Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Škála aktivít CVTI SR sa stále rozširuje – Rozhovor s prof. J. Turňom, generálnym riaditeľom CVTI SR

20. 11. 2014

Logo Parlamentného kuriéra(23. 12. 2014; Parlamentný kuriér; č. 236, VEDA A VÝSKUM, s. 24; Redakcia)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) svojimi činnosťami aktívne prispieva ku komplexnej podpore vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania na Slovensku. Čo priniesol v tomto smere rok 2014 a čo prinesie ten nasledujúci, o tom sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom CVTI SR prof. RNDr. Jánom TURŇOM, CSc. 

V januári 2014 bol k CVTI SR pričlenený Ústav informácií a prognóz školstva. Zlúčenie prinieslo aj nové úlohy a realizáciu dvoch národných projektov spolufinancovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Ako vnímate takéto rozšírenie aktivít Centra s takmer ročným odstupom? 

Zlučovanie dvoch pomerne veľkých inštitúcií nie je samozrejme triviálna záležitosť. V našom prípade bol celý proces o to zložitejší, že zrušená a pričlenená inštitúcia – Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) – bola počtom zamestnancov väčšia ako samotné CVTI SR. Na druhej strane je zrejmé, že výskum, vývoj a inovácie idú ruka v ruke so vzdelávaním, preto spájanie činností v oblasti podpory vedy na jednej strane a vzdelávania na strane druhej má určite svoj význam. Pričlenenie ÚIPŠ k CVTI SR však nebola jediná výzva, ktorej sme v tomto roku čelili. Okrem pokračovania v náročnej implementácii viacerých veľkých, tzv. národných projektov teraz už z dvoch operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie, participovalo CVTI SR i naďalej v niekoľkých projektoch implementovaných v rámci medzinárodných konzorcií. Ďalšie nové aktivity a zodpovednosti CVTI SR sa týkali vytvorenia a prevádzkovania časti podporných štruktúr Slovenskej republiky v súvislosti s účasťou našich výskumných inštitúcií a firiem v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie HORIZONT 2020. Konkrétne je to sieť Národných kontaktných bodov (NCP) pre vybrané prioritné oblasti Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD Slovak Liaison Office for Research and Development in Brussels). 

V čom vidíte najväčší prínos spomínaných podporných štruktúr pre rozvoj slovenskej vedy? Darí sa napĺňať ich poslanie? 

Ide predovšetkým o zabezpečenie informovanosti slovenských subjektov z verejnej i súkromnej sféry o možnostiach zapájania sa do medzinárodných výskumno-vývojových projektov. Motiváciou pritom v tomto prípade nie sú len finančné zdroje, ktoré je možné na výskumné aktivity získať, ide najmä o príležitosť spájať sa s tými najlepšími. Od profesionalizácie siete Národných kontaktných bodov a vytvorenia bruselskej kancelárie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa očakáva zvýšenie účasti slovenských výskumníkov a inovatívnych podnikateľov v programe Horizont 2020. Bruselská kancelária SLORD má okrem informovania a podpory pri príprave výskumných a inovatívnych projektov ako jeden z cieľov definovanú aj aktívnu propagáciu slovenskej vedy smerom k EÚ. V rámci týchto podporných štruktúr však dokážeme zvýšiť povedomie o príležitostiach ponúkaných Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020 a poskytnúť podporu pri vyhľadávaní vhodných partnerov na spoluprácu. Záujem a aktivita však už musí byť na strane samotných inštitúcií. My sami sa snažíme ísť príkladom   CVTI SR momentálne participuje už v šiestich schválených projektoch Horizontu 2020 a o ďalšie sa uchádza. 

CVTI SR realizuje po prvýkrát projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorý je riešený v rámci medzirezortnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR. Aké je zameranie tohto projektu? 

Ide o projekt zameraný na vybudovanie a rozvoj Národného podnikateľského centra, v prvej etape umiestnenom v Bratislavskom kraji. Je to zatiaľ posledný národný projekt CVTI SR, ktorý je implementovaný spoločne s partnerom z rezortu hospodárstva   Slovak Business Agency (SBA). Budované podnikateľské centrum je založené na filozofii tzv. one stop shop, kde bude existujúcim, začínajúcim, ale aj budúcim podnikateľom ponúkaná široká paleta informačných a podporných finančných i nefinančných služieb z jedného miesta. V rámci projektu bol nedávno v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave otvorený aj kreatívny priestor FabLab (Fabrication Laboratory), ktorý ponúka odbornej i širokej verejnosti možnosť pracovať s inovatívnymi technológiami 21. storočia, ako sú 3D tlačiarne a skenery, laserové vyrezávačky, či drobné CNC stroje. 

CVTI SR rieši aktuálne niekoľko národných projektov, ktoré patria do Operačného programu Výskum a vývoj. V roku 2014 bol schválený nadväzujúci operačný program Výskum a inovácie, určený na programové obdobie 2014   2020. Aké plány má CVTI SR v tomto novom programovom období? 

Sme radi, že v schválenom Operačnom programe Výskum a inovácie 2014 –   2020 sa počíta s pokračovaním viacerých podporných činností, ktoré sme nastavili v rámci projektov dobiehajúceho programového obdobia. K týmto aktivitám patrí napríklad zabezpečovanie prístupov pre slovenské univerzity, výskumné inštitúcie a Slovenskú akadémiu vied k renomovaným elektronickým vedeckým informačným zdrojom. Viackrát sme sa stretli s konštatovaním nezávislých odborníkov, že takto alokované zdroje patria k najefektívnejšie využitým prostriedkom ŠF EÚ. Dôležitou bude i naďalej podpora transferu technológií, či aktívna propagácia vedy a techniky. 

K významným momentom patrilo tento rok určite aj vaše ocenenie za prínos k rozvoju Európskej únie prostredníctvom realizácie podporných projektov, ktoré ste si prevzali na pôde Európskeho parlamentu. Čo pre vás takéto ocenenie znamená? 

Každé ocenenie samozrejme poteší, a zároveň motivuje k ďalšiemu snaženiu. Cena Európskej projektovej asociácie však každopádne patrí celému kolektívu Centra vedecko-technických informácií SR. Bez usilovnej práce a zanietenia kolegov by sa nám nepodarilo v rámci projektov poskytovať podporu vedeckej komunite a inovatívnym podnikateľom v rozsahu a kvalite, ako je to dnes. Zároveň je však toto ocenenie pre nás zaväzujúce. Aj keď je implementácia národných i medzinárodných projektov náročná, najmä pokiaľ ide o ich administráciu, veríme, že sa nám v najbližšom období podarí pripraviť kvalitné projektové návrhy a následne ich aj implementovať s čo najlepším výsledkom a pridanou hodnotou pre naše cieľové skupiny.

Zdroj:  http://www.parlamentnykurier.sk/kur236a237-14/home.htm

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK