Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ochrana priemyselného vlastníctva v Európe

20. 10. 2014

Logo Úradu priemyselného vlastníctva v PraheSpracovala: Mgr. Oľga Števková
[olga.stevkova@cvtisr.sk]

V septembri 2014 sa pri príležitosti 95. výročia založenia Patentového úradu v Prahe konala medzinárodná konferencia „Ochrana priemyselného vlastníctva v Európe“.

Patentový úrad v Prahe plnil až do roku 1993 funkciu národného patentového a známkového úradu v spoločnej Československej republike aj pre Slovensko. Patentové a známkové úrady, ako orgány  štátnej správy, rozhodujú o poskytovaní ochrany na vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, zemepisné označenia a označenia pôvodu.

Najvyšší predstavitelia medzinárodných (WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva), európskych (EPO – Európsky patentový úrad) patentových organizácií a  organizácií pre ochranné známky (OHIM - Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Európskej únie), Japonského patentového úradu a ďalší odborníci v oblasti priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva na medzinárodnej konferencii prezentovali stratégiu ekonomického rastu spoločnosti v súvislosti s ochranou a komercializáciou výsledkov vedy a výskumu, ich uplatnením v praxi.

Miera inovatívnosti a schopnosť využívať systém ochrany duševného vlastníctva významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť podnikov, tvorbu nových pracovných miest a aj rast HDP.

Generálny riaditeľ WIPO p. Francis Gurry vo svojom príspevku, okrem iného, zdôraznil závažný problém niektorých  európskych krajín,  a to je účinné využívanie výsledkov výskumu, ich transfer do praxe.

Podľa prieskumu OHIM, ktorý odznel v  prezentácii p. Antonia Campinosa, prezidenta OHIM, odvetvia, využívajúce duševné vlastníctvo, pomáhajú vytvárať viac ako štvrtinu pracovných príležitostí a ich podiel na tvorbe HDP je 39%. Na rozdiel od USA a rozvinutých ekonomík Ázie však viaceré európske krajiny nedokážu optimálne ťažiť z možností, ktoré systém ochrany duševného vlastníctva poskytuje a tým prichádzajú o cenné zdroje.

Prezident Európskeho patentového úradu p. Benoit Battisteli sa vo svojom vystúpení zaoberal  témou najnovšieho vývoja v oblasti európskeho patentového systému.

Predstaviteľ Japonského patentového úradu pán Hideo Hato venoval pozornosť hlavne otázkam vzájomnej spolupráce a harmonizácie patentových systémov Európy a Japonska.

Na konferencii ďalej vystúpili so svojimi príspevkami predseda ÚPV ČR Josef Kratochvíl  a zástupcovia českej vlády.

Aktívne využívanie systému ochrany duševného vlastníctva vyžaduje komplexné vedomosti, a to na národnej aj globálnej úrovni. Účastníci konferencie sa zhodli, že dôležitým predpokladom pre budúci rozvoj v oblasti ochrany a využívania duševného vlastníctva je edukačný rámec. V Českej republike sa v tejto súvislosti snažia túto problematiku presadiť do učebných osnov českých škôl.

Zdroj: www.upv.cz

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK