Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Podpora pestovania morských rias prostredníctvom inovačných tkanín

02. 12. 2014

Spracovala Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Morské riasy sú významným, no nedostatočne využívaným zdrojom zložiek potravín a krmív, biochemikálií a výroby biopalív. Dosiahnuť ich efektívny zber vo veľkom rozsahu však bolo ťažké. Až dodnes. V rámci projektu AT~SEA  financovaného EÚ sa dospelo k výrobe pokročilých tkanín, pomocou ktorých sa dosahujú vysoké výnosy z plávajúcich fariem na pestovanie morských rias a ktoré umožňujú jednoduché mechanické pestovanie.

Koordinátor projektu Bert Groenendaal zo spoločnosti Sioen Industries so sídlom v Belgicku uviedol, že pestovanie morských rias v rozsahu, ktorý umožnili nové tkaniny, môže pomôcť vytvoriť priemyselné odvetvie v Európe v hodnote viacerých miliárd eur, čo so sebou prinesie posilnenie rastu a zamestnanosti. Sioen je spolu so štyrmi výskumnými centrami jednou zo siedmich spoločností, ktoré sa podieľajú na projekte.

Vyhlásil: „Ekonomický potenciál morských rias je obrovský. Podniky sa zaujímajú o morské riasy z hľadiska ich mnohých rozličných použití, napr. ako potravín a prídavných látok v potravinách, krmív, chemikálií a dokonca aj palív.“

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „Projekt AT~SEA je iba jedným z mnohých príkladov toho, ako financovanie EÚ prispieva k spolupráci výskumných pracovníkov a podnikov na inováciách. Tento výskum umožní podnikom EÚ efektívne pestovať vzácny zdroj a pomôže im konkurovať na trhoch na celom svete. Nový program EÚ pre výskum Horizont 2020, na ktorý bolo vyčlenených 80 miliárd EUR, podporuje spoločnosti a podniky v rýchlom a nákladovo efektívnom uplatňovaní nových myšlienok na trhu.“

Pri testovaní tkanín, ktoré sú výsledkom projektu AT~SEA, v skúšobných oblastiach v nórskom Solunde, škótskom Obane a írskom Galway sa dosiahli výnosy až 16 kg mokrých morských rias na meter štvorcový, čo predstavuje troj- až päťnásobok výnosov z tradičného pestovania morských rias.

V súčasnosti sa využíva zber voľne rastúcich morských rias alebo ich pestovanie na lanách. Zvýšenie produkcie prostredníctvom týchto metód nie je ľahké, pretože obe sú pracovne náročné s relatívne nízkymi výnosmi.

Projektový tím dospel k vytvoreniu tkanín, na ktorých môže rásť veľké množstvo morských rias bez toho, aby sa lámali alebo prilákali nežiaduce rastliny alebo mäkkýše. Povrch tkanín z biologických zdrojov chráni mladé morské riasy a podporuje ich rast.

Tieto tkaniny sú vhodné na výrobu 1 mm hrubých podkladov, na ktorých rastú morské riasy, ktoré sa umiestňujú niekoľko metrov pod hladinu mora. Keď morské riasy dorastú do potrebnej veľkosti, stroje nachádzajúce sa na lodiach odrežú rastliny z podkladu a odvedú ich do pružných skladovacích nádrží vyrobených z pokročilých tkanín, ktoré sú výsledkom projektu AT~SEA.

V septembri 2014 sa v rámci projektu AT~SEA začne pestovanie na 200 metroch štvorcových podkladov v každej z troch skúšobných oblastí. Cieľom je vyhodnotiť ich potenciál komerčného použitia. Podľa odhadov Groenendaala by sa výnosy mohli zvýšiť na 20 – 25 kg/m², keď konzorcium zdokonalí svoje techniky.

Konzorcium AT~SEA podalo žiadosť o patent na tieto tkaniny. Po skončení projektu v júli 2015 konzorcium plánuje vytvoriť 2 až 3 hektárovú plochu na pestovanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti, ktorá sa má oddeliť od konzorcia AT~SEA.

V rámci projektu sa zistili komerčné použitia tkanín aj v oblastiach mimo pestovania morských rias. Tieto použitia zahŕňajú iné druhy akvakultúry a pružné nádoby na prepravu pitnej vody po mori.

Morské riasy sa dajú využívať na rôzne účely. Niektoré sú zdrojmi biochemikálií na výrobu liekov, prírodnej kozmetiky a organických hnojív. Iné sú zase vhodné na účely udržateľnej výroby biopalív, ak sa budú zberať v množstvách, ktoré sú potrebné na priemyselnú výrobu.

Potraviny a zložky potravín sú ďalším potenciálnym použitím. Niektoré druhy sa pestujú vo veľkej miere a konzumujú priamo v ázijských krajinách. U nás v Európe obsahujú spracované potraviny  (napr. čokoládové mlieko, jogurty, nápoje priaznivo ovplyvňujúce zdravie a pivá) polysacharidy z morských rias, napr. agary, karagenány a algináty ako zahusťovadlá alebo emulzifikátory. Na účely výroby potravín sa z morských rias môžu extrahovať aj vysoko hodnotné lipidy a proteíny, antioxidanty, želírovacie látky, vitamíny a základné minerály.

Súvislosti

V rámci projektu AT~SEA, s podporou EÚ vo výške 3,4 milióna EUR, sa spojilo 6 malých a stredných podnikov, 1 veľký podnik a 4 výskumné centrá z Belgicka, Írska, Maroka, Holandska, Nórska, Portugalska, Španielska a Spojeného kráľovstva.

Projekt bol financovaný zo Siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (2007 – 2013) Európskej únie.

Európska únia začala 1. januára 2014 realizovať nový sedemročný program financovania výskumu a inovácie s názvom Horizont 2020. Počas nasledujúcich siedmich rokov získajú výskumné a inovačné projekty zamerané na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investície v objeme takmer 80 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je určený najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo či energetika. Partnerstvá v oblasti výskumu s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým priemyselným odvetvím takisto slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest s náročnými kvalifikačnými požiadavkami. Program Horizont 2020 bude ešte výraznejšie zameraný na pretavenie vynikajúcich nápadov na obchodovateľné výrobky, postupy a služby.

Potápač vykonáva kontrolu pestovania morských rias v skúšobnej oblasti v blízkosti Galway v Írsku

Obrázok: Potápač vykonáva kontrolu pestovania morských rias v skúšobnej oblasti v blízkosti Galway v Írsku.

 

Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-962_sk.htm

Ďalšie informácie:

AT~SEA: http://www.atsea-project.eu

Článok a video v magazíne Horizont: http://horizon-magazine.eu/article/new-dimension-seaweed-farming_en.html

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK