Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Na Prešovskej univerzite sa transfer technológií spája s humanitnými vedami

15. 01. 2015

Logo Prešovskej univerzityEva Vašková
eva.vaskova@cvtisr.sk

Po predstavení centra transferu technológií na Slovenskej akadémii vied, v predchádzajúcom  vydaní nášho bulletinu sa tentokrát opäť vrátime na univerzitnú pôdu. “Život“ centra transferu technológií na Prešovskej univerzite nám priblížila Mgr. Mária STACHUROVÁ, vedúca Centra pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva (CKVV PU). Špecifikom tejto univerzity je prevažne humanitný charakter jej študijných programov, na rozdiel od univerzít, ktoré sme predstavili doteraz.         

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity v Prešove (CKVV PU) vzniklo na základe podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. septembra 2009. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF), realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj.

Projekt sa realizoval od septembra 2009 do apríla 2013. CKVV PU počas trvania projektu metodicky spadalo pod Úsek prorektora pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality.

Po skončení projektu je centrum vedené pod Úsekom prorektora pre vedu, umenie a akreditáciu. CKVV PU v rámci štruktúry inštitúcie vystupuje ako celouniverzitné pracovisko Prešovskej univerzity v Prešove (PU). Prioritnou úlohou centra je špecifikácia výstupov výskumu s vysokým komerčným potenciálom práve z dôvodu, že Prešovská univerzita v Prešove má prevažne humanitný charakter,“ konkretizuje Mária Stachurová, vedúca CKVV PU.

Cez úlohy k výsledkom     

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim celkovú činnosť centier transferu technológií (CTT) sú správne definované úlohy. Práve tie následne ovplyvňujú aj reálne výsledky práce CTT. Aj v prešovskom CKVV PU si určili svoje základné úlohy, ktoré Stachurová zhrnula do ôsmich bodov:    

  1. zabezpečenie procesu ochrany duševného vlastníctva a manažment duševného vlastníctva, komercializácia výstupov výskumu,
  2. zabezpečovanie procesu transferu technológií,
  3. komunikácia s vnútorným prostredím univerzity – fakultami, vedeckými pracoviskami, priamo s výskumníkmi, ako aj komunikácia s externým (podnikateľským) prostredím,
  4. rozvoj vzťahov s firmami a zabezpečovanie finančných príjmov na výskum zo spolupráce s nimi,
  5. pritiahnutie si a udržanie talentovaných výskumníkov zabezpečením finančných príjmov pre nich na základe zhodnocovania výsledkov ich výskumu,
  6. marketing a uznanie inštitúcie prostredníctvom verejného zhodnocovania,
  7. regionálny rozvoj prostredníctvom zhodnocovania výsledkov výskumu,
  8. zapojenie centra do národných, medzinárodných aktivít v oblasti duševného vlastníctva.

Ak je jednou z úloh CKVV PU, a všeobecne centier transferu technológií,  zabezpečovanie procesu transferu technológií, tak prvotným krokom k plneniu tejto úlohy je identifikovať také projekty, ktoré môžu byť v tomto procese úspešné.

Medzi takéto úspešné projekty patrí na Prešovskej univerzite napríklad vyšľachtenie nových odrôd mäty piepornej a rumančeka kamilkového či projekt o niečo odlišný ako tie technicky zamerané, ktorým je originálne dielo, chránené autorským právom.

 mäta prieporná       rumanček kamilkový
                mäta prieporná rumanček kamilkový

„Na pôde Prešovskej univerzity boli doc. RNDr. Ivanom ŠALAMONOM, CSc. a Ing. Jozefom FEJÉROM, PhD. vyšľachtené nové odrody Kristínka a Lianka. Kristínka je novou odrodou mäty piepornej a jej silica obsahuje vysoké percento mentolu. Lianka, je odrodou rumančeka pravého a má veľmi dobrú úrodu kvetov. "Využitie, respektíve ich komerčný potenciál vidíme predovšetkým v kozmetickom, farmaceutickom či potravinárskom priemysle," dopĺňa Stachurová.

Ďalším úspešným, je projekt predstavujúci takzvanú „Hažlínsku tragédiu." Aktuálne sa pracuje na výstupe v podobe audiovizuálneho, knižného a priestorového spracovania historickej udalosti absentujúcej v historických archívoch, ktorá sa odohrala na sklonku druhej svetovej vojny vo východoslovenskej obci Hažlín. Nemecké vojská tu vykonali násilné domové prehliadky s cieľom nájsť partizánov a ich sympatizantov a následne vykonali verejné popravy na civilnom obyvateľstve. Autorka dielom poukazuje na historicky významný medzník, ktorý historická faktografia klasifikuje ako memento nacistických represálií na východnom Slovensku. Ako Slivková uvádza,  komercializácia tohto projektu predpokladá distribúciu a premietanie dokumentárneho filmu v slovenských kinách, jeho zaradenie do filmových festivalov a podobne.

Komunikácia – spolupráca – ambície

Smernica Prešovskej univerzity je vnímaná ako základný dokument pri zabezpečovaní procesu duševného vlastníctva PU a zároveň poukazuje na primárne povinnosti výskumných a odborných pracovníkov. „Pri jej príprave sme spolupracovali aj s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). CVTI SR na základe vybudovaných kontaktov s odborníkmi poskytlo v tomto smere pomocnú ruku a potrebné financie. Priame vypracovanie smernice, bolo už v rukách expertky na autorské právo JUDr. Zuzany ADAMOVEJ, PhD.“ povedala Stachurová.     

Dôležitou súčasťou práce centier transferu technológií je tiež komunikácia. Pracovníci CTT musia byť pripravení na intenzívne rozhovory a budovanie si vzťahov nielen s vedeckými pracovníkmi svojich univerzít, ale i zástupcami hospodárskej praxe, ktorí sa stávajú ich potenciálnymi partnermi v procese transferu technológií.

Pre naše centrum predstavuje komunikácia smerom do vnútra univerzity vytypovanie a priebežný monitoring kľúčových vedeckých pracovísk univerzity. Následne, po dosiahnutí komerčne zaujímavého výsledku, otvárame užšiu komunikáciu, ktorá súvisí aj s vyhľadávaním možností pre uplatnenie tohto výsledku výskumu v praxi. Preferujeme najmä osobné stretnutia s pôvodcami a ďalšími vedeckovýskumnými pracovníkmi v ich prirodzenom prostredí, čo sú domovské katedry alebo fakulty,“ približuje Stachurová význam prvku komunikácie v činnosti ich CTT.

Na druhej strane komunikáciu smerom navonok vníma CKVV PU ako príležitosť univerzity k rozvíjaniu vzťahov s podnikateľským sektorom a aktívnemu vyhľadávaniu takýchto partnerov z praxe.

Spolupráca s externými expertmi je pre každé CTT mimoriadnym prínosom. K partnerom toho prešovského patrí napríklad Inovačné partnerské centrum (IPC), Národné centrum práva duševného vlastníctva so sídlom v Košiciach (NCPDV), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) či už zmienené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

„Spolupráca s IPC sa zameriava na prípravu a realizáciu inovačných nástrojov, ktoré sa realizujú na úrovni NUTS III. Spoločne s NCPDV si vytvárame priestor pre aktívnu komunikáciu a prezentáciu názorov odborníkov a nositeľov práv duševného vlastníctva a formuláciu koncepčných myšlienok v oblasti práva duševného vlastníctva. ÚPV SR prispieva k zvyšovaniu celkového povedomia o duševnom vlastníctve, napríklad formou školení pracovníkov CKVV PU, prednášok a cvičení (napr. správne vyplnenie patentovej prihlášky, formulácia patentových nárokov, práca s patentovými databázami, kontrola stavu techniky),“ dopĺňa Stachurová.  

Predmetom spolupráce s CVTI SR je najmä poskytovanie expertných podporných služieb v oblasti transferu technológií zo strany CVTI SR.

„V rámci Národného systému podpory transferu technológií má CVTI SR podpísanú zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb (EPS) s mnohými slovenskými vedeckovýskumnými inštitúciami vrátane Prešovskej univerzity v Prešove. Na základe tejto zmluvy sme PU poskytli služby vedúce k príprave a podaniu prihlášok šľachtiteľských osvedčení na nové odrody rastlín a k voľbe stratégie ich komercializácie. Po podaní slovenských prihlášok a po stanovení ďalších krokov smerujúcich ku komercializácii odrôd sme pre PU zabezpečili experta, ktorý prostredníctvom prípravy a podania nových prihlášok zabezpečil právnu ochranu odrôd na celoeurópskej úrovni. Okrem poskytovania samotných EPS podporujeme našich partnerov aj prostredníctvom propagácie ich nových technológií v periodickej a neperiodickej tlači, na veľtrhoch, výstavách, konferenciách a podobne. Inak tomu nie je ani v prípade nových odrôd vyšľachtených na PU,“ hovorí Jaroslav Noskovič z CVTI SR.“

Zúčastňujeme sa tiež mnohých odborných seminárov súvisiacich s témou duševného vlastníctva za účelom získavania nových poznatkov, ktoré môžu byť zužitkované pri postupoch manažmentu duševného vlastníctva na Prešovskej univerzite v Prešove a pri podávaní konzultácií výskumným pracovníkom o poslaní a benefitoch, ktoré im spolupráca s CKVV PU a zároveň transfer poznatkov do praxe môže priniesť,“ konkretizuje Stachurová.  

Zároveň tiež uzatvára, že ambíciou Centra pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva PU je neustály rozvoj pracoviska formou zvyšovania povedomia vedeckovýskumných pracovníkov o duševnom vlastníctve a úspešný transfer čo najväčšieho počtu výsledkov výskumu z prostredia Prešovskej univerzity do praxe.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK