Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhovor s Ľ. Knothom, predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR

16. 01. 2015

Rozhovor pripravila: Ing. Darina Kyliánová [darina.kylianova@gmail.com]

Ľuboš KnothÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je poverený vedením Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. Čo je hlavnou úlohou – cieľom tejto komisie?

Úlohou komisie je okrem vypracovania národnej stratégie boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a súvisiaceho akčného plánu najmä sledovať, posudzovať, zabezpečovať a koordinovať riešenie záležitostí medzirezortného charakteru, týkajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré presahujú rámec pôsobnosti jedného rezortu. Jej úlohou je tiež iniciovať a koordinovať informačné kampane a programy na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane duševného vlastníctva a sprostredkovať vzdelávanie pre dotknuté inštitúcie v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. ÚPV SR poskytuje aj odbornú podporu pri správe informačného portálu o duševnom vlastníctve (www. dusevnevlastnictvo.gov.sk).

Ktoré rezorty sa ešte podieľajú na spolupráci v tejto komisii a ako hodnotíte ich aktivity?

Komisiu tvoria zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva SR, takže takmer všetkých dôležitých inštitúcií, ktoré majú čo povedať k tejto problematike. Aktivity spolupracujúcich inštitúcií pri zabezpečovaní a koordinácii záležitostí týkajúcich sa problematiky ochrany a porušovania práv DV hodnotím ako pozitívne. Je však pravdou, že len cieľové skupiny, pre ktoré uvedené aktivity nastavujeme, môžu reálne vyhodnotiť aj ich efektívnosť.

Spolupracujete aj s medzinárodnými organizáciami?

Bez medzinárodnej spolupráce to dnes ani nejde, veď vo svete existuje množstvo príkladov aktivít rôznych krajín, ktoré môžu byť inšpiratívne práve pri vytváraní tej našej. ÚPV SR spolupracuje v oblasti vymožiteľnosti práv DV predovšetkým s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v Španielsku, ktorého súčasťou je od roku 2012 Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva. Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom pre Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Observatory), koordinuje inštitucionálnu spoluprácu a implementáciu opatrení prijatých európskym strediskom. Veľmi pozitívne vnímam spoluprácu s Observatory a Akadémiou OHIM-u.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) vo Švajčiarsku je druhá medzinárodná organizácia, s ktorou spolupracuje úrad v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. V roku 2013 s podporou Svetovej organizácie duševného vlastníctva zrealizoval úrad kampaň nefejkuj.sk, ktorej cieľom bolo zvýšiť morálne povedomie detí vo veku 10 – 15 rokov prečo nepodporovať falzifikáty a poukázať na to, že falzifikát môže byť nebezpečný a zdraviu škodlivý. Túto kampaň od ideového nápadu až po rozpracovanie jej aktivít sme však realizovali výlučne v domácej ideovej réžii, ale bez podpory WIPO by to nešlo. Som veľmi rád, že v tejto oblasti máme veľmi dobrú spoluprácu najmä s Divíziou pre budovanie rešpektu pre oblasti duševného vlastníctva.  

Nemôžem vynechať spoluprácu s Európskou komisiou, no tá sa týka predovšetkým legislatívnej oblasti vymožiteľnosti práv DV.

 

Organizuje úrad aj vzdelávanie v tejto oblasti? Ak áno, aké sú kľúčové témy?

ÚPV SR zorganizoval od svojho vzniku niekoľko medzinárodných seminárov s problematikou porušovania práv duševného vlastníctva v spolupráci napríklad s Interpolom, Europolom alebo s Ambasádou USA v Bratislave. V súčasnosti realizuje úrad tieto vzdelávacie aktivity predovšetkým v spolupráci s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. Kľúčovými témami odborných seminárov sú predovšetkým falšovanie a pirátstvo ako globálny problém, vymáhanie práv DV na národnej a medzinárodnej úrovni, pravidlá EÚ pre vymáhanie práv DV, implementácia pravidiel EÚ na Slovensku a súčasná situácia a trendy vo falšovaní a pirátstve na Slovensku, opatrenia na hraniciach – identifikácia výrobkov, právne a opravné prostriedky – trestné, občianske a správne v oblasti vymožiteľnosti práv DV, ochrana spotrebiteľa a iné. Tento rok zorganizoval ÚPV SR v spolupráci s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu seminár,  ktorého cieľom bolo bližšie predstaviť zástupcom Finančného riaditeľstva SR, sekcie daňovej a colnej Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a nový elektronický nástroj – databázu týkajúcu sa vymožiteľnosti práv (EDB). OHIM ju vyvinul v rámci Kooperačného fondu a od júna 2013 slúži Európskemu stredisku pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

Aké sú Vaše plány/výzvy v tejto oblasti?

Predovšetkým pokračovať v činnosti Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu a zabezpečovať reálne napĺňanie jej cieľov. Keďže sme už v roku 2012 vytvorili zámer veľkej popularizačnej kampane, pozostávajúcej z troch častí zameraných na školopovinnú mládež, spotrebiteľa a výrobcov a distributérov služieb a tovarov, chceme v nej samozrejme pokračovať. Ako som spomenul, jej prvá časť (nefejkuj.sk) sa uskutočnila v roku 2013, v tomto roku pripravujeme druhú časť venujúcu sa príprave mobilnej výstavy Doma s vynálezmi a verím, že sa nám podarí pripraviť aj jej tretiu časť. Takže dobrých myšlienok je veľa, musíme len byť schopní zabezpečiť po každej stránke ich realizáciu a najmä to, aby to malo žiadaný vplyv na všetky oslovené skupiny. Som rád, že naša práca má „cveng“ v zahraničí, že prispievame niečím originálnym a ja verím, že sa nám to ďalej bude aj dariť.

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK