Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Práca a budúcnosť pre mladé vedecké talenty

22. 10. 2014

Logo Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčínedoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúkla možnosť perspektívneho pracovného uplatnenia sa svojim absolventom doktorandského a inžinierskeho štúdia v oblasti anorganických technológií a materiálov a materiálového inžinierstva.

Strategickým zámerom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytváranie platformy prenosu odbornosti do praxe v oblasti materiálov z akademickej sféry do sféry komerčnej. Prostredníctvom projektu s názvom Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe vytvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne priestor pre uplatnenie talentovaných postdoktorandov a absolventov inžinierskeho štúdia s technickým zameraním. V rámci vedeckého kariérneho rastu im poskytujeme odborné školenia zamerané na špičkové laboratórne prístroje, na ich detailnú funkcionalitu, ktoré boli získané v rámci investičných projektov a odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pre zahraničné vedecké publikovanie i nadväzovanie spolupráce. Zároveň sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňujú medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na transfer materiálového výskumu do praxe.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podľa svojho strategického zámeru budovania Centra transferu technológií TnUAD rozšírila a naďalej rozširuje svoj tím o mladých vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí tak môžu nájsť uplatnenie na spoločnom pracovisku Vitrum Laugaricio a na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Vitrum Laugaricio je špičkovo vybavené pracovisko orientujúce sa na výskum a aplikovaný vývoj v oblasti skla, silikátových materiálov a keramiky. Má štatút excelentného pracoviska v Európskej únii. Fakulta priemyselných technológií v Púchove patrí medzi desiatku najlepších technických fakúlt na Slovensku. Je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax a prípravou odborníkov pre jej potreby. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci Slovenskej republiky.

Komplexný proces transferu materiálového know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti skla, silikátových a polymérnych materiálov, gumy a keramiky do výrobnej sféry bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zabezpečovať novovybudované Centrum transferu technológií TnUAD (CENTRATECH).

vedecké pracovisko
vedecké pracovisko

Centrum transferu technológií TnUAD má ambíciu zabezpečovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Hlavnými prioritami centra bude pomoc pri vyhľadávaní partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a prevádzkovaní spin-off spoločností. Budovaním komunikácie medzi akademickou a súkromnou sférou budeme plne schopní nastavovať podmienky pre transfer technológií a znalostí do praxe, chrániť a spravovať duševné vlastníctvo odborných pracovníkov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a poskytovať vedeckovýskumným pracoviskám, ale aj firmám profesionálnu podporu a servis vo všetkých súvisiacich oblastiach od nadviazania komunikácie, licencovania až po implementáciu nových technologických procesov do výroby.

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK