SAV: Cez otvorenú spoluprácu a dôveru k transferu technológií

22. 10. 2014

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Po predstavení centier transferu technológií na Slovenskej technickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave sme tentokrát „zalovili vo vodách“ Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vedúcou Kancelárie pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (KTT SAV) je Katarína Müllerová, ktorá dobre vie, že pri jej práci je dôležitá najmä atmosféra dôvery a otvorenej spolupráce.      

Slovenská akadémie vied vie ako na transfer technológií

Slovenská akadémia vied (SAV) je kľúčovou vedeckou inštitúciou na Slovensku.  Výsledky výskumnej práce jednotlivých ústavov pochádzajú z rôznych oblastí a svoje uplatnenie môžu nájsť v rozličných sférach hospodárskej praxe.

Takzvaný transfer technológií (TT) však nie je len nejakou čiastkovou úlohou. Zabezpečenie celého procesu si vyžaduje tak odborné personálne kapacity, ako aj viaceré administratívno-legislatívne úkony.

V Slovenskej akadémii vied sa cielene začala riešiť otázka pracoviska pre komplexnú podporu  TT v roku 2009. Odvtedy už KTT SAV riešila desiatky prípadov. Takmer polovicu dokonca od úplného začiatku.

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden projekt

Vybudovať pracovisko na podporu TT bolo cieľom jedného z projektov hradených zo štrukturálnych fondov, ktorý SAV prostredníctvom projektu Technologického inštitútu SAV odštartovala v októbri 2009. Kancelária pre transfer technológií mala realizovať pilotné prípady a podporiť rozvoj ďalších.

„Od začiatku sa nám podarilo vytvoriť atmosféru dôvery a nadviazať otvorenú spoluprácu s vedcami. To nám umožnilo efektívne realizovať technologický audit v niektorých organizáciách SAV. Jeho výsledkom boli práve pilotné prípady,“ hovorí Müllerová.    

KTT SAV pripravila aj Smernicu o uplatnení, ochrane a využívaní práv k priemyselnému vlastníctvu v organizáciách SAV. Predsedníctvo SAV túto smernicu 1. marca 2012 schválilo a odporučilo ju prijať organizáciám SAV. Čo sa následne realizovalo.  

KTT SAV poskytuje už od začiatku svojho pôsobenia komplexný servis týkajúci sa celého procesu prenosu výsledkov do praxe. Doteraz sa riešilo 53 prípadov. V 23 prípadoch sa začínalo s celým procesom ešte pred oznámením vzniku potenciálneho vynálezu.     

Tam, kde nie je dostatok vlastných možností, hľadá sa spôsob „ako“. „Nie všetky potrebné služby sme  schopní poskytnúť vo vlastnej réžii. Týka sa to najmä požiadaviek na niektoré zo špecializovaných služieb, ako sú napríklad právne služby. Tieto medzery v kapacitách sa podarilo vyriešiť spoluprácou s CVTI SR a ním realizovaným projektom NITT SK, ktorý ponúka okrem iného aj expertné podporné služby,“ dopĺňa Müllerová.

Projekt NITT SK je zameraný na budovanie Národného systému podpory transferu technológií takzvaného NSPTT. Poskytované expertné podporné služby pokrývajú administratívno-legislatívne, finančné aj odborné zabezpečenie procesu TT. „Za prvý rok fungovania NSPTT sme celkovo podporili viac ako šesťdesiat rôznych technológií, z toho tridsať pochádzalo práve zo Slovenskej akadémie vied,“  hovorí Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK.

„V rámci spolupráce s KTT SAV sme venovali pozornosť napríklad aj popularizačným aktivitám. Bolo to napríklad publikovanie rôznych článkov alebo príprava videa o procese transferu technológií,“ dopĺňa Kubiš. 

A keďže dnes je všetko o internete a sociálnych sieťach, tak spomínané video je umiestnené nielen    na Národnom portáli pre transfer technológií, ale aj na YouTube kanáli CVTI SR.         

Je to chyba, keď marketing vlastných aktivít trochu „kríva“

Dnes je veľmi dôležité vidieť a byť videný a platí to aj v prípade transferu technológií.

Na jednej strane je v tomto prípade prezentácia transferovaných technológií, na strane druhej prezentácia služieb a aktivít, ktoré KTT na SAV zastrešuje.

V druhom prípade je problémom najmä finančná a časová otázka. „Finančné kapacity nám bohužiaľ nedovoľujú tvorbu napríklad tlačených propagačných materiálov. Taktiež aj obmedzené ľudské zdroje vytvárajú minimálny priestor na aktívne propagovanie činností KTT SAV a najmä dosiahnutých úspechov. Uvedomujeme si dôležitosť týchto aktivít, ako aj nárast potreby ich vykonávania. Ich kvalitnejšia realizácia by však išla na úkor základných činností našej kancelárie, ktoré súvisia so samotným prenosom výsledkov do praxe,“ spresňuje Müllerová.   

Na prezentáciu svojich aktivít využíva KTT SAV napríklad vlastnú webovú stránku – www.ktt.sav.sk. Potrebné informácie tu nájdu tak vedci, ako aj firmy. 

Podľa slov Kataríny Müllerovej je však najviac osvedčená osobná komunikácia. Na základe osobných skúseností a odporúčaní kolegov sa tak vytvárajú intenzívnejšie kontakty. „Pôvodcovia aj riešitelia s nami z vlastnej iniciatívy opakovane spolupracujú,“  dopĺňa.    

V spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sa organizujú školenia. Témami je prenos výsledkov vedeckej práce do praxe zameraný vždy na konkrétnu organizáciu.  

Transfer sem, transfer tam, o realizovaných transferoch vedieť dám 

Ako sme spomínali jedna stránka marketingu je prezentácia vlastnej činnosti. To, čo je však v prípade práce KTT SAV najpodstatnejšie, sú samotné technológie.

KTT SAV prezentuje transferované výsledky výskumu, okrem iného, aj formou ponúk na licencovanie. Tie sa nachádzajú na jej webovej stránke (*http://www.ktt.sav.sk/#content_db_show_25?_langCodeFront=sk) a taktiež na Národnom portáli pre transfer technológií (*http://nptt.cvtisr.sk/sk/databaza-technologii.html?page_id=1278).

„Do špecializovaných databáz umiestňujeme málo ponúk. Databázy, ktoré vykazujú vyššiu mieru úspešnosti sú totiž takmer výhradne platené. Upriamujeme sa predovšetkým na cielené oslovenie konkrétnych potenciálnych záujemcov o daný výsledok – technológiu,“ konkretizuje Müllerová.     

„Zúčastňujeme sa tiež rôznych súťaží zameraných na vynálezy a inovácie. Aktuálne je veľmi úspešnou napríklad technológia bezpaládiového senzora plynov. Minulý rok uspela táto technológia na súťaži  inovácií a podnikania Startup Awards.SK, kde vyhrala v kategórii Science. V súťaži Cena za transfer technológií 2013 bola KTT SAV ocenená za najlepšie realizovaný transfer technológií práve za tento ,prípad´, “ dopĺňa Müllerová.            

Zaujímavú spoluprácu nadviazala KTT SAV s Bratislavskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). V časopise Prešporský podnikateľ je vytvorená pravidelná rubrika „Aplikovaný výskum praxi“.  Vznikol tak priestor, v ktorom je možné predstaviť komerčne zaujímavé technológie formou bližšou širokej verejnosti.   

Význam pre všeobecnejšie priblíženie transferovaných technológií malo aj podujatie „Vymyslené pre Vás na Slovensku“. Vzniklo zo spomínanej spolupráce so SOPK a podnikatelia, ktorí sa podujatia zúčastnili, si tu mohli pozrieť a predovšetkým chytiť technológie prezentované počas roku 2013 v časopise Prešporský podnikateľ.  

Prezentácia transferovaných výsledkov je tiež jednou z aktivít, ktorým sa projekt NITT SK venuje. „Súčasťou podpory jednotlivých vynálezov je napríklad aj príprava marketingovej stratégie či marketingového briefu,“ spomína na margo publicity a prezentácie Kubiš. „Aj v prípade technológií pochádzajúcich zo SAV bolo pripravených niekoľko marketingových listov, ktoré majú potenciálnym záujemcom z komerčného prostredia konkrétnu technológiu predstaviť,“ dopĺňa Kubiš.

PROtotyp – PROblém 

Ak je už niektorá z technológií komerčne zaujímavá, tak je samozrejmé, že by si ju potenciálny záujemca z podnikateľského prostredia chcel aj vyskúšať a zoznámiť sa s ňou. Nielen vo forme textu na marketingovom briefe, ale aj v reálnom prostredí. Veď platí: raz vidieť je predsa viac ako stokrát počuť. 

Katarína Müllerová vidí ako jeden z problematických krokov podpory transferu technológie práve jej demonštráciu. „V procese prenosu výsledkov z laboratórií do praxe je dôležité záujemcovi ponúkanú technológiu predstaviť na funkčnom modeli. Niekedy tieto modely však vyzerajú skôr ako skladačka zo stavebnice a z laboratória sa dajú len ťažko preniesť,“ dopĺňa.

Takže nie stavebnica, ale fungujúci prototyp je to, čo sa má podnikateľovi ponúknuť. Čo však, keď opäť narazíme na problém menom finančné zdroje? „Aktuálne je veľmi problematické a zdĺhavé čerpať prostriedky na tvorbu prototypu. Tiež sa ako problematické javí financovanie testov, ktoré demonštrujú deklarované vlastnosti komerčne zaujímavého výstupu,“ hovorí Müllerová. 

„Jedným z poznatkov získaných počas implementácie projektu NITT SK je aj zachytenie trendu zakladania špecializovaných fondov tzv. Proof of concept funds v zahraničí. Ich hlavným cieľom je podporovať vývoj technológie práve zo štádia laboratórneho modelu do štádia prototypu. Zvažujeme možnosti založenia takéhoto fondu, ako ďalšieho fondu spravovaného v rámci Národného centra transferu technológií SR, v programovom období ŠF EÚ 2016 – 2020. Aj na základe dopytov z akademického prostredia máme zato, že takáto forma podpory by bola pre rozvoj procesu TT na Slovensku veľmi prínosná,“ dopĺňa Kubiš.

Jedným z dôležitých faktorov pre úspešný TT je tiež základné poznanie problematiky ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Na Slovensku už táto téma nie je tak neznáma, ešte stále však nachádzame rezervy. Vidí ich aj Müllerová: „V našom prostredí sa aj u odborníkov stretávam s malými skúsenosťami s dopadom ochrany duševného vlastníctva na prenos výsledkov do praxe a najmä s nedostatočnými znalosťami ich vzájomného prepojenia.“

Zlepšiť úroveň poznatkov o procese TT sa snažia v rámci projektu NITT SK napríklad aj pravidelné  semináre s názvom Duševné vlastníctvo a transfer technológií. „Semináre organizujeme v sériách.  Máme za sebou už celú prvú sériu týchto seminárov  a prvé dva z druhej série. Vždy sú v každej sérii štyri semináre počas roka,“ hovorí Kubiš. „Semináre majú odbornej verejnosti i komerčnému prostrediu priblížiť jednotlivé kroky procesu TT a zároveň sa tak vytvára priestor pre zdieľanie poznatkov a diskusiu,“ dopĺňa.  

Tematické okruhy jednotlivých seminárov sú spracované aj vo forme brožúr. Listovať si v nich môžete aj cez internet, konkrétne na portáli NPTT - (*http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-vzorove-materialy/metodicke-materialy.html?page_id=536)

Správnym plÁNOnom povedať ÁNO

Perspektívy, výzvy, ciele. Všetko také vznešené pojmy, až by sa ich človek obával. Bez nich sa však len ťažko dá očakávať také niečo, ako úspech, rast alebo výsledok. 

KTT SAV si za svoje plány stanovila predovšetkým samotný rozvoj pracoviska, z čoho vyplýva aj rozšírenie personálnych kapacít a tiež portfólia poskytovaných služieb. Samozrejmosťou dnešnej doby sú moderné informačno-komunikačné technológie a reakcia na aktuálne trendy.  Príkladom tu môže byť napríklad nedávno zavedené elektronické podávanie národných patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov. Takéto podanie je bezpečné, rýchle a efektívne, nehovoriac o podstatnom znížení poplatkov.

Silnou stránkou KTT SAV je práve komunikácia a kontakty. Existujúce kontakty je potrebné udržiavať, tie nové získavať.   

„Našou snahou je zlepšovať kvalitu výstupov, zlepšovať postupy a tiež vytvárať vnútorné metodiky na niektoré procesy TT. Celý systém je dynamický a mení sa s každou novou skúsenosťou a odozvou,“ uzatvára Müllerová.         

   

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ