Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozširovanie činnosti Strediska patentových informácií PATLIB Bratislava

23. 10. 2014

Logo Strediska patentovách informáciíMgr. Lívia Paškalová
vedúca oddelenia informačnej podpory, TTCVTI SR
[livia.paskalova@cvtisr.sk]

Stredisko patentových informácií PATLIB Bratislava bolo zriadené v Centre vedecko-technických informácií SR v roku 2003 ako výsledok vzájomnej dohody CVTI SR a Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR). Je súčasťou siete centier vytvorených vo všetkých členských štátoch Európskej patentovej organizácie (EPO). Táto sieť bola vybudovaná s jasným cieľom podporiť zvyšovanie povedomia a záujmu o patentové informácie, ako i poskytovať a rozširovať rozsah služieb strediska verejnosti.

Keď v roku 2009 EPO schválilo kooperačný program zameraný na preorientovanie stredísk PATLIB na strediská poskytujúce sofistikované služby, naše stredisko bolo jedným z menšieho počtu stredísk (celkovo 17 z 11 členských štátov EPO), ktoré získalo možnosť zapojiť sa do tohto pilotného projektu. Projekt sa realizoval v rokoch 2010 až 2013, pričom možno skonštatovať, že implementácia projektu bola pre naše stredisko jednoznačným prínosom a nastolila základné smerovanie strediska pokiaľ ide o jeho činnosť, ako i rozsah a charakter jeho služieb v budúcnosti. Implementáciou projektu NITT SK sa v rokoch 2010 až 2014 vytvorili možnosti budovania spolupráce medzi strediskom PATLIB a verejnými vedeckovýskumnými inštitúciami na báze podpory ich výskumu formou tzv. rešerší na stav techniky, patentových analýz a monitorovacích služieb.  Boli tak vytvorené dobré základy spolupráce s vysokými školami, Slovenskou akadémiou vied a jej jednotlivými ústavmi, či inými verejnými vedeckovýskumnými inštitúciami. Stredisko PATLIB pre tieto inštitúcie, ako i pre širokú verejnosť  pripravilo niekoľko konferencií, bezplatných školení a prednášok o problematike priemyselných práv, možnostiach ich ochrany, praktickom význame rešerší, patentových analýz a podobne.

Ako vedúca tohto strediska som začala pôsobiť v CVTI SR od júna 2014 a ďalší rozvoj strediska, jeho aktivít a služieb sa pre mňa stal kľúčovou úlohou.  Spolu s mojím príchodom na pozíciu vedúcej oddelenia informačnej podpory transferu technológií začína CVTI SR v spolupráci so Slovak business agency implementovať projekt Národné podnikateľské centrum, čím sa otvárajú nové možnosti pôsobenia aj pre stredisko PATLIB. Implementácia tohto projektu umožní stredisku bezplatnú podporu súkromného sektora, konkrétne subjektov malého a stredného podnikania v ich výskumnej a inovačnej činnosti, a to najmä formou identifikácie výsledkov výskumu a vývoja vhodných na priemyselno-právnu ochranu a zhodnotením ich novosti a priemyselnej využiteľnosti. V rámci poskytovania rešeršných služieb sa bude stredisko PATLIB zameriavať na poskytovanie podpory počas celého výskumu - od fázy jeho začiatku až po jeho ukončenie s konkrétnym výsledkom. Subjekt tak získa  možnosť vytvoriť si predstavu o tom, čo je vyskúmané už v čase pred začatím výskumu a predíde tak situácii, že príde na trh s riešením, ktoré z pohľadu celosvetového stavu techniky nie je nové a je už chránené. Počas výskumu bude mať subjekt možnosť priebežne overovať správnosť smeru, ktorým sa výskum uberá, resp. ho dodatočne korigovať v súlade s aktuálnym stavom techniky. Záverečná rešerš uistí pôvodcu o novosti a jedinečnosti jeho riešenia.

Etablovanými službami strediska  PATLIB sú patentové monitorovacie služby, patentové štatistiky a analýzy či poradenské a konzultačné služby v oblasti priemyselného vlastníctva. Patentové monitorovacie služby umožňujú získavať prehľad o trendoch rozvoja a patentovej aktivite v konkrétnej oblasti, vytvoriť si vlastnú databázu podľa zvolených kritérií. Zadávateľom pomôžu identifikovať patenty, ktorým zanikla právna ochrana z dôvodu uplynutia maximálnej doby ochrany, neuhradenia udržiavacích poplatkov alebo patenty, ktoré na našom území nie sú chránené  a sú teda pre tretie subjekty voľne využiteľné. Patentové štatistiky a analýzy dávajú prehľad o patentovej aktivite konkrétnych pôvodcov, prehľad podľa krajín prihlasovania a udelenia patentu, umožňujú identifikovať trendy a možnosti vývoja v jednotlivých oblastiach vedy a techniky na celom svete. Poradenstvo sa týka všeobecných otázok z oblasti patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, dizajnov, postupov vyhľadávania patentových dokumentov, informácií o postupoch pri podávaní prihlášok a podobne. I naďalej bude stredisko PATLIB pokračovať v realizovaní seminárov a školení na aktuálne témy týkajúce sa priemyselného vlastníctva. Tieto aktivity by sa mali postupne preniesť i na pôdu záujmových zväzov a združení, či priamo do podnikov.  

Stredisko PATLIB v budúcnosti plánuje svoje služby rozširovať, čo znamená, že okrem rešeršných, monitorovacích a konzultačných služieb ponúkne  i služby tzv. patentovej kliniky, teda bezplatné poradenstvo s vybranými patentovými zástupcami na pôde CVTI SR a tzv. prediagnostiku priemyselných práv. Prediagnostika priemyselných práv je služba, ktorej účelom je zvyšovanie povedomia o problematike priemyselného vlastníctva, jeho význame a možnostiach jeho ochrany. Poverený zamestnanec v podniku identifikuje jednotlivé predmety priemyselného vlastníctva, porovná ich s aktuálnym stavom techniky, analyzuje patentové dokumenty, ktoré by mohli byť s identifikovaným predmetom priemyselného vlastníctva v priamej kolízii a tiež patentové a nepatentové dokumenty, ktoré sú identifikovanému predmetu blízke. Výsledkom je identifikácia priemyselného vlastníctva podniku a odporučenie optimálnej ochrany z hľadiska jej nákladovosti, dĺžky a očakávaného ekonomického zhodnotenia konkrétnych predmetov priemyselného vlastníctva.

Ďalším cieľom strediska PATLIB je zvýšenie všeobecného povedomia verejnosti o praktickom význame patentových informácií pre subjekty, ktoré sú jednak priamo zamerané na výskum, ale i  subjekty, ktoré v rámci svojej priemyselno-výrobnej činnosti neustále vyvíjajú a produkujú nové technológie, zariadenia a tovary. Práve na základe informácií z patentových dokumentov môžu tieto subjekty svojou výskumnou a vývojovou činnosťou nadviazať na celosvetovo najnovšie riešenia. Úlohou strediska PATLIB je taktiež zvyšovanie povedomia podnikateľských subjektov o možnostiach využitia výsledkov výskumu prebiehajúceho vo verejných vedeckovýskumných inštitúciách, o možnostiach využitia tzv. spoločného výskumu alebo tzv. výskumu na zákazku a napomáhať tak efektívnemu transferu technológií z verejného sektora. I vo vzťahu k verejným vedeckovýskumným inštitúciám je nevyhnutné zotrvať v snahe o šírenie osvety o otázkach priemyselných práv, pričom jej realizáciu je potrebné zamerať nielen na vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov, ale i študentov vysokých škôl. Je nevyhnutné oboznámiť tieto cieľové skupiny s možnosťami a postupmi pri nahlasovaní výsledkov vlastného výskumu, so službami strediska, ktoré počas neho môžu bezplatne využívať, ako i s praktickým prínosom týchto služieb.

Spustenie samostatného portálu Strediska patentových informácií PATLIB je rovnako kľúčovou témou, nakoľko jeho sfunkčnenie a pravidelná aktualizácia je základom pre publicitu strediska, šírenie aktuálnych informácií v danej oblasti, propagáciu jeho služieb a podujatí, ako i priame sprístupnenie databáz patentových dokumentov. Online objednávku na služby strediska si verejné vedeckovýskumné inštitúcie môžu aktuálne zadať prostredníctvom Národného portálu pre transfer technológií (NPTT), ktorý  vznikol v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. Rovnako je možné si služby objednať prostredníctvom portálu CVTI SR a túto funkcionalitu bude obsahovať i pripravovaný portál strediska PATLIB.

Cieľom dlhodobej podpory publicity strediska, jeho neustáleho rozvoja a rozširovania jeho služieb je vybudovanie strediska patentových informácií s pevnými väzbami na súkromný i verejný sektor, ktoré sa stane stabilným partnerom pri realizácii výskumných a inovačných aktivít na Slovensku.

Prečo nezverejňovať výsledky vlastného výskumu a nové technické riešenia

V minulosti a rovnako tak i dnes neexistujú pochybnosti o význame a prínose priemyselného vlastníctva pre našu spoločnosť. Práve neustále napredovanie v technológiách, permanentná výskumná činnosť a podpora inovácií sú úzko späté s ekonomickou prosperitou a hospodárskym rastom. Efektívnosť vo výrobe a konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia sú činiteľmi podstatne ovplyvňujúcimi našu trhovú ekonomiku. Preto sa javí ako nevyhnutné tieto aktivity podporovať a šíriť osvetu o podstate, význame a hodnote duševného vlastníctva, ktorým subjekty verejného a súkromného sektora reálne disponujú. Stredisko patentových informácií  PATLIB z titulu svojho postavenia a pôsobnosti zabezpečuje týmto subjektom podporu vo forme rešeršných,  konzultačných a patentových monitorovacích služieb, pričom portfólio svojich služieb ďalej rozvíja a rozširuje. Verejný a súkromný sektor pri svojich aktivitách striktne neoddeľuje, práve naopak, snaží sa účinne napomáhať  transferu technológií, t. j. ich presunu z akademického prostredia do podnikateľského.

V praxi sa naše stredisko stretáva i s problémom predčasného zverejnenia vynálezov a technických riešení ich pôvodcami, či tretími osobami v štádiu pred podaním patentovej prihlášky, resp. prihlášky úžitkového vzoru. Vedeckovýskumní pracovníci majú tendenciu zverejňovať svoje najnovšie poznatky, prezentovať ich na odborných konferenciách, publikovať ich v odborných periodikách a podobne.  Keď však začnú riešiť problematiku ochrany ich priemyselných práv, narážajú na zásadný problém, a tým je nemožnosť chrániť riešenie, ktoré už bolo zverejnené. Základnou podmienkou možnosti právnej ochrany vynálezu alebo technického riešenia je totiž nielen jeho priemyselné využitie a novosť v zmysle jeho unikátnosti, ale i novosť v zmysle riešenia, ktoré doteraz nebolo nijakým spôsobom sprístupnené verejnosti. Preto je nevyhnutné vždy dôsledne utajovať výsledky výskumu a dbať na to, aby ani iné osoby, ktoré prichádzajú s týmito výsledkami do styku, nemali možnosť ich zverejniť, resp. sprístupniť konkurencii.

V praxi je nevyhnutné skôr alebo neskôr sprístupniť konkrétnym osobám, či už zčasti alebo úplne, výsledky výskumu, napr. s cieľom overiť novosť riešenia, za účelom jeho komercializácie a pod. Okrem najzákladnejšej prevencie, ktorá spočíva v dôslednom zvažovaní okruhu osôb, ktoré prichádzajú s týmito výsledkami do styku, je najvhodnejšou preventívnou ochranou dohoda o zachovaní mlčanlivosti, ktorá jasne zadefinuje, ktoré informácie považujú účastníci dohody za dôverné. Zamestnanci majú voči svojmu zamestnávateľovi povinnosť zo zákona zachovávať mlčanlivosť a porušenie tejto povinnosti môže byť chápané prinajmenšom ako porušenie pracovnej disciplíny.

Práve dôsledným uplatňovaním týchto zásad je možné vyhnúť sa prekážke novosti a nezmariť tak možnosť chrániť si svoje riešenie a neskôr ho komercializovať.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK