Premiérová burza inovácií prepojila desiatky firiem a vedcov

20. 01. 2015

Spracovala: Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Logo Trans Tech BurzyNa burzách sa už tradične obchoduje s akciami spoločností či rôznymi komoditami. Svoj biznis potenciál má však aj vedecký výskum, konkrétne jeho inovatívne technológie. Presvedčili sa o tom aj účastníci prvého ročníka Trans Tech Burzy. Na jednom mieste sa tu streli dva „svety“ – veda a prax a spoločne hľadali vzájomné prieniky.     

Transfer technológií (TT), ktorý je chápaný ako prenos výsledkov vedeckej práce do hospodárskej praxe, nie je dnes len teoretickou témou. Stále častejšie sa hovorí o jeho praktických stránkach a reálnych výsledkoch celého procesu.

Na to, aby sa od teórie prešlo k praxi, je nutné intenzívne budovanie vzťahov medzi predstaviteľmi akademickej, respektíve vedeckej komunity a podnikateľmi. Jedni majú myšlienku, tí druhí ju vedia zhmotniť. Podujatie Trans Tech Burza (TTB) malo práve takéto budovanie vzťahov podporiť.

„TTB bola pripravovaná s cieľom zblížiť dve strany a dva pohľady na komercializáciu vedy. Myslím si, že tento cieľ sa podarilo naplniť, o čom svedčí účasť 6 univerzít, 12 vedecko-technických parkov, cca 130 prezentátorov technológií,  patentov a duševného vlastníctva, ako aj cca 40 zástupcov komerčnej sféry. Obe strany sa stretli v rámci 85 bilaterálnych stretnutí,“ poznamenal Peter Stefányi zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá bola spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)Enterprise Europe Network, jednou z hlavných  organizátorov podujatia.

Aj Jaromír PASTOREK, predseda SAV, vo svojom úvodnom príhovore hovoril o očakávaniach. Jednak,  že TTB sa stane tradíciou, a že ciele konferencie budú naplnené.

Dva dni, dva typy diskusií

Oba konferenčné dni TTB boli rozdelené do dopoludňajších a popoludňajších blokov.  Štruktúra týchto blokov bola vždy rovnaká. Doobeda teoretické prezentácie aktivít budovaných vedeckých parkov a centier. Poobede bilaterálne rokovania zástupcov podnikateľského sektora a zástupcov vedeckej komunity.

Celkovo odznelo počas dvoch dní štrnásť odborných prezentácií. Dvanásť bolo venovaných vedeckým parkom a centrám. Zvyšné dve prezentácie boli zamerané na predstavenie národných projektov, realizovaných CVTI SR. Tieto projekty môžeme považovať práve za spomínaný servisný článok  v podpore akademickej obci či malým  a stredným inovatívnym podnikateľom. Ich základom sú práve služby určené týmto cieľovým skupinám.

prednáška na Trans Tech Burze

Projekty s kľúčovým slovom podpora

Jedným z týchto projektov je NITT SK,* ktorý prostredníctvom takzvaných expertných podporných služieb (EPS) podáva pomocnú ruku univerzitám, ústavom SAV či  verejným výskumným inštitúciám v procese TT.  „V rámci NITT SK sme za približne ročné obdobie podporili 99 projektov, rozbehlo sa 380 podporných služieb a podalo sa 57 patentov, “  priblížil vo svojej prezentácii Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK.

Druhý projekt, NPC**, je zameraný na oblasť podpory inovatívnym malým a stredným podnikateľom. „Na tomto projekte spolupracujeme spoločne so Slovak Business Agency (SBA) a ide zároveň o prvú medzirezortnú spoluprácu v rámci realizácie národných projektov. Konkrétne medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaV SR) a Ministerstvom hospodárstva  SR. (MH SR),“ spomenul Ľubomír Bilský, riaditeľ Sekcie podpory vedy v CVTI SR.      

Pestrosť vedeckého výskumu = dvanásť vedeckých parkov a centier  

„Zameranie konferencie na aplikácie a transfer výsledkov vedy do praxe malo určite aj výchovný dopad na zúčastnených vedcov, ktorí počuli otázky zástupcov firiem aj v diskusii,  aj počas bilaterálnych stretnutí a mohli tak lepšie pochopiť potreby praxe. Prístupy iných vedeckých inštitúcií k rovnakej problematike im mohli zasa poskytnúť inšpiráciu,“ poznamenal na margo obsahovej náplne podujatia P. Stefányi.

To, že inšpirácií nebolo málo, o tom svedčí už spomínaných 12 prezentácií vedeckých parkov a centier. Každý z nich rieši určité konkrétne oblasti aplikovaného výskumu, od energetiky, cez strojárstvo či stavebníctvo, až po zdravotníctvo a životné prostredie.

Konkrétne sa predstavili: 

Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Medicínsky vedecký univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice)

Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Univerzitný park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií 

Univerzitný park STU Bratislava

Univerzitný park „CAMPUS MTF STU“ – CAMBO

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“.

 

Okrem aktivít, ktorým sa tieto centrá a parky venujú, boli predstavené aj konkrétne inovatívne technológie, ktoré aplikovaný výskum priniesol. Tieto prezentácie patrili do posterovej sekcie, ktorú si účastníci podujatia mohli pozrieť počas celého dňa, v rámci oboch konferenčných dní. Do posterovej sekcie sa zapojilo až 130 účastníkov.

Rozhovory „dvoch svetov“

Nie je to názov pre žiadny sci-fi film, ale aj takto by sa dala charakterizovať druhá časť oboch dní konferencie.

Jeden z účastníkov sa k téme bilaterálnych rozhovorov vyjadril: „Za dobrý nápad a vhodnú formu považujeme model naplánovaných bilaterálnych stretnutí, ktoré nám otvorili nielen možnosti zaujímavej projektovej spolupráce, ale predstavili aj zaujímavé myšlienky pre prepojenie aplikovaného výskumu na univerzitách rôzneho zamerania s cieľom vytvorenia komplexnejšieho produktu pre transfer do praxe.“

Bilaterálne rokovania prebiehali na dvadsiatich stanovištiach a celkovo sa ich uskutočnilo 85. Ako poznamenal P. Stefányi, viacero predstaviteľov firiem sa v neoficiálnych diskusiách vyjadrilo, že to bolo pre nich zaujímavé z hľadiska toho, že získali prehľad o prioritách výskumu vo vedecko-technických parkoch.

Účastníci rokovaní mali pripravený presný rozpis svojich stretnutí. Hlavnými témami kolotoča týchto rozhovorov boli predovšetkým reálne možnosti  spolupráce a vzájomné poznanie potrieb oboch strán aj podnikov, aj vedy.

Premiérou sa len začína

Úspešné odozvy na zorganizované podujatie sú na jednej strane zadosťučinením pre tých, ktorí podujatie pripravovali, zároveň sú však aj výzvou do ďalšej práce.

V prípade Trans Tech Burzy, podľa vyjadrení viacerých zástupcov organizátorov, sa predpokladá, že sa toto podujatie stane tradíciou, a že sa i budúci rok dostane vedeckej i podnikateľskej sfére takáto unikátna príležitosť k nadväzovaniu spolupráce.

„Veríme, že podobné podujatia v budúcnosti prilákajú viac reprezentantov z hospodárskej praxe, a to aj z odvetví agropotravinárskeho sektora, ktorý je pre nás kľúčovým z pohľadu transferu poznatkov a inovácií.“

 „V budúcnosti, by sme určite ocenili, ak by na podujatí boli prezentované aj zaujímavé firmy, ich skúsenosti a potreby, aby sa aktivity vedeckých parkov a výskumných centier zamerali správnym smerom.“

A ako na záver podujatia povedal jeden z členov organizačného výboru Ján Dusza zo SAV: „Aj budúci rok tu budete aj vy, aj my.“   

 

Spracovala: Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

 

NITT SK* – Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

NPC **   – Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ