Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Siete s novou optikou

23. 10. 2014

Logo projektu NITTEva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Už v predchádzajúcom čísle sme vám priniesli novú rubriku PODPORENÁ TECHNOLÓGIA. Prostredníctvom troch P sme predstavili jednu z podporených technológií v rámci projektu NITT SK. V rubrike pokračujeme aj v tomto vydaní. Tentoraz  prinášame technológiu zameranú na optické siete. 

Internetové pripojenie, elektronika či senzorová technika –  tu všade môžeme nájsť využitie pre optické siete. Princíp takzvanej optiky je v prenose dát  rýchlejšou cestou, ako je tomu pri bežných medených drôtoch. Zároveň je pridanou hodnotou aj fakt, že takéto spojenie je zaťažené menším  rušením.  

Nová technológia z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline využíva na tento účel špeciálny silikónový materiál. 

POPIS

Optické siete môžu byť riešené po novom
(Názov: Technológia prípravy optických vláknových vlnovodov z polydimetylsiloxanu (PDSM)

Súčasné optické siete prenášajú dáta po sklenených alebo plastových vláknach. Výskum na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline však ukázal aj nový pôsob prípravy optických vlákien – zo špeciálneho  silikónového materiálu – polydimetylsiloxánu (PDSM).

Inovatívnosť novej technológie spočíva nielen v špeciálnom materiáli, ale aj v samotnej výrobe optických vlákien. „Vlákna vznikajú ich ťahaním z PDSM. Takýto čiastočne vytvrdnutý materiál je vložený medzi vlákna a tie sú ťahané od seba,“  hovorí Dušan Pudiš, jeden z pôvodcov technológie. Rýchlosť tohto procesu je možné ovplyvňovať a vytvoriť tak vlákna rôznych rozmerov. „Môžeme vytvárať vlákna v dĺžke niekoľkých kilometrov, čo je niekoľkonásobne viac, ako je tomu pri doterajších technológiách,“ dopĺňa Ivan Martinček, druhý z pôvodcov.

Podľa slov Janky Macurovej  z Rektorátu Žilinskej univerzity, konkrétne oddelenia pre vedu a výskum, ktoré zabezpečuje proces transferu technológií na univerzite, je táto technológia uplatniteľná napríklad pri výrobe komponentov do fotonických zariadení a celkovo v telekomunikačnom priemysle a senzorovej technike.

PRÍBEH

Vedeli ako na to  

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) nemá v súčasnosti zriadené samostatné centrum transferu technológií. Aktivity súvisiace so zabezpečením ochrany duševného vlastníctva a jeho prípadnej komercializácie zastrešuje oddelenie pre vedu a výskum na Rektoráte ŽU.

„Tunajší vedeckí pracovníci naše oddelenie už poznajú a aj v prípade technológie pre optické siete sa jej pôvodcovia štandardne obrátili so záujmom o spoluprácu na nás,“ hovorí Janka Macurová.                         

Požiadali o predloženie žiadosti o udelenie patentu na vynález na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Oddelenie žiadosť podalo a zabezpečilo tiež zaplatenie príslušného správneho poplatku. Na tento účel mala univerzita vyčlenený fond.

Veľkou výhodou pre naštartovanie spolupráce bolo, že pôvodcovia už mali pripravenú rešerš na stav techniky a tiež kvalitne spracovaný opis riešenia,“ dopĺňa Macurová.

Zaužívanosť postupu v úvode celého procesu transferu technológií (TT) na Žilinskej univerzite potvrdili aj  samotní pôvodcovia. „ Naše kroky už dlhšie idú po zaužívanej ceste. V prípade, že cítime dobrý nápad, tak celý proces začína patentovou prihláškou cez zavedený systém, ktorý univerzita má a následne tento výsledok aj publikujeme. Tak tomu bolo aj v prípade technológie pre optické siete,“ hovorí Pudiš.           

Pôvodcovia sa na oddelenie pre vedu a výskum obrátili v októbri 2012. Začiatkom roka 2013 podpísalo vedenie ŽU zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), čo znamenalo, že proces TT bude na univerzite zabezpečovaný prostredníctvom tejto spolupráce. 

„Na základe zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb podpísanej so Žilinskou univerzitou sme pristúpili aj v prípade technológie prípravy vláknových vlnovodov k realizácii potrebných krokov. Zabezpečili sme posúdenie komerčného potenciálu, podanie medzinárodnej prihlášky, spracovanie stratégie komercializácie a prípravu marketingového briefu. Ten je v podstate jedným z marketingových nástrojov. Je určený potenciálnym partnerom z praxe ako základné predstavenie ponúkanej technológie,“ hovorí Jaroslav Noskovič z CVTI SR.    

A práve podanie medzinárodnej prihlášky je tak pre pôvodcov, ako aj pre oddelenie pre vedu a výskum na ŽU, tým najúspešnejším krokom v procese TT pri tejto technológii.

„Od začatia tohto procesu sme prekvapení obrovskou popularizáciou nášho nápadu a naozajstnou snahou prostredníctvom množstva aktivít dostať ho do  života,“ konkretizuje Pudiš.

„Je viacero nápadov, ktoré sme publikovali na stránkach vedeckých časopisov. Nie každý má však potenciál byť aj komerčne zaujímavý. Ako vedecký tím žijeme  motiváciou urobiť novinku s komerčným potenciálom a dotiahnuť ju až do  „finále“.  Zdá sa, že takto by to mohlo ísť,“ dopĺňa.       

Pôvodcovia technológie Dušan Pudiš a Ivan Martinček vnímajú ako významné kroky aj vypracovanie rešerše na stav techniky, podanie slovenskej patentovej prihlášky či vypracovanie odhadu komerčného potenciálu. „Samozrejme veľmi napomáhajú aj ďalšie sprievodné aktivity, ktoré CVTI SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou robí,“ hovorí Martinček. 

Janka Macurová vidí výraznú podporu zo strany CVTI SR a jeho Centra transferu technológií napríklad aj pri výbere patentového zástupcu či riešení finančných alebo administratívnych záležitostí. Samozrejme nemenej dôležitou je intenzívna podpora zo strany samotných pôvodcov, a to najmä v aktívnej vzájomnej komunikácii s univerzitou či CVTI SR.

„Technológia prípravy optických vláknových vlnovodov z PDMS je technológiou výroby a nie produktom. Ako najvhodnejší spôsob komercializácie považujeme napríklad udelenie licencie niektorej z popredných firiem vyrábajúcich optické vlákna a káble, prípadne založenie spin-off firmy pri Žilinskej univerzite“ uzatvára na margo uplatnenia technológie v praxi Noskovič.  

PÔVODCOVIA

Prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD. pôsobia na oddelení optiky a fotoniky Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Sú členmi Vedeckej rady spomínanej fakulty a členmi Optickej skupiny ŽU.   

Pracujú na výskumných úlohách ako sú: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty a  Vyšetrovanie optických vlastností fotonických štruktúr a experimentálne štúdium nanočastíc v koloidných kvapalinách.   

Pôvodcovia boli nedávno vymenovaní prezidentom SR za profesorov v študijnom odbore elektrotechnológie a materiály. 

 

 

Kľúčové slová:
technika, nanotechnológie, technológia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK