyramída; 22.20; Igor Haraj)

Katarína Müllerová, vedúca Kancelárie pre transfer technológií (KTT) Slovenskej akadémie vied (SAV), hovorila v relácii Nočná pyramída čo je hlavnou náplňou práce zamestnancov kancelárie a ako táto kancelária pracuje.

Kancelárie pre transfer technológií SAV je v podstate kontaktný bod pre priemysel, ale aj malé či stredné podniky, ktorým pomáha nájsť si partnerov – špecialistov na pracoviskách akadémie, ktorí by im vedeli pomôcť vyriešiť problémy, na ktoré napr. vo výrobe narazili. Jedným z príkladov takejto úspešnej spolupráce bola kooperácia pri úprave automobilu, kde na návrh partnerov zo SAV bol v určitých zónach použitý penový hliník, vďaka čomu nový model auta prešiel crash testami, čo sa na prvý pokus nepodarilo.

Druhou stranou aktivít KTT SAV je prenos vedeckých výstupov do praxe. V tomto prípade je prvým krokom identifikovať, o čo je na trhu záujem a čo je napr. komerčne využiteľné. Posun je v tom, že aj slovenskí vedci sa už postupne učia ohodnotiť, čo je na ich výskume komerčne zaujímavé, aj keď u mnohých stále ešte pretrváva stav chrániť veci predovšetkým preto, že sú nové a nie preto, že môžu byť komerčne zaujímavé inovácie v praxi.

Na druhej strane si treba tiež uvedomiť, že nie každý vedecký výstup je hneď využiteľný v praxi. Medzi mnohými vedeckými objavmi a ich následným širokým praktickým využitím uplynuli neraz celé desaťročia. Na mnohé takéto aplikácie totiž často musia vyspieť technológie, ktoré to umožnia.

Jedným z príkladov transferu vedeckých poznatkov do praxe je snímač deformácií, ktorého srdcom je páska z kovového skla vyvinutá na Fyzikálnom ústave SAV. Desaťročia základného výskumu v oblasti kovového skla umožnili zostaviť veľmi citlivý prístroj, ktorý je navyše aj veľmi nenáročný na podmienky, v ktorých môže fungovať. V priamom testovaní spolu s podobným japonským produktom dokonca uspel lepšie.

Ďalším zaujímavý výstupom je biologicky degradovateľný polymér, ktorý vznikol v spolupráci Ústavu polymérov SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Laboratórny žiarový lis vyvinutý na Ústave anorganickej chémie SAV umožňuje úsporne a rýchlo vytvoriť testovacie vzorky rôznych materiálov. Sorbent na čistenie vôd z Ústavu polymérov SAV zase dokáže odstrániť z vody napr. aj ťažké kovy.

Katarína Müllerová priznáva, že problémom transferu nových technológií do praxe je tvorba prototypov, pretože záujemca z praxe väčšinou očakáva, že uvidí výrobok, ktorý je v podstate hotový. Na takýto výstup spravidla chýbajú peniaze, jednotlivé ústavy na to financie nemajú a neexistujú ani rýchlo prístupné schémy financovania tejto časti prenosu výsledkov do praxe. Niektoré služby sa platia z projektu Národnej infraštruktúry pre transfer technológií, ktorý spravuje Centrum vedecko-technických informácií SR a čiastočne sa využívajú aj zmluvy s účelovo viazanými finančnými prostriedkami. Je to zatiaľ jedna z mála možností, ako ochrániť výsledky vedeckého bádania na pôde SAV.

Druhý problém je na strane financovania KTT SAV, ktorá má pre odborné činnosti len dvoch ľudí, čo znamená, že z kapacitných dôvodov v súčasnej dobe už nedokáže plne obslúžiť ústavy SAV.

Katarína Müllerová pripomenula aj niektoré nedostatky slovenskej legislatívy. Niekedy by bolo totiž výhodnejšie vynález predať ako ho licencovať. Keďže však organizácie SAV sú správcami štátneho majetku a zákony v tomto prípade neupravujú nakladanie s nehmotným majetkom (duševným vlastníctvom), nie je takýto postup možný. Situácia by sa mohla zmeniť potom, ako sa SAV pretransformuje na verejnú výskumnú inštitúciu.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK