Spájame sa pre vedu a techniku

19. 01. 2015

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová   

Logo Týždňa vedy a technikySlávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.  

S úvodným príhovorom vystúpil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, ktorý okrem iného povedal: „Týždeň vedy je tu nielen pre vedcov, ale aj ako inšpirácia pre budúcich mladých výskumníkov a všetkých ľudí túžiacich po nových obzoroch, ktoré veda, technika a inovácie prinášajú.  

Politická vôľa na podporu vedy, techniky a inovácií je nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. S týmto súvisí úsilie našej vlády a príslušných ministerstiev o neľahkú prípravu širokej palety legislatívnych, systémových a organizačných zmien, ktoré treba v krátkej dobe dokončiť a na ktoré sa naše ministerstvo v tomto a budúcom roku bude zameriavať. Všetkým zainteresovaným prajem úspešné zvládnutie podujatia, zúčastneným bohaté, zaujímavé a inšpirujúce zážitky."

Partneri TVT otvorili Týždeň vedy a techniky 2014 nie tradičným prestrihnutím pásky, ale naopak spojením pások, aby tak symbolicky podporili motto tohoročného 11. ročníka TVT 2014, a to: „Spájame sa pre vedu a techniku“. Vyjadrili tým myšlienku podujatia, že v partnerstvách je riešenie.

Symbolika myšlienky spájania sa pre vedu spočíva aj v tom, že sa všetky zainteresované inštitúcie vedy, výskumu a vývoja na celom území Slovenska v jednom týždni spojili v úsilí propagovať a popularizovať vedu, výskum a techniku smerom k verejnosti organizovaním najrôznejších podujatí, ktoré boli nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Súčasťou slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 bolo aj otvorenie interaktívnej výstavy pod názvom Veda netradične. Výstava oslovila návštevníkov vedeckými exhibíciami, exponátmi a experimentami, ktoré spolu vytvoria extra zábavu s vedou a technikou.  

Národná konferencia – hlavné podujatie TVT 2014

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) 2014 konala sa vo štvrtok 13. novembra 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave Národná konferencia na tému: „IKT a internetová ekonomika v kontexte vedy a techniky pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti". Organizátorom Národnej konferencie, hlavného podujatia TVT, bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Otvorenie Týždňa vedy a techniky

Národnú konferenciu moderoval prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. prof. Dušan Petráš.  S úvodným príhovorom vystúpil generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Peter Plavčan.

Na konferencii odznelo deväť 15-minútových vystúpení, ktoré boli rozdelené do troch častí.

V prvej časti Najnovšie trendy v IKT ako prvý vystúpil Norbert Molnár, generálny riaditeľ, Riadiaci orgán OPIS, Úrad vlády SR. Vo svojej prezentácii na tému „Ako nám IKT pomáhajú v živote“ o. i. uviedol, že globálnym cieľom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Priority OPIS: vybudovať modernú, na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu; vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umožniť prístup k nemu prostredníctvom internetu; umožniť prístup k širokopásmovému internetu každému občanovi.

Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb – cieľom je efektívne poskytovať služby verejnej správy občanom a budovanie a prepájanie informačných systémov verejnej správy. Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry – skvalitniť systémy získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizovať a dobudovať infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Prioritná os 3: Zvýšenie prístupnosti k širokopásmového internetu – vybudovanie kvalitnej optickej prenosovej infraštruktúry k národným kostrovým sieťam existujúcich operátorov.

Mário Lelovský, prezident, IT Asociácia Slovenska, v prezentácii pod názvom „Bez ľudí nám nepomôžu ani technológie“ sa zameral na trendy v informačno-komunikačných technológiách (IKT). Zdôraznil, že všetko bude poprepájané a všetko bude komunikovať. Z mobilov sa prejde na „Weareables“ a neskôr na „Invisibles“. Inteligentné budovy/autá budú "za nás premýšľať " a pripravovať prostredie podľa našich potrieb aj bez našich požiadaviek a bez toho aby o tom vedeli. Bude to tak prirodzené ako je dnes Termostat. Bez ľudí nám však nepomôžu ani technológie. Budeme mať nedostatok IKT odborníkov. Mladí ľudia nemajú záujem, chuť, ochotu ani vôľu študovať ťažké odbory, akými sú matematika, fyzika a IKT.

V EÚ bude do roku 2020 chýbať až 900 000 IKT odborníkov. Do roku 2020 má na Slovensku pribudnúť dvadsať až tridsaťtisíc pracovných miest v odvetví IKT (odhad ITAS podľa EÚ údajov) a pritom nemáme dostatok študentov. Štruktúra, počet a kvalita absolventov len málo zodpovedajú požiadavkám trhu práce – podľa údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR u nás študuje na vysokých školách 6-tisíc technikov a informatikov v porovnaní so 16 000 študentmi humanitných odborov. Len jedna štvrtina všetkých absolventov sú z čisto technických odborov. Odborníci upozorňujú, že absolventom škôl chýbajú praktické skúsenosti na činnosti a technológie, ktoré sú bežne využívané v digitálnom sektore, vrátane znalostí o procesoch v informačno-komunikačných technológiách. Sektor musí motivovať mladých ľudí, aby sa nebáli študovať IKT. Riešením problému je Národná koalícia pre digitálne povolania – NKDP a celospoločenská aktivita podporujúca štúdium IKT.

Peter Stančík, zástupca spoločnosti ESET a Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku (SAPIE) vystúpil s tém+ou  „Potrebujeme viac IT profesionálov“. Hovoril o tom, čo sa stane, keď neudržíme krok s týmto trendom a čo by sa (ne)stalo, keby sme takých ľudí nemali teraz.

V druhej časti zameranej na IKT v kontexte vedy a techniky ako prvý vystúpil Gabriel Juhás, dekan, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. V prezentácii pod názvom „Ekosystém pre zdieľanie a využitie informácií a dát“ sa sústredil na data ako komoditu. Dnes je zber, spracovanie a využitie dát pod jednou strechou (google). Využíva sa výmenný obchod (napr. dátový priestor za dáta – gmail, facebook…) a priamy kontrakt (kúpa/predaj dát). Existuje Dátová burza – burza dát. Ekosystém na zber, spracovanie a výmenu dát = trh dát a informácií (data market), podobný komoditnej burze, umožní oveľa efektívnejšie využitie dát a informácií; umožní efektívny prístup k dátam pre potencionálnych poskytovateľov služieb; vytvorí prostredie pre poskytovateľov dát, kde by mohli ponúkať svoje dáta; vytvorí podmienky pre vznik „spracovateľov dát“. Vytvorí prostredie pre rast v oblasti internetovej ekonomiky vrátane podpory vzniku nových inovatívnych firiem „start-up“.

Komoditná burza dát – dátový trh – obsahuje register a evidenciu poskytovateľov, spracovateľov, odberateľov dát; register a  evidenciu typov dát a informácií; burzu pre dopyt a  ponuku pre dáta a informácie, resp. ich spracovanie vrátane modelov pre kúpu, predaj, prenájom, licencovanie, spoločné užívanie dát; systém hodnotenia (ratingu) dôveryhodnosti dát, ich poskytovateľov a  spracovateľov s využitím spätnej väzby, platformu na overovanie algoritmov spracovania dát (metódy z oblastí Big Data, data mining, information discovery, process mining).

Ladislav Hluchý, riaditeľ, Ústav informatiky SAV, vystúpil s prezentáciou zameranou na „Výskum v IKT na Ústave informatiky SAV v kontexte 7RP a HORIZONT 2020“.

Pavol Horváth, predseda predstavenstva, Združenie SANET (Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete) hovoril na tému „NREN-SANET ako nosná optická infraštruktúra pre vedu, výskum a vzdelávanie v SR“. Informoval, že v Európe je 39 národných akademických sietí (National Research and Education Network – NREN), ktoré poskytujú možnosti pre inovácie a transfér nových sieťových technológií do praxe bez komerčného aspektu. Akademické siete sú zdrojom expertov v sieťových technológiách na Slovensku – sieť SANET.

Ďalej o.i. uviedol, že roku 2012 bol na STU v Bratislave inštalovaný Grid. Multiprocesorový počítač je používaný najmä pre výskum v oblasti chemického, stavebného a materiálového inžinierstva. Ďalšie inštalácie Gridov sú v Ústavoch SAV v Bratislave, v Žiline a na univerzitách v Košiciach a v Banskej Bystrici. Celkový počet inštalovaných procesorov je 2976, použiteľná kapacita pamäti 12 144 GB a celková kapacita externých pamätí 483.2 TB.

V úvode tretej časti IKT ako faktor rozvoja hospodárstva a spoločnosti vystúpil Peter Dekýš, riaditeľ, ESET, na tému „Zamestnávateľ, výskumná a podnikateľská organizácia“. Okrem iného povedal, že ESET chráni milióny používateľov vo viac ako 180 krajinách sveta. V roku 2012 to bola najrýchlejšie rastúca AV spoločnosť sveta na trhu domácich a malých zákazníkov. V roku 2013 bola najväčšia slovenská IT spoločnosť v rebríčku tržieb.

Štefan Pero, predstaviteľ PF UPJŠ, koordinátor SAP Akadémie, prezentoval tému „Potreba IKT špecialistov v regióne“. Kľúčové inštitúcie sa spojili, aby vytvorili podmienky. Vytvárajú sociálno-ekonomické prostredie, komunikačnú platformu medzi podnikmi, vládnymi a vzdelávacími inštitúciami. Zvyšujú kvalitu vzdelania v oblasti IKT v regióne. Pomáhajú 
vytvárať nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Dosahujú prosperitu a dlhoročnú udržateľnosť v oblasti východného Slovenska. Spoločne dosahujú veľké ciele – nárast 700 % v počte pracovníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií cca 6000 nových pracovných miest, z toho 20 % žien.

Branislav Rovan, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského Bratislava, vystúpil s prezentáciou pod názvom „IKT – požehnanie, či prekliatie?“, v ktorej o. i. hovoril o výhodách a nevýhodách IKT. Pokiaľ ide o výhody, každý vie, že oblasť IKT je dôležitá, všetci ju potrebujú, nikto nechápe riziká a nikomu nevadí, že fungujú „bez záruky". K nevýhodám možno zaradiť, že každý je “expert”, porozumenie nestíha použitie (chýba čas na konsolidáciu), málokto chápe potrebu rozvoja oblasti IKT ako takej.

Na záver Národnej konferencie vystúpil Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR. 

Spájanie krajín dunajského regiónu priblížil workshop na tému „Dunajská stratégia – spolupráca krajín“.

Konferencia vyvrcholila odovzdaním Ceny za vedu a techniku za rok 2014, ktorá bola udelená osobnostiam vedy a techniky, vedecko-technickým tímom i mladým výskumníkom.

 

Video súbory k článku

Týždeň vedy a techniky 2014 - slávnostné otvorenie 10.11.2014

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,
november 2014

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ