Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

19. 01. 2015

Z podkladov spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Mgr. Ján Petráš 

Logo projektu NITTV rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) štvrtú zo série konferencií, ktoré sa konajú s ročnou periodicitou. 

Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí sa konala 8. októbra 2014 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave. Odznelo na nej sedem odborných prednášok zameraných na transfer technológií. Traja prednášajúci boli zo zahraničia, a to Stefano Vazzoler z Nemecka, Riikka Reithzer  z Fínska a Aslhley J. Stevens z USA.  Sprievodným podujatím bola panelová sekcia s 28 prezentáciami.  

 

Odborné prednášky

Miroslav Kubiš, Centrum transferu technológií, CVTI SR, Bratislava – hovoril na tému Podpora transferu technológií na Slovensku na národnej úrovni. Zdôraznil, že Národný systém podpory TT na Slovensku, budovaný v rámci projektu NITT SK, prináša výsledky v podobe úspešne realizovanej spolupráce s centrami TT takmer všetkých slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií. Zo spolupráce doteraz vzišlo niekoľko desiatok prihlášok priemyselného vlastníctva ako jednoznačne merateľný ukazovateľ úspešnosti poskytovaných podporných služieb. Popri tomto výstupe bola významne podporená existencia pracovísk TT v inštitúciách a národný systém podpory významne prispel k systematizácii ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie v slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúciách. V prednáške zhrnul doterajšie fungovanie NSPTT, poskytol aktuálne informácie o Národnom centre transferu technológií SR a predstavil základné princípy jeho fungovania.

 

Lucia Rybanská, Slovenská technická univerzita, Know-how centrum, Kancelária spolupráce s praxou, Bratislava – vystúpila na tému Úspešný transfer technológií záleží na... Informovala, že transfer technológií sa v podmienkach STU v  Bratislave prijatím smernice o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva (s účinnosťou od 1. 10. 2013) posunul významným krokom vpred. Smernica určila kompletný postup od nahlásenia vzniku predmetu priemyselného vlastníctva pôvodcami až po jeho komercializáciu. Práve pôvodcovia sú v celom procese transferu technológií jednou z jeho najdôležitejších častí, keďže ich aktívna kooperácia s príslušným centrom pre transfer technológií umožňuje preniesť výsledky výskumu a vývoja z univerzitného prostredia do hospodárskej praxe. Pozitívny vplyv na proces TT má aj zmluva uzatvorená s CVTI SR, na základe ktorej má STU možnosť využívať expertné podporné služby (prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR) a tým zabezpečiť, že proces TT bude na univerzite uskutočňovaný profesionálne prostredníctvom špecialistov na danú oblasť.

 

Michal Janovčík, Centrum pre transfer technológií, Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline v prezentácii pod názvom Transfer technológií v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline priniesol aktuálny prehľad o aktivitách, výsledkoch a perspektívach transferu technológií v nadväznosti na napĺňanie dlhodobých rozvojových výskumných zámerov Žilinskej univerzity v Žiline. Prezentoval štruktúru TT,  pracoviská zodpovedné za technologický transfer s dôrazom na vznikajúci Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity. Univerzitný vedecký park má koncentrovať výstupy najkvalitnejšieho výskumu a vývoja v interdisciplinárnych oblastiach celonárodného významu, pričom má ambíciu byť integrátorom medzi výskumom v univerzitnom prostredí a podnikateľskou praxou s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. Hovoril o dosiahnutých výsledkoch v oblasti TT  – dôležitých projektoch a aplikačných výstupoch. Zhodnotil spoluprácu s CVTI SR v rámci expertných podporných služieb poskytovaných prostredníctvom projektu NITT SK, kde za posledný rok a pol bolo podaných 5 národných patentových prihlášok, 5 medzinárodných patentových prihlášok a 5 národných žiadostí o zápis do registra úžitkových vzorov. Hovoril tiež o perspektívach TT s dôrazom na informačný systém evidencie výstupov vedy a techniky.

 

Jaroslav Šálka – Danica Kačíková, Referát pre vedeckovýskumnú činnosť, Technická univerzita vo Zvolene. Univerzitný vedecký park ENVIRO-TECH – komplexné riešenie transferu technológií na TU Zvolen 
Univerzitný vedecký park ENVIRO-TECH je pripravované špecializované pracovisko TU Zvolen slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej praxe a spoločenskej praxe. ENVIRO-TECH ako špecializované pracovisko univerzity bude vykonávať koncentrovaný inovatívny výskum prostredníctvom synergickej koncentrácie 31 špičkových laboratórií pre oblasť komplexného výskumu lesných ekosystémov, výskumu inteligentného využívania dreva ako najdôležitejšej obnoviteľnej suroviny cez ekologický a environmentálny výskum až po výskum v environmentálnom a inovačnom manažmente.  

Univerzitný vedecký park bude technicko-administratívnym, servisným, univerzitným pracoviskom pre prípravu a riadenie projektov a transfer technológií smerom k praxi a bude vykonávať činnosti, ako príprava projektov a administratívna podpora životného cyklu projektov; manažment selekcie projektov určených pre transfer technológií; vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z hospodárskej a spoločenskej praxe; marketingový výskum požiadaviek praxe na riešenie vedeckovýskumných úloh; transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti TU Zvolen a partnerov do podnikateľskej praxe; ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na pôde TU Zvolen a u partnerov z hľadiska ich komerčného využitia; certifikačná a patentová podpora a služba v súvislosti s právami duševného vlastníctva; právne poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva; právna podpora pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo; evidencia a zabezpečenie podnikateľskej činnosti na báze hospodárskych zmlúv; profesionálna pomoc pri rokovaniach s obchodnými partnermi; manažment inkubátora spin-off a start-up projektov na TU Zvolen a u partnerov; podpora pri zakladaní firiem spin-off a start-up; teda spoločností podnikajúcich na báze aplikovania vedeckých výsledkov do praxe; vyhľadávanie zdrojov na financovanie výskumu realizovaného na TU Zvolen a partnerov; aktívna propagácia a popularizácia výsledkov výskumu zrealizovaného vo na TU Zvolen a u partnerov;  sprostredkovanie a koordinácia vedeckých a odborných podujatí ako aj zabezpečenie konferenčného servisu na TU vo Zvolene a u partnerov.

 

Stefano Vazzoler, Technická univerzita v Drážďanoch, Nemecko – v prezentácii na tému Transfer technológií na Technickej univerzite v Drážďanoch – nová kancelária na transfer
Technická univerzita v Drážďanoch (TUD) je najväčšou technickou univerzitou v Nemecku. Po zjednotení Nemecka začiatkom deväťdesiatych rokov úspešne prešla bezprecedentnou personálnou zmenou, zmenou administratívnej štruktúry a inštitucionálnej kultúry. Transformovala sa na univerzitu, ktorá pokrýva všetky oblasti akademického výskumu a vzdelávania. TU v Drážďanoch sa vždy zaoberala otázkou, ako optimálne prepojiť výsledky akademického výskumu s potrebami spoločnosti a priemyslu. Patenty a technologický transfer sú podstatou stratégie prijatej na TUD. Počtom registrovaných patentov je TUD najaktívnejšou univerzitou v Nemecku a má vedúce postavenie pri úspešnej komercializácii formou zakladania spoločností start-up. V rámci Iniciatívy excelencia bola vyhlásená za Univerzitu excelentnosti 2012, čo napovedá o štruktúre transferu. Dôležitou súčasťou novej stratégie je vybudovanie Kancelárie na transfer, ktoré koordinuje tok informácií v rámci univerzity a mimo nej. „Transfer“ presahuje hranice transferu technológií, komercializácie duševného vlastníctva, vytvárania start-up spoločností a partnerstiev so súkromnou sférou. Transfer sa týka tiež vedomostí, kultúrneho a politického vedomia a aj opatrení vedúcich k zlepšeniu zdravia a blahobytu a k porozumeniu spoločenských procesov.

 

Riikka Reitzer, Univerzita v Jyväskylä, Fínsko – vo svojej prezentácii na tému Transfer technológií vo Fínsku ako nástroj na zlepšenie podnikania založeného na vede, okrem iného uviedol, že v súčasnosti sa vo zvýšenej miere očakáva, že výsledky univerzitného vedeckého výskumu budú využívané efektívnejšie a premietnu sa do nových výrobkov a služieb. Od 1. 1. 2007 vo Fínsku platí zákon vzťahujúci sa na univerzitné vynálezy. V zmysle tohto zákona získali univerzity právo na vynálezy, ktoré sú výsledkom externe financovaného výskumu. Po prijatí zmien v zákone o vynálezoch fínske univerzity vypracovali a postupne zaviedli procesy na technologický transfer a komercializáciu výsledkov vedeckého výskumu a know-how. 10. apríla 2008 Európska komisia vyzvala(C(2008)1329), aby krajiny vyvinuli úsilie na lepšie uplatnenie vedomosti takým spôsobom, aby prinášali sociálny a ekonomický úžitok a v októbri 2010 (SEC(2010) 1161) Európska komisia prehlásila, že si kladie za cieľ vytvorenie  Európskej inovačnej únie: „Spolupráca medzi svetom vedy a svetom podnikania sa musí zlepšiť, prekážky je nutné odstrániť a je potrebné zaviesť účinnú motiváciu.“ Ústrednými témami prezentácie sú fínska inovačná politika, systém na podporu univerzít a nástroje na zlepšenie podnikania založeného na výsledkoch vo vede: národné ciele a spôsob, akým Univerzita v Jyväskylä organizuje a prioritizuje technologický transfer.

 

Ashley J. Stevens, Bostonská univerzita, Škola manažmentu, Boston, USA – v prezentácii pod názvom Politika USA v oblasti transferu technológií a jej implementácia na Bostonskej univerzite, okrem iného, poskytol prehľad o zmenách v oblasti inovácií v USA v priebehu viac ako tridsiatich rokov od účinnosti Bayh-Dole-ovho zákona, ktorý zaviedol do manažovania rozvoja technológií na akademických pracoviskách model inštitucionálneho vlastníctva. Ten sa  postupne rozšíril do Európy a ostatného sveta. Bostonská univerzita pomáhala viesť tieto prechodové procesy a vytvorila potenciál pre transfer technológií na svetovej úrovni. Za úspechom Bostonskej univerzity stojí: 1. stabilita v personálnom obsadení; počas svojej štyridsaťročnej existencie mala kancelária pre rozvoj technológií iba troch riaditeľov; 2. vôľa a odvaha experimentovať s novými modelmi a 3. cit pre vystihnutie správneho momentu na prispôsobenie modelu meniacemu sa prostrediu a podmienkam. 

      

Cena za transfer technológií

Na konferencii  bola vyhodnotená súťaž Cena za transfer technológií,  v ktorej bol ocenený  prístup k procesu transferu technológií, komerčný potenciál technológie i pôvodcov technológií. Viac informácií nájdete v článku pod názvom Cena za transfer technológií  2014 v rubrike Informujeme.

 

Panelová sekcia

Účastníci konferencie si mohli prezrieť aj panelovú sekciu, ktorá obsahovala 28 nových technológií z akademického a vedeckovýskumného prostredia na Slovensku.
Prehľad panelovej sekcie

 

Z konferencie bol spracovaný zborník abstraktov, ktorý obsahuje slovenské aj anglické résumé. 

Fotogaléria z konferencie

banner Konferencie NITT SK 2014

 

 

Video súbory k článku

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ