Cena za transfer technológií na Slovensku – 2014

12. 01. 2015

Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Ceny za transfer technológií sú udeľované v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

Cieľom kategórie Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi je oceniť najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie výstupy vedeckovýskumnej činnosti vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Cenu získava: pôvodca technológie

V rámci kategórie Najlepšie realizovaný transfer sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie.

Cenu získava: organizačná jednotka verejnej vedecko-výskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií

Kategória „Prístup inovátora k realizácii transferu technológií“ ocení pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácii.

Cenu získava: pôvodca alebo pôvodcovský kolektív

Ročník 2014

Víťazi súťaže Cena za transfer technológií – 2014
Víťazi súťaže Cena za transfer technológií – 2014

Trvanie súťaže: 19. 3. 2014 – 30. 6. 2014
Odovzdanie cien: 8. 10. 2014, Konferencia NITT SK 2014, CVTI SR
Cena: Účasť na medzinárodnom veľtrhu so zameraním na inovatívne technológie

Výsledky
Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi: Gastrointestinálna veterinárna kanyla
majiteľ technológie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
pôvodcovia: Ing. Peter Patráš, PhD.

Najlepšie realizovaný transfer technológií: Kancelária spolupráce s praxou STU za Prísady zlepšujúce cetánové číslo dieslových palív
majiteľ technológie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
pôvodcovia: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. a kol.

Prístup inovátora k realizácii transferu technológií:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
pracovisko: Strojnícka fakulta UNIZA

Partneri súťaže: Neulogy a.s., BIC Bratislava, spol. s.r.o.

Štatút súťaže "Cena za transfer technológií"

(EV)

Video súbory k článku

Cena za transfer technologii na Slovensku 2014 8.10.2014

© CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,
október 2014

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ