Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

NPTT: Profily vedeckovýskumných inštitúcií, databáza technológií (4. časť)

30. 10. 2014

Logo projektu NPTTIng. Martin Smeja, PhD.
[martin.smeja@cvtisr.sk]

Posledná časť cyklu o NPTT, opisujúca možnosti podpory v procese transferu technológií prostredníctvom Národného portálu pre transfer technológií – NPTT, bude zameraná na spoločný kontaktný bod hlavných aktérov na poli prenosu poznatkov vedomostí a technológií do praxe, a to súkromných spoločností a vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. Na túto oblasť sú zamerané dve časti NPTT Profily vedeckovýskumných inštitúciíDatabáza technológií.

Profily vedeckovýskumných inštitúcií

Aby bol transfer technológií úspešný, musia byť splnené viaceré podmienky. Jednou z nich je nadviazanie spolupráce s komercializačným partnerom, t. j. súkromnou spoločnosťou. Keďže vedeckovýskumných pracovísk je presne identifikovateľné množstvo, nie je problém ich zosumarizovať na jedno miesto s priradením logiky vyhľadávania. Takýmto spôsobom bola navrhnutá sekcia profilov. Cieľom bolo, aby súkromné spoločnosti na jednom mieste našli všetky inštitúcie z akademického sektora, a získali tak jednoduchý spôsob nadviazania spolupráce.

Pre intuitívne vyhľadávanie bol navrhnutý softvérový nástroj (zatiaľ v štádiu rozpracovania), ktorý zohľadní viaceré možnosti vyhľadávania tak, aby mal záujemca o spoluprácu čo najefektívnejší prístup k relevantným pracoviskám, podľa oblasti záujmu. Vyhľadávanie bude možné realizovať podľa kľúčových slov, kódov NACE, priemyselného odvetvia alebo ich kombináciou. V prípade, že bude priamy dopyt na konkrétne pracovisko, bude mu umožnený aj takýto spôsob, a to hierarchicky od inštitúcie (napr. univerzita) až po konkrétne pracovisko (fakulta – katedra alebo priamo na výskumný ústav). Každá zložka bude obsahovať všeobecné informácie o činnosti a kontaktné údaje. Výskumný ústav alebo katedra bude tiež obsahovať podrobné informácie o publikáciách, poskytovaných službách, disponovanosti špecializovaného pracoviska (vedecko-technický park), realizovanej spolupráci s iným akademickým pracoviskom alebo súkromnou spoločnosťou.

Databáza profilov bude priamo komunikovať s databázou SK CRIS, ktorá poskytuje na tento účel informácie o vedeckých publikáciách, vybavení špeciálnych laboratórií a riešených vedeckých projektoch, ktoré slúžia ako referenčné body potenciálnemu komercializačnému partnerovi.

Databáza technológií

Propagáciu technológií za účelom ich komercializácie, je možné realizovať viacerými spôsobmi, napr. účasťou na konferenciách, veľtrhoch. Jedným z najpoužívanejších spôsobov vyhľadávania nových technológií na poli súkromného sektora je pravidelné rešeršovanie v technologických databázach. Mnohé súkromné spoločnosti majú vytvorené pracovné tímy zamerané na túto činnosť. Využiť teda spôsob zdieľania prostredníctvom internetu je veľmi potrebné.

Technológie uvedené v tejto časti portálu sú dostupné za účelom udelenia licencie na ich využívanie alebo inej formy komercializácie. Prezentované technológie boli vytvorené v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách, pričom Centrum transferu technológií pri CVTI SR aktívne vstupuje do realizácie ich transferu do praxe, na základe čoho zabezpečuje aj ich aktívnu propagáciu. Pri uvedených technológiách je k dispozícii informácia o majiteľovi a kontaktnej osobe, oblasti použitia, forme a spôsobe ochrany, marketingovom liste a ich aktuálnej dostupnosti. Vyhľadávanie je realizované prostredníctvom udania majiteľa technológie alebo priemyselného odvetvia. Databáza technológií je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové technológie.

V jednotlivých článkoch cyklu o NPTT (časť 1 – 4) boli priblížené všetky sekcie portálu NPTT so zameraním na poskytované služby v procese ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie vedeckovýskumným pracoviskám na Slovensku. Centrum transferu technológií pri CVTI SR poskytuje tieto služby viac ako 18 mesiacov. Za toto obdobie bolo podporených 85 technológií a podaných 23 medzinárodných patentových PCT prihlášok z čoho 4 technológiám bol zabezpečený prechod do národných fáz patentovej ochrany. Aktuálne spolupracujeme so siedmimi vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku.

 

Kľúčové slová:
databáza, duševné vlastníctvo, technológia

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK