Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhovor s Paulom Maierom, riaditeľom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

19. 01. 2015

Rozhovor pripravila predsedníčka redakčnej rady časopisu TTb Darina Kyliánová.

Každý z nás sa už určite stretol s nekvalitným výrobkom, ktorý síce mal atribúty značkového výrobku, ale nespĺňal naše očakávania. S takým druhom tovaru sa najčastejšie stretávame v tržniciach a menších obchodoch. Navyše tieto tovary sú aj veľmi často zdraviu škodlivé, a to  už nás nemôže nechať ľahostajnými. Prípadov porušenia práv duševného vlastníctva neustále pribúda. Napríklad v roku 2012 orgány hraničnej kontroly Európskej únie (EÚ) zaregistrovali 90 tisíc prípadov, keď bol tovar podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva. Odhaduje sa, že ročná strata z tohto dôvodu predstavuje pre svetové hospodárstvo približne 200 miliárd EUR.

Situácia si vyžiadala prijať účinné opatrenia. Na pôde EÚ sa v roku 2009 vytvorila špeciálna agentúra – Európske stredisko pre boj proti falšovaným výrobkom a pirátstvu, kde sa začala kreovať legislatíva a metodika zameraná na tento cieľ, ktorú postupne implementovali všetky členské štáty EÚ. V roku 2012 táto agenda kompletne prešla na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v Alicante. Nariadením (EU) 386/2012 bola agentúra premenovaná na „Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva“ (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights). Podľa tohto nariadenia OHIM financuje všetky  jeho aktivity.

Medzi hlavné aktivity Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej stredisko) v Alicante patria: vypracovanie štúdií, hľadanie nástrojov pre vymožiteľnosť práva, podujatia za účelom zvýšenia právneho povedomia, tréningy. Snahou strediska je vytvoriť podmienky na dobrú spoluprácu verejnosti so súkromnými podnikateľmi, posilniť spoluprácu medzi orgánmi EÚ a medzinárodnými organizáciami, nájsť synergiu a vyhnúť sa duplicitnej činnosti. Stredisko tvorí obrovskú sieť, pozostávajúcu hlavne zo zástupcov 28 členských štátov EÚ, 56 európskych a medzinárodných združení, 6 združení reprezentujúcich spotrebiteľov a súkromné spoločnosti, Európsku komisiu (MARKT, TAXUD, TRADE, ENTR, OLAF, JRC), 10 malých a stredných podnikov, EÚ a  medzinárodné organizácie (WIPO, EPO, WCO, Europol, Eurojust, Interpol).

V každom členskom štáte EÚ je vládou poverená niektorá organizácia, ktorá spolupracuje s týmto strediskom a zodpovedá za túto agendu. V Českej republike je to napríklad Generálne riaditeľstvo colnej správy, v Nemecku je to Federálne ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa, v Taliansku je vytvorený špeciálny orgán „Anti-counterfeiting unit“, v Španielsku, Francúzsku a Estónsku sú to patentové a známkové úrady.

 Na Slovensku vláda poverila Úrad priemyselného vlastníctva SR vedením a zostavením Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. Komisiu tvorí viacero rezortov a organizácií. Hlavnou úlohou komisie je zvýšiť právne povedomie verejnosti o duševnom vlastníctve, a to formou rôznych kampaní, vzdelávacích aktivít, organizovaním výstav a pod.

Na čele Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva v Alicante stojí riaditeľ pán Paul Maier a predsedom Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu na Slovensku je pán Ľuboš Knoth, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR. Obidvom predstaviteľom stredísk sme dali podobné otázky.

Paul Maier1. Čo je hlavným cieľom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva?

Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej stredisko), zriadené v  Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), je zoskupenie, v rámci ktorého sa schádzajú subjekty zaoberajúce sa právami duševného vlastníctva. Táto európska sieť odborníkov a odborných zainteresovaných strán z verejného aj súkromného sektora, občianskej spoločnosti a z radov spotrebiteľov sa stretáva s cieľom prispieť k boju proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Je pripravená transparentným spôsobom zapojiť i vypočuť všetkých účastníkov a zainteresované strany, ktoré aktívne vystupujú v boji proti falšovaniu a pirátstvu.

Pre činnosť strediska, ktoré je pripravené predovšetkým prijímať všetky názory otvorene a objektívne na základe skutočností a zároveň ich aj zohľadniť, sú tieto prvky transparentnosti a inkluzívny prístup najdôležitejšie.

Jeho základné poslanie je rozsiahle a náročné. Stredisko ponúka štúdie a údaje založené na dôkazoch s cieľom pomôcť tvorcom politík pri formovaní efektívnych politík na presadzovanie práv duševného vlastníctva a podporu inovácií a tvorivosti. Poskytuje nástroje a údaje na podporu boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Podporuje znalostné a vzdelávacie programy o duševnom vlastníctve pre orgány presadzovania práva a iné zainteresované strany a vyvíja úsilie v záujme zvyšovania informovanosti o hodnote a dôležitosti duševného vlastníctva v európskej spoločnosti ako celku.

2. S ktorými medzinárodnými organizáciami spolupracujete?

Falšovanie a pirátstvo sa stávajú čoraz väčším globálnym javom, a preto si vyžadujú globálnu reakciu. V záujme optimalizácie príslušného úsilia a vytvárania synergie stredisko zapája do navrhovania a vykonávania všetkých svojich činností niekoľko medzinárodných organizácií, konkrétne Európsky patentový úrad (EPO), Europol, Interpol, Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medziregionálny výskumný inštitút OSN pre trestnú činnosť a spravodlivosť (UNICRI), Svetovú colnú organizáciu (WCO) a Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO).

S Európskym patentovým úradom sme úzko spolupracovali na rozsiahlej štúdii, v ktorej sa posudzoval príspevok odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva k hospodárstvu a zamestnanosti v Európe. Zo štúdie vyplynulo, aký význam má duševné vlastníctvo pre európske hospodárstvo: viac ako štvrtina všetkých pracovných miest (26 %) a viac ako jedna tretina HDP (39 %) závisí od odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu aj Európsky patentový úrad momentálne dopĺňajú túto štúdiu o informácie z posúdenia na úrovni spoločností.

V júni 2014 OHIM a Svetová colná organizácia podpísali memorandum o porozumení na posilnenie spolupráce a rozvoj súboru činností v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu, pričom sa zamerali na oblasti systémov informačných technológií, výmenu štatistických údajov a výmenu odborných znalostí.

Spolupráca prebieha aj s OECD spolu s podporou iných medzinárodných organizácií s cieľom kvantifikovať obchod v oblasti falšovania a pirátstva a najmä aktualizovať štúdiu 0ECD z roku 2008 o hospodárskom vplyve falšovania a pirátstva, ktorá obsahovala dôkladnú analýzu o falšovaní a pirátstve z globálnej perspektívy, keďže je to naďalej často citovaný zdroj informácií.

Vo všeobecnosti má stredisko v úmysle podporovať iniciatívy na koordinovanie činností s inými medzinárodnými organizáciami, ako je Koordinačná skupina pre práva duševného vlastníctva, ktorú v roku 2013 vytvorili inštitúcie EÚ, agentúry EÚ a medzinárodné organizácie. Zasadnutia tejto koordinačnej skupiny sú veľmi dôležitými príležitosťami zaoberať sa oblasťami možnej spolupráce medzi agentúrami EÚ a medzinárodnými organizáciami, pričom sa vychádza zo spoločných strategických správ s cieľom posilniť osvedčené postupy a  zamedziť dvojitému úsiliu.

Treba uviesť aj osobitné udalosti alebo iniciatívy so zapojením niekoľkých medzinárodných partnerov a zainteresovaných strán, ako je Medzinárodný samit o presadzovaní práv duševného vlastníctva, ktorý sa uskutočnil v júni v Londýne a ktorého hostiteľmi boli prostredníctvom strediska OHIM a vláda Spojeného kráľovstva v partnerskej spolupráci s Európskou komisiou. Cieľom samitu bolo prediskutovať rozvoj strategickej, ako aj operačnej spolupráce v rámci spoločenstva na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

3. S koľkými krajinami spolupracujete?

Sieť strediska, ktorá zahŕňa zástupcov z 28 členských štátov a z krajín EZVO, súkromného sektora, občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií, ako aj poslancov Európskeho parlamentu, je rozsiahla, inkluzívna a vyvážená. V tomto zložení sa premieta skutočnosť, že právomoc strediska sa vzťahuje na duševné vlastníctvo ako celok, a pokrýva celú Európsku úniu.

Spolupráca so všetkými členskými štátmi je nevyhnutná a spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom je zásadná. Spoločnosti vyvíjajú účinné spôsoby poskytovania relevantných a aktuálnych informácií orgánom presadzovania práva, pomocou ktorých potom môžu odhaliť a zaistiť falšované výrobky. Na druhej strane, tvorcovia politík čoraz viac uznávajú význam ochrany duševného vlastníctva, ako aj umožnenia toho, aby orgány presadzovania práva pripisovali boju proti falšovaniu väčšiu dôležitosť.

Popri základnej spolupráci medzi všetkými členskými štátmi EÚ je zámerom strediska hľadieť dopredu a rozšíriť oblasť spolupráce na neeurópske krajiny, ako sú Čína, Turecko, Brazília, Mexiko a Maroko. Spolupráca sa má rozvíjať v súvislosti s Medzinárodným  kooperačným programom OHIM-u.

Od začiatku roka 2014 bolo zorganizovaných niekoľko spoločných podujatí medzi strediskom a už spomenutým medzinárodným kooperačným programom v Turecku. Mexiku a Maroku. Podujatia boli hlavne zamerané na oboznámenie sa s úlohami strediska a spôsob, ako zvýšiť efektívnosť delegácií štátov EÚ v neeurópskych štátoch, zaoberajúcich sa otázkami priemyselného vlastníctva a ako pomôcť európskym spoločnostiam ochrániť si ich vlastníctvo v tretích krajinách.

Navyše, susedné štáty EÚ, ako sú stredozemské krajiny, sú taktiež súčasťou podujatí organizovaných strediskom. Stredisko sa v novembri v Ríme zúčastní na zasadnutí EUMED, ktorého cieľom je iniciovať dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu medzi 16 krajinami v oblasti Stredozemia v záujme výmeny skúseností v oblasti falšovania. V súvislosti s Medzinárodným  kooperačným programom OHIM-u existuje pevná a dobre vybudovaná spolupráca s Marokom, kde  v  rámci tejto bilaterálnej spolupráce existuje viacero iniciatív zameraných na vymožiteľnosť práva.

Rád by som tiež uviedol niekoľko projektov spolupráce v oblasti duševného vlastníctva, ktoré financuje EÚ a realizuje OHIM, napríklad projekt s Čínou s názvom “Duševné vlastníctvo: kľúč k udržateľnej konkurencieschopnosti” (Kľúč duševného vlastníctva - IP Key). Účelom projektu IP Key je okrem iného ďalej zlepšovať prostredie práv duševného vlastníctva v Číne, rozvíjať študijné návštevy a zabrániť protekcionistickým prekážkam prístupu na trh zneužívaním právnych predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva. V oblasti presadzovania sa projektom IP Key podporil akčný plán medzi EÚ a Čínou o spolupráci colných orgánov pri presadzovaní práv duševného vlastníctva, ako aj organizované činnosti pri presadzovaní práva v oblasti obchodných tajomstiev, odrádzaní a koordinácii trestnoprávneho presadzovania práv, administratívnom presadzovaní práv a povoľovaní prístupu na čínsky hudobný elektronický trh.

V regióne juhovýchodnej Ázie sa spolupráca v rámci projektu ECAP III v etape II, ktorý prebieha od roku 2012, zameriava na regionálne inštitucionálne posilnenie, najmä v oblasti ochranných známok, dizajnov a zemepisných označení. Činnosti súvisiace s presadzovaním práva zahŕňajú prieskum posúdenia potrieb, regionálne zasadnutie zamerané na presadzovanie, semináre pre colných a policajných úradníkov a podporu pre samit o presadzovaní práva. Ten sa v neskorších mesiacoch tohto roka uskutoční na Filipínach, teda v štáte, ktorý je šampiónom medzi štátmi v tomto regióne. Ruský projekt s názvom “Modernizácia IPR systému v Ruskej federácií”, ktorý takisto prebieha od roku 2012, je zameraný na inštitucionálne posilnenie agentúr duševného vlastníctva.

4. Je vzdelávanie tiež súčasťou činností strediska? Ak áno, na aké hlavné oblasti sa zameriava?

Práva duševného vlastníctva sú dôležité pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok a každý má záujem na tom, aby sa zabezpečilo ich účinné fungovanie.

Podľa štúdie strediska o vnímaní duševného vlastníctva občanmi EÚ sa z etického hľadiska síce falšovanie a pirátstvo vzhľadom na ich škodlivé vplyvy na makroekonomickej úrovni vo veľkej miere odsudzujú, z perspektívy jednotlivca je však kupovanie falšovaných výrobkov alebo nezákonné preberanie výrazne tolerované, a je to tak najmä u mladšej generácie.

Občania si nemyslia, že sa ich duševné vlastníctvo týka a ochranu duševného vlastníctva nevnímajú ako svoju povinnosť.

My všetci nesieme zodpovednosť za zvyšovanie informovanosti v radoch širokej verejnosti o konkrétnom význame duševného vlastníctva a o škodách vyplývajúcich z falšovania a pirátstva a všetci musíme vyvíjať väčšie úsilie v boji proti tomuto problému na strane dopytu.

Zvyšovanie informovanosti je základným prvkom činností strediska, ktoré sa výrazne zameriava na mladšiu generáciu (vo veku 15 až 24 rokov) ako na prioritnú cieľovú skupinu. V súčasnosti zároveň pripravuje zastúpenie v sociálnych médiách a identifikáciu subjektov formujúcich a šíriacich verejnú mienku v tejto generácii, aby sa využili možnosti na väčšiu podporu budúcich kampaní a zároveň sa prehĺbilo chápanie správania mladých v súvislosti s duševným vlastníctvom a porušeniami práv DV, a to všetko prostredníctvom kvalitatívnej a kvantitatívnej doplnkovej analýzy, ktorá bude zahrnutá do hodnotiacej tabuľky mladých, pričom tabuľka sa má každý rok aktualizovať.

Stredisko si je zároveň vedomé, že sa treba zamerať na nižšie vekové skupiny. Tento rok preto začalo porovnávaciu mapovaciu štúdiu o učebných osnovách v 28 členských štátoch a analyzovalo, ako sa duševné vlastníctvo a súvisiace témy tvorivosti, podnikania a inovácií vyučujú na základných a stredných školách, a to v záujme využitia možností na vypracovanie osobitných materiálov pre školy.

5. Ktoré sú najväčšie výzvy, ktorým budete čeliť v blízkej budúcnosti?

V dnešnom digitálnom svete zohráva internet zásadnú úlohu v elektronickom hospodárstve, čo spoločnostiam umožňuje osloviť rastúci počet spotrebiteľov. Stal sa takisto dôležitým kanálom na nakupovanie a šírenie elektronického obsahu a produktov. Paralelne sa vyvinul na kľúčový distribučný kanál pre falšované výrobky, od textilných a potravinových výrobkov, liekov a hračiek až po elektrické a elektronické výrobky a preberanie elektronického obsahu chráneného autorským právom.

Stredisko vyvíja úsilie v záujme prehĺbenia pochopenia toho, ako online prostredie a porušenia práv duševného vlastníctva vzájomne na seba pôsobia, aby sa ďalej mohli preskúmať nové miesta boja proti nakupovaniu falšovaných výrobkov online, ale aj elektronickému pirátstvu, ktoré sa čoraz viac stáva hlavným distribučným kanálom, najmä u mladšej generácie.

Ďalšia závažná výzva je, podľa mňa, spojená so skutočnosťou, že zločinecké siete, ktoré fungujú na globálnej, medzinárodnej úrovni, investujú stále viac do činností spojených s falšovaním. Rozrastajúci sa jav porušovania práv duševného vlastníctva si čoraz väčšmi   vyžaduje rozhodnú globálnu koordinovanú reakciu na celosvetovej úrovni. Na posúdení zapojenia a spôsobu práce zločineckých organizácií v súvislosti s porušeniami práv duševného vlastníctva stredisko spolupracuje s Europolom.

Boj proti ponuke je významnou výzvou, podobne ako aj hľadanie riešení na dopyt.

Okrem dôležitosti oslovenia občanov, a ako som už uviedol, najmä mladšej generácie, v otázke hodnoty duševného vlastníctva a škôd spôsobených porušeniami, je rovnako dôležité oslovovať podniky a najmä MSP. Z 20 miliónov spoločností v Európe 19 miliónov predstavujú malé podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 ľudí. Väčšina z nich si neuvedomuje, že duševné vlastníctvo je kľúčovým obchodným aktívom a buď nechráni duševné vlastníctvo, alebo nevie, ako ho chrániť a ako presadzovať svoje práva duševného vlastníctva. OHIM bude v nasledujúcich rokoch prostredníctvom strediska čoraz intenzívnejšie spolupracovať s európskymi sieťami pre podniky, obchodnými komorami a s vnútroštátnymi a regionálnymi úradmi v oblasti duševného vlastníctva, aby malým a stredným podnikom poskytovali služby, ľahko použiteľné materiály, ako aj užitočné nástroje, ako je databáza na účely presadzovania práva. Tento nástroj, ktorý v súčasnosti v praxi skúša takmer 100 spoločností a ktorý sprístupňuje colným a policajným orgánom v rámci EÚ relevantné informácie o výrobkoch chránených právami duševného vlastníctva a zároveň im pomáha pri zisťovaní a výmene informácií o falšovaných výrobkoch, bude zrejme mimoriadne užitočný. Rôzne veľké spoločnosti, a teda aj MSP, budú môcť zadarmo využívať lepšiu operačnú spoluprácu s colnými a policajnými orgánmi.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK