Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Ľubomír Bilský

30. 10. 2014

Ing. Ľubomír BilskýMilí nadšenci a podporovatelia transferu technológií,

ani sme sa nenazdali a do rúk sa nám dostáva už desiate číslo štvrťročníka TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin vrátane špeciálneho čísla TTb, ktoré sme pre vás pripravili koncom leta tohto roku, ako malý bonus. TT bulletin pre vás teda vydávame už dva a pol roka, počas ktorých sa kontinuálne a veľmi intenzívne venujeme komplexnej podpore transferu technológií na slovenských vedeckovýskumných inštitúciách. Za tento čas sa nám podarilo pomerne veľké množstvo krokov, v rámci ktorých sme pri ochrane a riešení otázok súvisiacich s duševným vlastníctvom podporili viacerých z vás. Dovoľte nám niekoľko čísiel charakterizujúcich realizovanú podporu v rámci národného projektu NITT SK.

Od marca 2013, keď sme začali podporné služby systematicky poskytovať, bolo podporených už viac ako sto projektov (prípadov), čo predstavuje zhruba 50 rôznych technológií. V rámci tejto podpory bolo poskytnutých takmer 400 konkrétnych podporných služieb, s využitím odborných kapacít domácich i zahraničných expertov, špecializujúcich sa na jednotlivé kroky procesov transferu technológií od identifikácie duševného vlastníctva, cez jeho ochranu až po následné komerčné zhodnotenie technológií. Konkrétnym výstupom tohto snaženia je podanie šesťdesiatich národných patentových prihlášok na Slovensku, piatich úžitkových vzorov a dvadsiatich piatich medzinárodných PCT prihlášok. Celkovo bolo na realizovanú podporu vynaložených takmer 400 000 Eur z projektu NITT SK a približne 100 000 Eur zo štátneho rozpočtu na úhradu prihlasovacích poplatkov za podanie domácich a medzinárodných prihlášok priemyselného vlastníctva. O podporné služby je možné žiadať prostredníctvom nášho portálu www.nptt.sk.

Projekt NITT SK však nie je ani zďaleka jediným projektom, ktorý Centrum vedecko-technických informácií SR implementuje. Aktuálne naša inštitúcia realizuje až osem veľkých národných projektov zameraných na komplexnú podporu výskumu, vývoja a vzdelávania. Okrem toho sme boli v ostatných rokoch aktívne zapojení do implementácie šiestich medzinárodných projektov spolufinancovaných z rôznych európskych programov (OP Stredná Európa, OP Juhovýchodná Európa, Cezhraničná spolupráca SK – AT, a pod.). V rámci týchto projektov spolupracujeme s obdobnými inštitúciami z celej Európy, čo nám poskytuje priestor na vzájomné zdieľanie poznatkov, skúseností a najlepších príkladov úspešnej praxe. Posledným národným projektom CVTI SR ešte v rámci aktuálne dobiehajúceho OP Výskum a vývoj je projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa“, v rámci ktorého môžeme poskytovať podporné služby okrem vedeckej komunity aj inovatívnym podnikom. Projekt implementujeme spoločne s partnerom z rezortu hospodárstva Slovak Business Agency.

Zabezpečiť úspešnú implementáciu projektov a dosiahnutie všetkých plánovaných výstupov projektov je pomerne náročné, a to najmä v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ktoré si manažujeme na Slovensku sami, prostredníctvom tzv. riadiacich orgánov. Byrokratické procesy a značná administratívna náročnosť nám často zväzujú ruky a viažu pracovné kapacity aj v prípade odborných pracovníkov projektu, ktorým tak ostáva menej času na zmysluplnú odbornú činnosť. Veríme, že v pripravovanom programovacom období 2014 – 2020 sa minimálne v rámci OP Výskum a inovácie podarí administratívnu náročnosť limitovať na skutočne nevyhnutnú mieru, k čomu sme sa sami pokúsili aktívne prispieť našimi postrehmi a návrhmi.

Implementácia projektov je teda veľkou výzvou a teší nás, že môžeme konštatovať, že našej inštitúcii sa v rámci projektov zatiaľ darí poskytovať zmysluplnú podporu jednotlivým cieľovým skupinám. Sme radi, že naše snaženie bolo ocenené aj Európskou úniou, ktorá vybrala generálneho riaditeľa CVTI SR za jedného z laureátov ocenenia „Europen Project Awards“. Profesor Turňa si ocenenie prevzal na pôde Európskeho parlamentu v októbri t. r.

Okrem aktivít realizovaných v rámci národných a medzinárodných projektov má CVTI SR od začiatku tohto roka i ďalšie nové úlohy a zodpovednosti v súvislosti s Európskou úniou. Zastrešuje sieť tzv. Národných kontaktných bodov pre výskumno-vývojový program EÚ s názvom Horizont 2020 a od januára 2014 prevádzkuje Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Aj o týchto aktivitách sa dozviete viac v tomto a nasledujúcich číslach TTb.

Prajeme Vám príjemne a produktívne strávené chvíle s jubilejným desiatym číslom nášho časopisu!

Ing. Ľubomír Bilský,
riaditeľ sekcie podpory vedy CVTI SR

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK