Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Expertné podporné služby Centra transferu technológií CVTI SR (4)

30. 10. 2014

Ing. Silvester Sališ, CVTI SR
[silvester.salis@cvtisr.sk]

Hoci obdobie letných prázdnin sa často spája s poklesom pracovných aktivít, v prípade Centra transferu technológií CVTI SR a jeho partnerov to neplatilo. Počas letnej sezóny bolo zo strany verejných výskumných inštitúcií predložených množstvo nových projektov, ale aj ďalších požiadaviek k už existujúcim projektom. Sme radi, že o technológie z našich výskumných inštitúcií prejavujú záujem súkromné subjekty a postupne prechádzame do fáz konkrétnych rokovaní o podmienkach aplikácie výsledkov výskumno-vývojovej činnosti. Tomuto procesu predchádzalo podanie národných, ale aj medzinárodných prihlášok súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva. Naše CTT zaznamenalo prvý prípad spôsobu ochrany prostredníctvom podania prihlášky o udelenie európskeho šľachtiteľského osvedčenia. Dobrou správou je, že v mnohých prípadoch sme oslovovaní na základe odporúčania inštitúcií, s ktorými sme spolupracovali v minulosti s pozitívnym výsledkom. Za všetky spomenieme nasledovné spolupráce.

 

Názov výsledku: Odroda Kristínka, Odroda Lianka
Inštitúcia: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Pôvodcovia: doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc., Ing. Jozef Fejer, PhD.

Odroda mäty piepornej „KRISTINKA“ je špecifický chemotyp v rámci druhu mäty piepornej. Vyznačuje sa vysokým obsahom éterického oleja vo vňati (2,6 %) a veľmi vysokým obsahom mentolu v silici (70 – 75 % vo vňati, 80 – 85 % v listoch). V pokusoch dosiahla odroda štatisticky preukázateľne vyššiu úrodu vňate (3,987 kg.m-2) v porovnaní s kontrolnou odrodou „PERPETA“ (2,963 kg.m-2).  Novovyšľachtená odroda rumančeka kamilkového „LIANKA“ je diploidná forma vyznačujúca sa vysokým obsahom /-/-α bisabololu (52 - 55 %) a chamazulénu (18 - 19 %), nízkym obsahom /-/-α bisaboloxidov A a B (menej ako 3 %) v silici (éterického oleja). Obsah silice je na úrovni 0,65 – 0,85 %. Pestovateľské porasty dosahujú veľmi dobrú úrodu suchých kvetných úborov (60 – 90 g.m-2), vyhovujú požiadavkám na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť.  Obe odrody disponujú rovnakým vzhľadom ako bežné rastliny. Zásadný rozdiel je v chemotype rastlín podľa vyššie uvedených hodnôt. Ich komerčný potenciál tkvie v spôsobe pestovania rastlín, ale sú využiteľné najmä v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle. V prípade oboch odrôd boli podané prihlášky o udelenie šľachtiteľského osvedčenia na medzinárodnej úrovni.

 

Názov technológie: Obojsmerná pumpa elektrickej energie
Inštitúcia: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Pôvodcovia: prof. Ing. Juraj Miček, PhD., doc. Ing. Peter Gubiš, PhD., Ing.Michal Kochláň

Nábojová pumpa  je druh DC – DC konvertora, ktorý využíva kondenzátory ako zásobníky elektrickej energie. Prelievaním energie z jedného kondenzátora do druhého vytvára napäťový zdroj s vyšším alebo nižším výstupným napätím ako je vstupné napätie. Používajú sa na vytváranie ľubovoľného napätia, kedy dokážu vstupné napätie zdvojnásobiť, strojnásobiť, vytvoriť jeho polovicu, invertovať, násobiť alebo deliť v špecifických zlomkoch vstupného napätia. Existujúce riešenia sú prevažne vo forme integrovaných obvodov s vopred danými parametrami výrobcom, často s obmedzenými možnosťami ich nastavenia (napr. nastavenie spínacej frekvencie).  Novosť a priemyselná využiteľnosť navrhnutého riešenia spočíva v možnosti plynule a adaptívne nastaviť rôzne parametre nábojovej pumpy, napríklad spínaciu frekvenciu, veľkosť výstupného napätia alebo maximálneho výstupného prúdu. Najväčšou výhodou navrhnutého riešenia v porovnaní s doteraz dostupnými komerčnými a priemyselne využívanými riešeniami je možnosť reverzného chodu nábojovej pumpy, t. j. zmena toku energie. Technológia prešla fázou prvotnej evaluácie, na základe ktorej bola odporučená pre podanie slovenskej patentovej prihlášky.

 

Názov technológie: Feromónové lapače LOSka1 a LOSka2
Inštitúcia: Národné lesnícke centrum Zvolen
Pôvodca: Ing. Juraj Galko, PhD.

Technológie sa týkajú dvoch prototypov feromónových lapačov na podkôrny hmyz. Podkôrny hmyz, najmä lykožrút smrekový (Ips typographus), je najvýznamnejší problém ochrany lesa na Slovensku už viac ako 10 rokov. Jednou z metód ochrany lesa na jeho monitoring, kontrolu a odchyt sú práve feromónové lapače. Model LOSka1 predstavuje lievikový nárazový lapač obsahujúci 12 lievikov, pričom spodný je prispôsobený na uchytenie odchytovej nádoby a je zabezpečený proti úniku podkôrneho hmyzu. Odchytová nádoba je dostatočne veľká a je výborne prispôsobená k odtoku zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov v používaných modeloch feromónových lapačov v lesníckej praxi. Model LOSka2 je krížový nárazový lapač vyrobený z odolnej a pevnej fólie. Má veľkú nárazovú plochu a keďže je z fólie, dá sa jednoducho zbaliť. Na spodnej strane lapača sa nachádza jeden veľký zberný lievik taktiež vyrobený z fólie, ktorým padajú odchytené imága podkôrneho hmyzu do odchytovej nádoby. V prípade oboch technológií bola zadaná služba posúdenia prvotnej spôsobilosti pre ďalšie kroky v procese transferu technológií a následné podanie prihlášky slovenského úžitkového vzoru.

 

Názov technológie: Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat
Inštitúcia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Pôvodcovia: doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ing. Martin Olejár, PhD., doc. Ing. Štefan Pogran, PhD.

Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat je určený na vyhodnocovanie odpočinkových a pohybových aktivít zvierat v produkčných objektoch živočíšnej výroby, ako i zisťovanie polohy sledovaných subjektov. Etologické prejavy zvierat sú ich odozvou na kvalitu chovateľského prostredia, je preto dôležité venovať im dostatočnú pozornosť. Zariadenie je inštalované rozoberateľným spôsobom k objektu, čo umožňuje po skončení merania bez problémov využiť zariadenie na inom mieste. Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat je využiteľný hlavne v objektoch živočíšnej výroby. Je vhodný do akýchkoľvek stavieb, možno ním sledovať rôzne vekové kategórie zvierat pri akejkoľvek intenzite osvetlenia a klimatických podmienkach. Zariadenie sa využíva pri analýze ochorení alebo správania zvierat v súvislosti s konštrukčnými prvkami ležiska. Systém môže pomáhať aj v prípade chovu ošípaných alebo v individuálnych stajniach pre chov koní v rámci výskumu či diagnostických účelov. Na predmetnú technológiu bola vznesená požiadavka vypracovania stratégie komercializácie a podaná medzinárodná patentová prihláška.

 

 

Kľúčové slová:
experti, podpora transferu technológií , potraviny, centrum transferu technológií

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK