Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

X. Medzinárodné sympózium: Duševné vlastníctvo v inovatívnej ekonomike

20. 10. 2014

šipkaIng. Darina Kyliánová
[darina.kylianova@gmail.com]   

V dňoch 4. – 5. septembra 2014 sa v poľskom Krakove konalo 10. sympózium s názvom „Duševné vlastníctvo v inovatívnej ekonomike" s podtitulom: Od myšlienky k profitu. Tvorba obchodných firiem na základe výsledkov inovácií.

Hlavnými organizátormi sympózia boli Patentový úrad Poľskej republiky a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) . Podujatie sa konalo  na hlavnom námestí Krakova v Medzinárodnom kultúrnom  centre. Sympózium svojou účasťou prišli podporiť aj najvyšší predstavitelia vlády, a to podpredseda vlády, štátny tajomník rezortu  financií, maršal Malopoľského regiónu. WIPO zastupoval hlavný ekonóm  Carsten Fink. Špeciálnym hosťom bol tento rok podpredseda Japonského patentového úradu Yoshitake Kihara. Ďalšími účastníkmi boli reprezentanti  akademickej obce, výskumných ústavov, finančných inštitúcií, podnikatelia a zástupcovia národných patentových úradov. Za  CVTI SR sa na podujatí zúčastnili Darina Kyliánová a Ľubomír Kucka.

Sympózium otvorila svojím príspevkom predsedníčka poľského patentového úradu Alicija Adamczak. Po slávnostných príhovoroch pozvaných hostí nasledovala pracovná časť programu. Medzi zaujímavé témy sympózia možno zaradiť najmä tieto:

  • Prelomové technológie v Poľsku.
  • Podpora inovácií: Čo môže vláda urobiť – alebo neurobiť.
  • Od duševného vlastníctva k profitu, úspešné prípady komercializácie.
  • Zameranie sa na zmeny  v patentovej legislatíve USA.
  • Zelené patenty – čisté technológie.
  • Chýba v Poľsku inovatívna kultúra?
  • Panelové diskusie – prípadové štúdie.

Dôležitou myšlienkou a cieľom sympózia bolo poukázať na nutnosť inovácií v každej krajine z dôvodu jej ekonomického rastu. Diskutovalo sa o vzťahu medzi verejným a súkromným sektorom, o stimulovaní súkromných spoločností investovať do výskumu a vývoja najmä nových technológií. Vo viacerých príspevkoch bola zdôrazňovaná správna stratégia pri transfere poznatkov do praxe.

Podrobne sa hodnotil hlavne inovačný potenciál v Poľsku, prezentovali sa grafy s ročným porovnávaním a výsledné konštatovanie bolo dosť kritické, pretože súčasný trend je negatívny. Pomohla by správna podpora vlády, hlavne čo sa týka vzdelávania v odbore priemyselného vlastníctva. Taktiež je nutný účinný „koučing“ pre začínajúcich podnikateľov-manažérov, pretože veľa firiem už v začiatkoch skrachuje.

Veľký priestor bol venovaný novej, dosť podstatne zmenenej  patentovej legislatíve v USA. V rámci dlhotrvajúceho procesu harmonizácie patentového práva sa predsa určité pokroky urobili. Dôležitý je dátum 16. 3. 2013, odkedy platí, že patentové prihlášky podané pred týmto dátumom sa riadia princípom „ first to invent“ – prvé objavenie a po tomto dátume platí princíp „first inventor to file“ – prvé prihlásenie vynálezcom. Platí naďalej tzv. „grace period“ – 12 mesiacov, to znamená, že všetko čo sa o vynáleze  zverejní 12 mesiacov pred prihlásením patentovej prihlášky, nie je stavom techniky. Veľa sa zmenilo aj v oblasti sporových konaní. V minulosti sa väčšina konaní odohrávala na príslušných súdoch, čo bolo dosť finančne nákladné a zároveň zdĺhavé. Teraz existuje aj možnosť podania pripomienok tretími osobami, čo zlepšuje kvalitu patentov a taktiež možnosť po udelení patentu v 9-mesačnej lehote podať námietky.

Zástupca Japonského patentového úradu informoval hlavne o novej revitalizačnej stratégii úradu a základnej politike týkajúcej sa duševného vlastníctva. Zdôraznil účasť Japonského patentového úradu v celosvetovom projekte nazývanom “PPH“ – Patent prosecution highway, ktorého cieľom je zjednodušenie a skrátenie konania o patentových prihláškach. K 1. septembru 2014  sa k projektu pripojilo 32 štátov, Japonsko má zmluvy s 29 štátmi. (Slovenská republika zatiaľ nie je členom tejto skupiny).

Z univerzitného prostredia sa na konferencii výrazne prezentovala Vroclavská technologická univerzita, ktorá je známa tým, že veľmi úspešne implementuje svoju stratégiu založenú na transfere vedomostí do praxe. Spolupracuje s firmami, lokálnymi administratívnymi inštitúciami, ako aj s rešeršnými centrami. Za posledných 5 rokov podala viac ako 600 patentových prihlášok. Vydáva zaujímavú publikáciu „Scientific Research and Technology Offer“, kde ponúka možnosti spolupráce externým entitám s rôznymi odbormi techniky.

CVTI SR prezentovalo svoju účasť posterom na tému: Transfer rešeršných výsledkov z akademického prostredia do praxe. Poukázali sme, aké služby poskytujú naše centrá pre transfer technológií akademickej oblasti a aj oblasti súkromného sektora.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK