Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Informácia z konferencie European Progress Conference 2014

20. 10. 2014

Logo Európskeho patentového úraduPhDr. Ľubomír KUCKA
[lubomir.kucka@cvtisr.sk]

Význam priemyselného vlastníctva, účinné využívanie patentovej ochrany a neustále zvyšovanie povedomia o priemyselnom vlastníctve, najmä v akademickej sfére si uvedomujú svetové aj regionálne inštitúcie v oblasti priemyselného vlastníctva, akými sú: Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO), Európsky patentový úrad (EPO) a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Táto skutočnosť rezultovala aj v usporiadaní medzinárodnej konferencie „European Progress Conference 2014. Dissemination of IP Knowledge in Universities“, ktorú organizoval EPO vo Viedni dňa 5. 6. 2014 v spolupráci s Európskou patentovou akadémiou.

Medzinárodná konferencia bola druhou v poradí v rámci programu EPO. Hlavnými cieľmi konferencie boli: aktívna propagácia priemyselného vlastníctva v akademickej obci, efektívne využívanie patentového systému, intenzívnejšie prepojenie univerzít so strediskami transferu technológií, stanovenie cieľov a politík v oblasti priemyselného vlastníctva a patentových informácií pre akademickú oblasť. Účastníci konferencie okrem lektorov z WIPO, EPO a OHIM, boli z členských štátov EPO, pričom boli zastúpené úrady priemyselného vlastníctva, univerzity a strediská transferu technológií.

Lektori z EPÚ v Mníchove (N. Campling), z OHIM v Alicante (H. Bello) a z WIPO v Ženeve prezentovali vo svojich príspevkoch produkty a služby, ktoré napomáhajú efektívnemu využívaniu patentového, známkového a dizajnového systému a patentových, známkových a dizajnových informácií vrátane dištančného vzdelávania v oblasti  priemyselného vlastníctva.

Cieľom prípadových štúdii z jednotlivých univerzít bolo poukázať na dosiahnutý pokrok v šírení poznatkov o  duševnom vlastníctve  a naznačiť budúce trendy rozvoja (I. Berzina z Lotyšska, V. Lamande z Francúzska).

Popoludní boli účastníci konferencie rozdelení do troch sekcií: a) patentové úrady, b) univerzity, c) strediská transferu technológií. V sekciách sa prezentoval súčasný stav a navrhovali sa strategické ciele, možnosti ich dosiahnutia v akademickej obci. Nasledovala plenárna diskusia, zhrnutie a formulovanie záverov.

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK