Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Podnikateľský zámer a priemyselné vlastníctvo, 2. časť

16. 01. 2015

PhDr. Ľubomír Kucka
[lubomir.kucka@cvtisr.sk]

Podnikateľský zámer a priemyselné vlastníctvo, 2. časť

Kým v prvej časti príspevku sme sa zaoberali cieľom, významom a štruktúrou podnikateľského zámeru, resp. plánu, v nasledovnej kapitole poukážeme na význam priemyselného vlastníctva v podnikateľskom pláne.[1]

Význam priemyselného vlastníctva pre podnikateľský zámer

Priemyselné vlastníctvo predstavuje produkt mysle a intelektu. Patenty, dizajny, ochranné známky sú nehmotné aktíva, ktoré patria do portfólia firmy, podliehajú oceneniu a môžu sa previesť na iný subjekt formou licencie. Patenty a dizajny sa vyznačujú svetovou novosťou a priemyselnou realizovateľnosťou. Majú ochranu v danom štáte, prípadne viacerých štátoch, čím umožňujú subjektom chrániť technické riešenia na národnej aj na medzinárodnej úrovni. Mnoho z týchto práv tvoria základné princípy nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého podnikateľského plánu.

Pre výskumnú a akademickú sféru sú patenty, dizajny, ochranné známky dôležité z toho aspektu, že prepojením s výrobnou sférou a malými a strednými podnikateľskými subjektmi dochádza k transferu technológií z univerzít a výskumu do priemyslu, čo ovplyvňuje jeho ďalší rozvoj a v konečnom dôsledku efektívne využívanie.

Podnikateľský zámer ide ruka v ruka s transferom technológií. Pred rokom 1980 nemali univerzity v USA financované zo štátnych peňazí vlastnícke práva k výsledkom svojej výskumnej činnosti, pretože patrili štátu. Vládne agentúry nemali kapacity na zhodnotenie komerčného potenciálu patentov. V roku 1980 evidovala federálna vláda USA takmer 30 tisíc patentov, ale len 5% z nich dokázala reálne využiť v praxi[2]. Schválením zákona, známeho ako „Bayh-Dole Act“[3] bola ustanovená jednotná patentová politika pre všetky federálne agentúry podporujúce výskum. Inštitúcie, ktoré využívali vládne financie na výskum, si mohli ponechať vlastnícke práva k vynálezom.

Pri univerzitách vznikali centrá transferu technológií, ktoré boli zamerané na prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe. Tieto skutočnosti mali vplyv na vznik a tvorbu biznis a marketingových plánov. Ich cieľom bolo komercializovať priemyselné vlastníctvo, získať finančné zdroje do aplikovaného výskumu formou licencií a relevantnými kanálmi ho propagovať. Kým v roku 1991 predstavoval ročný príjem univerzít v USA za licencie 200 mil. USD, tak v roku 2000 predstavoval príjem univerzít v USA a Kanade sumu 1,26 mld. USD.[4] Pozitívne zmeny v USA podnietili aj ďalšie krajiny prehodnotiť svoj postoj k transferu technológií.

Otázka, prečo je potrebné implementovať priemyselné vlastníctvo do obchodného plánu, je na mieste. Majetok spoločnosti, to nie je len hmotný majetok (továrne, stroje, zariadenie, kapitál apod.), ale aj nehmotné aktíva, ktoré sú kľúčom k úspechu a prosperite spoločnosti v konkurenčnom prostredí. Priemyselné vlastníctvo inštitúcie je dôležitým prínosom pre podnikanie, a preto by malo byť kľúčovou súčasťou podnikateľského zámeru.

 

Podnikateľský zámer a priemyselné vlastníctvo

A ako môžeme implementovať priemyselné vlastníctvo do podnikateľského zámeru?[5] Ako sme už uviedli v predchádzajúcej kapitole, spracovanie podnikateľského zámeru si vyžaduje dobrú prípravu a pred samotnou tvorbou je potrebné myslieť na niekoľko otázok. Nasledovný prehľad uvádza niektoré kľúčové aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri príprave podnikateľského zámeru. Význam jednotlivých bodov záleží na konkrétnej inštitúcii, situácii, ako aj formy podnikania. Ide o nasledovné okruhy:

Aké aktíva v oblasti priemyselného vlastníctva vlastníte?

 • Je potrebné identifikovať portfólio priemyselného vlastníctva inštitúcie - patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, obchodné tajomstvo, doménové mená, autorské a súvisiace práva.
 • Máte iný nehmotný majetok: licenčné a distribučné dohody, dohody k autorským právam, databázy, softvéry, marketingové profily, a pod.?

Aký je stav vášho portfólia v oblasti priemyselného vlastníctva?

 • Máte systém pre identifikáciu priemyselného vlastníctva?
 • Ktoré z predmetov priemyselného vlastníctva sú udelené, zaregistrované? Sú prihlásené, udelené a zaregistrované aj v zahraničí? Platí inštitúcia udržiavacie poplatky?
 • Plánujete realizovať audit vášho priemyselného vlastníctva? Ak áno, ako často a s kým?

Ako plánujete chrániť predmety priemyselných práv?

 • Máte dohodu o spolu/vlastníctve aktív v prípade komercializácie priemyselného vlastníctva? Máte zakotvené v zmluve, že vaše priemyselné práva v prípade kontraktu nebudú ostatní využívať bez vášho predchádzajúceho súhlasu?
 • Do akej miery je ťažké skopírovať tajné obchodné informácie? Aké nástroje sú prijaté, na zabezpečenie ochrany dôverných informácií? Majú zamestnanci v pracovnej zmluve zahrnutý článok o utajení a dôvernosti informácií?

Ako sú aktíva priemyselného vlastníctva dôležité pre úspech vášho podnikania?

 • Do akej miery využívate aktíva priemyselného vlastníctva alebo sú pre vaše podnikanie užitočné?
 • Závisí úspech firmy od aktív priemyselného vlastníctva, licencií?
 • Máte nové produkty, postupy alebo technológie, ktoré poskytujú konkurenčnú výhodu?
 • Ako vaše priemyselné vlastníctvo poskytuje pridanú hodnotu zákazníkom a prispieva k rozvoju konkurenčnej výhody?
 • Chránia, patenty, ochranné známky, dizajny aspekty vášho podnikania, ktoré určujú váš podnikateľský úspech?

Vlastníte všetky aktíva predmetov priemyselných práv, ktoré potrebujete, alebo sa budete musieť spoľahnúť aj na aktíva, ktoré vlastnia iné subjekty?

 • Máte vlastné aktíva priemyselných práv, ktoré používate? Máte osvedčenia o udelení, registrácie, zmluvy v prípade, ak by to súd vyžadoval?
 • Neporušujete práva tretej strany? Môžete to dokázať patentovou, známkovou, dizajnovou rešeršou? Bola udelená licencia na využívanie predmetu priemyselného práva, ktorý nevlastníte?
 • Podpísali ste dohody s kľúčovými pracovníkmi, dodávateľmi, poradcami o utajení? Kto vlastní IP adresu, kto má autorské práva k propagačným materiálom podniku, websídla, fotografií a pod.?

Viete o stratégii vašej konkurencie v oblasti priemyselného vlastníctva?

 • Máte plán na získavanie a zhromažďovanie konkurenčného spravodajstva? Plánujete využívať informácie z patentových, známkových, dizajnových databáz a registrov na získanie informácií o vašich konkurentoch?
 • Existujú prekážky, ktoré sa týkajú priemyselných práv pre vstup na konkurenčný trh?

Máte spracovanú stratégiu a politiku v oblasti priemyselného vlastníctva?

 • Ako v súčasnosti zabezpečujete, chránite a spravujete aktíva v oblasti priemyselného vlastníctva?
 • Aké máte plány na získanie maximálnej hodnoty z komercializácie vášho priemyselného vlastníctva? Posúdili ste potenciál pre komercializáciu niektorých druhov priemyselného vlastníctva formou licencií alebo jeho predajom?
 • Plánujete využiť aktíva – priemyselné vlastníctvo ako záložné právo?
 • Máte spracovanú marketingovú stratégiu, plánujete exportovať?
 • Prihlasovali ste regionálne a medzinárodne?
 • Realizovali ste prevody priemyselných práv?
 • Vykonávate nezávislý audit priemyselného vlastníctva pravidelne?
 • Máte ocenený duševný majetok?
 • Majú zamestnanci vzdelávací program o priemyselnom vlastníctve?[6]

Portfólio priemyselného vlastníctva poskytuje inštitúcii konkurenčné výhody a zvyšuje jeho ekonomickú hodnotu, a preto je nevyhnutné, aby firma poznala svoje priemyselné vlastníctvo, adekvátne ho implementovala do podnikateľského zámeru tak, aby bol plán akceptovateľný pre záujemcov, investorov a ďalších hráčov, ktorí budú jeho priamymi účastníkmi.

 

Marketingový plán v oblasti priemyselného vlastníctva

Marketingové plány sú neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského plánu a zároveň sú účinným nástrojom prieskumu realizovateľnosti tvorivého nápadu. A aký má význam priemyselné vlastníctvo v marketingovom pláne? Udelený patent, ochranná známka je účinným nástrojom komunikácie medzi firmou a  zákazníkmi, zlepšuje úroveň marketingových aktivít tým, že stabilizuje pozíciu na trhu, zvyšuje konkurencieschopnosť a je zdrojom zisku prostredníctvom uzatvorenia licenčnej zmluvy na jej používanie. V konečnom dôsledku z nás robí dôveryhodného partnera.

Ak chceme, aby bol marketingový plán účinný musíme v ňom zohľadniť najmä: analýzu trhu, stratégiu v oblasti priemyselného vlastníctva, správanie a zvyky zákazníkov, módne trendy, charakter nášho výrobku alebo služby, konkurenciu, formy propagácie, cenovú politiku, distribučné kanály produktov k spotrebiteľovi, platobné podmienky a pod. A ako môžeme implementovať priemyselné vlastníctvo do marketingové plánu?[7] Marketingový plán vychádza zo zámerov podnikateľského plánu a rozpracováva ich do realizačnej fázy. Nižšie uvádzame kľúčové body, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri príprave marketingového plánu. Ich význam záleží na konkrétnej inštitúcii a situácii. Sme presvedčení, že odpovede na otázky pomôžu inkorporovať zámery do marketingového plánu. Ide o nasledovné otázky:

Máte spracovaný marketingový výskum?

 • Je potrebné zmapovať analýzu súčasného stavu techniky vo svete v oblasti patentov, ochranných známok dizajnov vrátane analýzy trhu. Využívame na to patentové, známkové a dizajnové databázy a registre. Pomocou nástrojov realizujeme patentové štatistické analýzy a trendy.
 • Ďalej sa spracovávajú marketingové informácie, kvantitatívne a kvalitatívne štúdie vo forme analýz najmä: dodávateľov, prostredia, zákazníkov, cien, spôsobu komunikácie so zákazníkom distribučných systémov.

Máte spracovanú marketingovú stratégiu?

 • Máte spracovaný systém distribučných kanálov? Ako formou chcete osloviť spotrebiteľa, akou formou mu má byť doručený výrobok, služba?
 • Máte spracovanú segmentáciu spotrebiteľov: geograficky, demograficky, podľa nákupného chovania a pod.? V čom sa odlišujete od konkurencie vrátane inovácií a priemyselného vlastníctva?
 • Aké formy propagácie tovaru alebo služby ste zvolili? Máte spracovanú komunikačnú stratégiu so zákazníkmi, PR agentúrami, médiami a pod.?
 • Je zakomponovaná propagácia vášho priemyselného vlastníctva do marketingovej stratégie?

Máte zabezpečené plánovanie obchodu?

 • Máte spracovaný marketingový mix, tzv. „4P“ Place (miesto), Product (výrobok), Price (cena), Promotion (propagácia)?
 • Máte zvolený priamy alebo nepriamy model predaja výrobku alebo služby?

Máte spracovaný akčný plán?

 • Máte vaše plánované aktivity spracované do akčných plánov?
 • Je akčný plán zabezpečený z hľadiska ľudských zdrojov, sú určení zodpovední zamestnanci a je spracovaný harmonogram úloh?

Rozpočet a financie

 • Máte úlohy v akčnom pláne kryté rozpočtom? Počítali ste s finančnou rezervou na nepredvídané okolnosti?

Vyhodnotenie

 • Ako často budete vyhodnocovať akčný plán a rozpočet – mesačne, kvartálne? Budete pri tom využívať metódu SWOT?

Cieľom článku bolo poukázať na význam priemyselného vlastníctva a jeho implementáciu do podnikateľskom zámeru. Okrem toho sme upriamili pozornosť na niektoré oblasti z priemyselného vlastníctva, ktoré by mali byť implementované v podnikateľskom, ako aj marketingovom pláne. Zatiaľ čo nástroje na ochranu priemyselného vlastníctva zabezpečujú právnu ochranu a podnikateľský zámer identifikuje cieľ, víziu a strednodobý výhľad, tak marketingový plán zohráva kľúčovú úlohu pri jeho realizácii.

 

Použitá literatúra

 1. KRAUS, W. M.: Business Plan A Simple Story. Powerpoint presentation. Seminar „New tasks for pilot PATLIB centres in a business context“. European Patent Office, September 10th – 14th, 2012. Vienna.
 2. KRAUS, W. M. Business Plan Template. Handouts. Seminar „New tasks for pilot PATLIB centres in a business context“. European Patent Office, September 10th – 14th, 2012. Vienna.
 3. LAURIE, R.: Integrating an Intellectual Property Strategy into Your Business Plan. Powerpoint presentation, NewCom, Torino, March 6 – 10, 2006.
 4. LAZONICKA, W. - TULUMB, Ö.: US biopharmaceutical finance and the sustainability of the biotech business model. Research Policy, Vol. 40, No 9, 2011, pp. 1170–1187.
 5. McADAM, R. et al.: Defining and improving technology transfer business and management processes in university innovation centres. Technovation, Vol. 25, No. 12, 2005, pp. 1418–1429.

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497204001385>

 1. NIELSEN, N.E. Business Plan. Innovation Support Training Programme. (ISTP). Danish Technological Institute, 2006, 40 pp.
 2. PREIS, F. – GUILD, P.: Commercializing inventions resulting from university research: Analyzing the impact of technology characteristics on subsequent business models. Technovation, Vol.31, No.4, 2011,pp.151–160. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497210000647>
 3. PROKOP, M.: Jak napsat podnikatelsý plán aneb kudy vede cesta k úspěchu. Praha, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, 2005. 98 s.
 4. RATINHO, T. – HENRIQUES, E.: The role of science parks and business incubators in converging countries: Evidence from Portugal. Technovation, Vol. 3, No 4, 2010, pp. 278–290. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497209001382>
 5. SCHNEIDER, J. E.: The Way To A Powerful Business Plan. DDT, Vol. 7, No. 6 March 2002.
 6. SEARLE, N.: Changing Business Models in the Creative Industries: The cases of Television, Computer Games and Music. This is an independent report commissioned by the Intellectual Property Office (IPO). This work was supported by the Economic and Social Research Council (grant number RES-173-27-0219). UK Intellectual Property Office, 2011, 88 pp.
 7. STORBACKA, K.: A solution business model: Capabilities and management practices for integrated solutions. Industrial Marketing Management, Vol. 40, 2011, pp. 699–711.

---------------------------------------------------------

[1] <http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/managing_ip/business_planning.htm>

[2] What is Bayh-Dole and why is it important to Technology Transfer? COGR University Technology Transfer: Questions and Answers, October 1999 <http://www.csurf.org/enews/bayhdole_403.html>

[3] P.L. 96-517, Patent and Trademark Act Amendments of 1980

[4] What is Bayh-Dole and why is it important to Technology Transfer? COGR University Technology Transfer: Questions and Answers, October 1999 <http://www.csurf.org/enews/bayhdole_403.html>

[5] Practical IP Issues in Developing a Business Plan. WIPO Magazine, October 2002 <http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/wipo_magazine/10_2002.pdf>

[6] http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/managing_ip/business_planning.htm

[7] Marketing Crafts and Visual Arts.: The Role of Intellectual Property. Practical Guide. WIPO <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/itc_p159/wipo_pub_itc_p159.pdf>

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK