Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Cena za vedu a techniku 2014

09. 01. 2015

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová                                                                               
Foto: Ing. Alena Oravcová

Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Tohoročné Ceny za vedu a techniku nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Cieľom podujatia bolo oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Ceny za vedu a techniku oceneným odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, ktorý pri tejto príležitosti, okrem iného, povedal: „Podujatia Týždňa vedy a techniky umožnili verejnosti bližšie spoznať čaro ukryté v tejto oblasti vedy. Možnosť oceniť slovenských vedcov za ich prácu a dosiahnuté úspechy vnímam ako vítanú príležitosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých môže byť Slovensko hrdé“.

Udelené ocenenia za vedu a techniku sú vyjadrením morálneho uznania za prácu vedcov a výskumníkov a za ich mimoriadne výsledky, ktoré sú prínosom nielen pre rozvoj hospodárstva, ale aj pre rozvoj spoločnosti.

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky
Ing. Ivan Janotka, CSc
., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava
Odborník v oblasti: aplikovaná stavebná chémia. Ocenenie sa udeľuje za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh receptúr betónu, technológií betónu a transport betónu, odolnosť proti agresívnym médiám, diagnostika poškodeného betónu.

Vedecko-technický tím roka
Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov
, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU
Odborníci v oblasti: jadrové a fyzikálne inžinierstvo. Ocenenie sa udeľuje za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
doc. Ing. Michal Puškár, PhD.
, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
Odborník v oblasti: problematika spaľovacích motorov. Ocenenie sa udeľuje za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.

Popularizátor vedy
Mgr. Andrea Putalová
, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
Odborník v oblasti: popularizácia vedy a techniky. 0cenenie sa udeľuje za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.  

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Prírodné vedy
prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Odborník v oblasti: pravdepodobnosť a matematická štatistika. Ocenenie sa udeľuje za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Technické vedy
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.,
Inštitút celoživotného vzdelávania, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Odborník v oblasti: automobily a spaľovacie motory. Ocenenie sa udeľuje za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového priemyslu na Slovensku a v Európe.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Lekárske vedy
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
, Imunologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odborník v oblasti: imunológia, imunogenetika a autoimunita. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Pôdohospodárske vedy
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
Odborník v oblasti: pôdoznalectvo, mapovanie a klasifikácia pôd. Ocenenie sa udeľuje za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikácia GIS metód, výskum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.

V rámci podujatia boli odovzdané aj Ceny Slovenskej akadémie vied, Cena Slovenskej rektorskej konferencie a Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Propagátor vedy a techniky. Zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny ENEL odovzdal Cenu Aurela Stodolu.

Odovzdávanie cien za vedu a techniku 2014

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK