Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

EÚ chce stimulovať inovácie pridelením prvej miliardy EUR na projekty

17. 10. 2014

Logo Európskej komisieBrusel 9. 7. 2014: Výskumné partnerstvá medzi EÚ, súkromným sektorom a členskými štátmi predstavili prvé výzvy na predkladanie projektov a partnerov v rámci Horizontu 2020 – programu EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom 80 miliárd EUR.
Toto prvé kolo zahŕňa verejné finančné prostriedky v celkovej výške 1,13 miliardy EUR, ktoré budú doplnené porovnateľnou sumou od súkromných partnerov. Použijú sa na projekty, ktoré zlepšia životy ľudí a posilnia medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Medzi témy patria nové spôsoby liečby cukrovky a očných chorôb a sprevádzkovanie desiatok cestných vozidiel na vodíkový pohon, ako aj čerpacích staníc (pozri MEMO/14/468).

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: „Veľkým výzvam, ktoré stoja pred nami, dokážeme čeliť iba vtedy, ak sa spoja tí najlepší odborníci z akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov, výskumných ústavov a z ďalších organizácií. Práve to je zmyslom partnerstiev verejného a súkromného sektora: spojiť sily a priniesť Európanom lepší život, viac pracovných miest a posilniť našu konkurencieschopnosť. Sme zaviazaní prioritne sústrediť vplyv európskeho rozpočtu na obnovu hospodárstva, a tieto partnerstvá sú toho dobrým príkladom: prvé výzvy na predkladanie návrhov v hodnote 1,1 miliardy EUR doplnia investície z príslušných odvetví, pričom celý balík zahŕňa 22 miliárd EUR na podporu rastu a vytvárania zamestnanosti počas siedmich rokov. Naďalej budú prinášať výsledky, aké by nemohla sama dosiahnuť žiadna krajina, firma či dokonca ani Európska únia ako taká.“

Vyhlásenie prvých výziev prichádza takmer presne rok po tom, ako Európska komisia predložila balík investícií do inovácií, čo je súbor návrhov na vytvorenie siedmich partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a štyroch partnerstiev v rámci verejného sektora (pozri IP/13/668). Budú pôsobiť vo viacerých kľúčových oblastiach, ako sú lieky, doprava, elektronika a biohospodárstvo a ich celková hodnota presahuje 22 miliárd EUR. Návrhy prijal Európsky parlament (pozri VYHLÁSENIE/14/128), ako aj Rada EÚ (pozri VYHLÁSENIE/14/149).

V mene siedmich uvedených partnerstiev sa vyjadrili riaditelia a vedúci pracovníci zúčastnených súkromných partnerov: „Spoločné podniky sú dôkazom úspešnosti partnerstiev súkromného a verejného sektora. Dosiahli už výsledky, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života a prispievajú ku konkurencieschopnosti Európy. Sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou týchto nových partnerstiev v rámci programu Horizont 2020 a teší nás, že vznikajú už rok po tom, ako ich Európska komisia  navrhla. Nadišiel čas pustiť sa do práce a dosahovať ešte lepšie výsledky, ktoré budú prispievať k rastu, vytváraniu pracovných miest a vyššej kvalite života.“

Na slávnostnom otvorení v Bruseli súkromných partnerov zastupovali: Roch Doliveux, výkonný riaditeľ UCB, Henri Winand, výkonný riaditeľ Intelligent Energy, Jean-Paul Herteman, predseda a výkonný riaditeľ Safran Group, Peder Holk Nielsen, výkonný riaditeľ Novozymes, Jean-Marc Chery, výkonný riaditeľ STMicroelectronics, Jochen Eickholt, výkonný riaditeľ Divison Rail Systems spoločnosti Siemens AG, Infrastructure & Cities Sector a Massimo Garbini, výkonný riaditeľ ENAV.

Súvislosti

Sedem začatých verejno-súkromných partnerstiev predstavuje celkové investície do výskumu a inovácií na ďalších sedem rokov vo výške 19,5 miliardy EUR, pričom príspevok EÚ vo výške 7,3 miliardy EUR umožní investíciu zo súkromného sektora a členských štátov vo výške 12,2 miliardy EUR. Spolu s ďalšími štyrmi partnerstvami v rámci verejného sektora s členskými štátmi tvoria balík investícií do inovácií, ktorý predstavuje viac ako 22 miliardovú investíciu do budúcnosti Európy.

Tieto partnerstvá pôsobia vo viacerých kľúčových oblastiach:

  • Inovačná medicína 2 (IMI2): vývoj novej generácie očkovacích látok, liekov a spôsobov liečby, ako napr. nové antibiotiká;
  • Palivové články a vodík 2 (FCH2): rýchlejšie uvádzanie čistých a efektívnych technológií na trh v energetike a doprave;
  • Čisté nebo 2 (CS2): vývoj ekologickejších a tichších lietadiel s výrazne nižšími emisiami CO2;
  • Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI): používanie obnoviteľných prírodných zdrojov a inovačných technológií pre ekologickejšie produkty každodennej potreby;
  • Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL): zvýšenie európskeho výrobného potenciálu v elektronike;
  • Shift2Rail: vývoj lepších vlakov a železničnej infraštruktúry dramaticky zníži náklady a zlepší kapacitu, spoľahlivosť a dochvíľnosť;
  • SESAR 2020: vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky, ktorý zlepší výkonnosť leteckej dopravy.

Na súťažných výzvach, ktoré vyhlásili tieto partnerstvá, sa môžu zúčastniť spoločnosti, MSP, univerzity, výskumné organizácie a iné subjekty. Najlepšie projekty budú vybrané na financovanie prostredníctvom partnerského preskúmania.

Ďalšie informácie

MEMO/14/468

Webová stránka programu Horizont 2020

Portál účastníkov

Zdroj:

Tlačová správa z 9. júla 2014: EÚ chce ako partner priemyslu stimulovať inovácie pridelením prvej miliardy EUR na projekty

 

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK