Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Cena Jána Bahýľa za rok 2014 udelená

13. 01. 2015

Medaila Jána BahýľaUž 7. ročník súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselno-právne chránené slovenské riešenie vyvrcholil 2. októbra podvečer v reprezentačných priestoroch historickej radnice Banskej Bystrice.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov príslušných rezortov, Slovenskej technickej univerzity a Úradu priemyselného vlastníctva SR hodnotila 28 technických a dizajnérskych riešení, návrhov na Cenu Jána Bahýľa.


Predseda ÚPV SR Mgr. Ľuboš Knoth udelil cenu v nasledujúcich kategóriách:  

Stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami
Cena Jána Bahýľa nebola udelená

Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majiteľ: EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Pôvodca: Ing. Ondrej Marček, Omšenie
Dizajn SK 27492 – Manipulátor MSO 02

Individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov

Cena Jána Bahýľa
Majiteľ: Ing. arch. Štefan Tkáč, Košice
Pôvodca: Ing. arch. Štefan Tkáč, Košice
Úžitkový vzor SK 6418 – Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom

Cena Jána Bahýľa
Majiteľ: Bc. Stanislav Sabo, Martin
Pôvodca: Bc. Stanislav Sabo, Martin
Dizajn SK 27869 – Skladacia ohrievacia kanvica
Úžitkový vzor SK 6657 – Nádoba na ohrev tekutín

Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majitelia: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD, Bratislava; Ing. Martin Grman, Jacovce
Pôvodcovia: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD; Ing. Martin Grman
Patent SK 286877 – Spôsob lisovania peliet zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi a lis na pelety

Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majitelia: doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc. PhD., Zvolenská Slatina; Ing. Peter Šmál, Mošovce; Ing. Štefan Ilčík, Banská Bystrica; doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc., Zvolen
Pôvodcovia: doc. Ing. Vladimír Štollmann, CSc. PhD., Ing. Peter Šmál, Ing. Štefan Ilčík, doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
Patent SK 288179 – Rekuperačné lanové zariadenie s palivovými článkami

Vysoké školy a výskumné centrá

Cena Jána Bahýľa

Majiteľ: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Pôvodcovia: Ing. Pavol Baláž, CSc., Bratislava; doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc., Bratislava; Ing. Luděk Kraus, CSc., Praha; Dr. Massimo Pasquale, Turín; Ing. Peter Švec, DrSc., Bratislava
Patent SK 286132 – Snímač pomerných pretvorení

Čestné uznanie predsedu ÚPV SR
Majiteľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky
Pôvodcovia: Ing. Stanislav Gavlas, PhD., Kysucké Nové Mesto; prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Kotešová; prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., Rosina
Úžitkový vzor SK 6514 – Zariadenie pre kozubovú alebo komínovú vložku na ohrev vody so samoregulovateľnou teplotou vody

cena Jána Bahýľa

Zdroj:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
http://www.indprop.gov.sk/?aktuality&clanok=cena-jana-bahyla-2014-1

 (MI)

 

Kľúčové slová:
Cena za transfer technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK