Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spoločnosti v EÚ musia zvýšiť investície do výskumu a vývoja, aby zostali konkurencieschopné na celosvetovej úrovni

03. 12. 2014

Zdroj: Tlačová správa EK

Logo Európskej komisieBrusel, 4 december 2014

Spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili v roku 2013 svoje investície do výskumu a vývoja o 2,6 %, a to aj napriek nepriaznivému hospodárskemu prostrediu. Tento rast sa však v porovnaní s predchádzajúcim rokom spomalil o 6,8 %. Miera rastu je takisto nižšia v porovnaní s celosvetovým rastom v roku 2013 (4,9 %) a zaostáva za spoločnosťami so sídlom v USA (5 %) a Japonskom (5,5 %).

Tieto výsledky dnes uverejnila Európska komisia v Prehľade výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja v roku 2014, v ktorom sa analyzuje 2 500 spoločností na celom svete, ktorých investície do výskumu a vývoj predstavujú približne 90 % celkových výdavkov podnikov na výskum a vývoj. Z údajov vyplýva, že v roku 2013 spoločnosti so sídlom v EÚ (633) investovali 162,4 miliardy EUR, zatiaľ čo podniky so sídlom v USA (804) investovali 193,7 miliardy EUR a 387 japonských spoločností 85,6 mld. EUR.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu uviedol: „Napriek ťažkej hospodárskej situácii spoločnosti v EÚ pokračujú v investíciách do výskumu a vývoja. To sú dobré správy, ale je potrebné sa viac snažiť, aby sme udržali krok s konkurenciou. Verejné zdroje sú obmedzené, a preto je ešte dôležitejšie, aby sme prilákali súkromné investície do výskumu a vývoja. V rámci programu Horizont 2020 je už zapojených viac podnikov ako kedykoľvek predtým, dnes sme však pripravení zintenzívniť naše úsilie. Plán investícií v objeme 315 miliárd EUR, ktorý predložila Komisia a Európska investičná banka, prispeje k zvýšeniu súkromných investícií do rizikovejších projektov, z čoho bude profitovať výskum a vývoj v celej Európe.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport zdôraznil:„Vďaka tomu, že máme vynikajúcich výskumných pracovníkov a dobré príležitosti na zdieľanie poznatkov, je Európa atraktívnym miestom pre investície do výskumu a vývoja. Na udržanie kroku s konkurenciou vo svete však musíme zvýšiť investície, ktoré by mali byť určené pre celú škálu výskumných disciplín a odvetví. Budovanie znalostnej ekonomiky si vyžaduje pevné základy a očakávame, že naši partneri v oblasti priemyslu nám pomôžu v tomto úsilí.“

Spoločnosti a odvetvia s najvyššími investíciami do výskumu a vývoja

Už druhý rok po sebe je výrobca automobilov Volkswagen so sídlom v EÚ na čele celosvetového rebríčka s celkovým objemom investícií do výskumu a vývoja vo výške 11,7 miliardy EUR (nárast o 23,4 %). Druhé a tretie miesto v rebríčku obsadili Samsung (Južná Kórea) a Microsoft (USA).

Odvetvie automobilového priemyslu, v ktorom pokračovalo zvyšovanie objemu investícií (+ 6,2 %), predstavuje jednu štvrtinu celkového objemu investícií, ktoré realizovali spoločnosti zaradené do prehľadu výsledkov investícií EÚ. Na druhej strane, sektory vyspelých technológií, akými sú napríklad farmaceutický priemysel alebo technické zariadenia a vybavenie, zaznamenali spomalenie rastu a ich objem celkových priemerných investícií do výskumu a vývoja v Európe sa znížil.

Zamestnanosť

Spoločnosti zaradené do prehľadu výsledkov investícií EÚ zamestnávali v roku 2013 na celom svete 48 miliónov zamestnancov. Za posledných 8 rokov (2005 – 2013) spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili počet zamestnancov o 18,2 %, pričom motorom rastu boli odvetvia náročnejšie na výskum a vývoj. Tento trend je naďalej silný napriek miernemu minuloročnému poklesu zamestnanosti (0,6 %) v spoločnostiach so sídlom v EÚ.

Trendy

Pokiaľ ide o spoločnosti so sídlom v EÚ, 97 % z celkového objemu investícií do výskumu a vývoja realizujú spoločnosti so sídlom v 10 krajinách. Celkové investície teda vo veľkej miere závisia od spoločností, ktoré sú usadené v troch krajinách: v Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Podniky z týchto krajín preinvestujú viac ako dve tretiny celkových investícií. Investície spoločností v Nemecku a Spojenom kráľovstve aj naďalej nadpriemerne rástli (5,9 %, resp. 5,2 %), pričom francúzske spoločnosti zaznamenali pokles investícií do výskumu a vývoja (– 3,4 %).

Najmä klesajúce investície niekoľkých veľkých spoločností EÚ mali vplyv na pomer investícií do výskumu a vývoja v krajinách, v ktorých majú sídlo. To bol prípad Nokie (– 17,1 %) alebo STMicroelectronics (– 19,2 %) s významným dosahom na celkové investície vo Fínsku (– 11,6 %) a Holandsku (– 0,1 %), teda v dvoch krajinách z desiatich krajín s najvyššími investíciami v Európe.

Okrem toho zaznamenali niektoré spoločnosti so sídlom v EÚ, ktoré sú zaradené v prehľade výsledkov investícií EÚ, nárast objemu investícií do výskumu a vývoja nad celosvetovým priemerom (Írsko – 13,6 % a Taliansko – 6,4 %) a nad priemerom EÚ (Španielsko – 4,4 %).

Súvislosti

Európska komisia (GR pre výskum a inováciu a Spoločné výskumné centrum) vydáva každoročne Prehľad výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ. Prehľad za rok 2014 sa opiera o údaje o 2 500 spoločnostiach. V rámci tohto prieskumu sa zhromažďujú hlavné ukazovatele v oblasti výskumu a vývoja, ako aj hospodárske ukazovatele, ktoré vychádzajú z posledných uverejnených záverečných účtov spoločností. V tomto prehľade sa meria celková hodnota ich celosvetových investícií do výskumu a vývoja financovaných z ich vlastných zdrojov bez ohľadu na miesto, kde sa príslušný výskum a vývoj realizuje. Zahŕňa spoločnosti, ktoré investovali v roku 2013 viac ako 15,5 milióna EUR do výskumu a vývoja. Tieto spoločnosti majú sídlo v EÚ (633), USA (804), Japonsku (387) a iných krajinách (676) vrátane Číny (199), Taiwanu (104), Južnej Kórei (80) a Švajčiarsku (62). Historická databáza obsahujúca informácie o investíciách najvýkonnejších spoločností do výskumu a vývoja od roku 2003 umožňuje analýzu správania spoločností a ich výkonnosti počas dlhšieho obdobia.

Prieskum EÚ o trendoch v investíciách do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2014 je založený na rozšírenej vzorke 1 000 najväčších investorov do výskumu a vývoja so sídlom v EÚ.

Ďalšie informácie:

Informačný hárok „Svetové trendy v oblasti súkromných investícií do výskumu a vývoja. Fakty a čísla“

Prehľad výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja v roku 2014

Prieskum EÚ o trendoch v investíciách do priemyselného výskumu a vývoja v roku 2014

Infografika: Prehľad výsledkov investícií do výskumu a vývoja v EÚ: Porovnanie inovačnej výkonnosti priemyslu EÚ na podporu tvorby politiky EÚ

Správy o monitorovaní a analýze investícií do priemyselného výskumu

Ďalšie informácie o programe Horizont 2020

Zdroj: Tlačová správa EK

(MI)

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK