Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Audit duševného vlastníctva v prostredí vedeckovýskumných inštitúcií

27. 10. 2014

Logo Ochrana duševného vlastníctvaKristína Šuňová

Potreba zavádzať inovácie do bežnej praxe sa javí ako prirodzená iniciatíva populácie na zlepšenie si vlastných podmienok pre život. Duševné vlastníctvo, zahŕňajúce výsledky ľudskej tvorivosti,  inovatívne a kreatívne myšlienky osôb v podobe nehmotných statkov, je považované za významný prvok  k dosiahnutiu  úspešnosti.

V prostredí vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku, akými sú napríklad univerzity, vysoké školy, pracoviská Slovenskej akadémie vied a výskumné ústavy sa koncentruje najväčšie množstvo nových technológií a postupov vyvíjaných a testovaných odborníkmi z rôznych oblastí. Tieto technológie predstavujú duševné vlastníctvo, ktorého majiteľom je štandardne vedeckovýskumná inštitúcia. Správne nakladanie s duševným vlastníctvom, jeho komercializácia a zhodnocovanie sú kľúčové pre uplatnenie nových technológií v praxi, ale aj pre napredovanie samotnej inštitúcie a  budovanie dobrého mena. Doposiaľ vedeckovýskumné inštitúcie nemali také možnosti ako majú dnes, najmä čo sa týka finančnej podpory, aby nadobudli skúsenosti v tejto oblasti, a tak komerčným spôsobom sprístupnili verejnosti to, čo sa vo výskumnom prostredí vytvorilo. Tento jav je vo väčšine prípadov dôsledkom absencie cieleného systematického riadenia procesov súvisiacich so vznikom, ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva, ako aj nedostatkom finančných prostriedkov. Chýbajúci systematický prvok riadenia znamená, že inštitúcia často nemá komplexný prehľad o tom, ktoré predmety duševného vlastníctva je možné transferovať do praxe a akým spôsobom.

Transferom duševného vlastníctva (technológií) sa rozumie prenos výsledkov výskumu a vývoja z vedeckovýskumnej sféry do praxe. Pre transfer technológií majú najväčší význam predmety priemyselného vlastníctva tvoriace podskupinu duševného vlastníctva, keďže majú priemyselné využitie. Za predmety priemyselného vlastníctva sa považujú najmä vynálezy, technické riešenia, dizajny a iné. Na vytvorenie si jasného prehľadu o duševnom, resp. priemyselnom vlastníctve, jeho špecifikách a možnostiach nakladania s ním v inštitúcii, sa uplatňuje a využíva audit duševného vlastníctva, ktorý napomáha cielenému riadeniu procesov súvisiacich s duševným vlastníctvom.

Audit duševného vlastníctva

Audit duševného vlastníctva je systematický proces  vyhľadávania a revízie nehmotných statkov inštitúcie so zacielením na identifikáciu súvisiacich príležitostí a možných rizík. Nie je to len nástroj na pochopenie toho, aké duševné vlastníctvo v rámci inštitúcie vzniklo, a teda je jej potenciálnym majetkom, ale je to najmä súpis informácií relevantných pre vznik, udržiavanie a využívanie práv duševného vlastníctva. Audit môže pomôcť:

 • posúdiť hodnotu duševného vlastníctva inštitúcie,
 • udržať a posilniť práva duševného vlastníctva inštitúcie,
 • odhaliť slabé miesta v ochrane duševného vlastníctva,
 • zhodnotiť  nevyužívané duševné vlastníctvo v činnosti  inštitúcie,
 • identifikovať riziká využívania technológií v rozpore s právami duševného vlastníctva tretej strany,
 • zaviesť osvedčené postupy pre riadenie duševného vlastníctva,
 • vytvoriť komplexný prehľad o portfóliu duševného vlastníctva,
 • ako strategický nástroj pre riadenie a maximalizáciu investícií do duševného vlastníctva.

 

Súčasťou auditu by mala byť podrobná vecná, právna a ekonomická analýza. Takto ohodnotené jednotlivé predmety duševného vlastníctva by sa mali stať významnou zložkou majetku vedeckovýskumnej inštitúcie.

Spôsoby monitoringu duševného vlastníctva

Rozpoznanie významu duševného vlastníctva je podmienkou na zužitkovanie tejto hodnoty k zvýšeniu výkonnosti a zvýšeniu záujmu subjektov z praxe o nadviazanie spolupráce v porovnaní s inými inštitúciami, a tak k posilneniu jej dobrého mena. V tejto súvislosti je vhodné vykonať inventarizáciu a analýzu duševného vlastníctva prostredníctvom auditu. Pri plánovaní auditu je vhodné pred začiatkom jeho realizácie si stanoviť:

 • rozsah auditu,
 • časový plán,
 • zodpovedné osoby,
 • skúmané oblasti, čím sa rozumie špecifikácia výberu jednotlivých pracovísk inštitúcie,
 • formu a náležitosti výstupu.

 

S cieľom získať čo najhodnotnejšie výstupy celého procesu je vhodné, aby kompetentné osoby vykonávajúce audit vo vedeckovýskumných inštitúciách mali znalosti z oblasti duševného vlastníctva, základné znalosti o výskume a orientácii inštitúcie, ako aj jej pracovísk. Užitočným a nápomocným sa pri vykonávaní auditu stáva prehľad o súčasnom vývoji trhov súvisiacich s potenciálne identifikovanými predmetmi priemyselného vlastníctva a taktiež prehľad o budúcich plánoch inštitúcie týkajúcich sa práce s duševným vlastníctvom.

Pred začatím auditu je vhodné, aby vedenie inštitúcie oboznámilo všetkých pracovníkov o plánovaných aktivitách a zároveň podporilo ich vzdelanie v tejto oblasti školeniami a prednáškami. Zvyšovanie povedomia o duševnom vlastníctve a vhodne zvolená forma motivácie zamestnancov k  systematickejšiemu prístupu k vzniknutému duševnému vlastníctvu môže prispieť k efektívnejšej spolupráci s osobami vykonávajúcimi audit, a tak k hodnotnejšiemu výsledku auditu. Vnútorná motivácia pracovníkov je najmä hnacím motorom k zlepšovaniu sa inštitúcie v produktivite, efektívnosti práce a jej celkovému napredovaniu.

Audit môže prebiehať interne alebo externe. Ak sa do auditu zapája externý expert, je potrebné zabezpečiť spoluprácu podpísaním dohody o mlčanlivosti a tým si zaistiť, že sa informácie o duševnom vlastníctve nedostanú do nesprávnych rúk. Je dôležité uvedomiť si citlivosť informácií súvisiacich s duševným vlastníctvom, najmä vo fáze pred podaním patentovej alebo obdobnej prihlášky. Zverejnením sa  naruší podmienka novosti a tým sa marí možnosť priemyselno-právnej ochrany technológie prostredníctvom patentu.

Využitie externých zdrojov a prostriedkov

Audit duševného vlastníctva je komplexná aktivita vyžadujúca značné personálne pokrytie na zabezpečenie jeho realizácie. V prostredí slovenských vedeckovýskumných inštitúcií je potrebné brať do úvahy možnosť, že daná inštitúcia nedisponuje potrebnými kapacitami. V takom prípade je vhodné zvoliť externú realizáciu auditu, napríklad prostredníctvom expertnej podpornej služby, ktorú poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Inštitúcia sa vopred dohodne o podmienkach a forme auditu s expertom, ktorý prevezme rolu audítora. Služby poskytované externým expertom prebiehajú formou dotazníkového prieskumu, návštevou jednotlivých pracovísk a vedením cielených rozhovorov s pôvodcami duševného vlastníctva. Výstupom práce experta je dokument popisujúci a hodnotiaci súčasný stav duševného vlastníctva na inštitúcii a návrhy na ďalšie nakladanie s ním.

Interne realizovaný audit

V súčasnosti sa na podporu riadenia duševného vlastníctva v inštitúciách zakladajú centrá transferu technológií (CTT). CTT je obvykle pracoviskom inštitúcie, ktoré riadi ochranu a zabezpečuje prenos technológií do praxe. V prípade, že inštitúcia nemá zriadené CTT, administratívne úkony súvisiace s duševným vlastníctvom vykonáva na to poverená osoba alebo oddelenie. Nakoľko pracovníci CTT disponujú informáciami o činnosti jednotlivých pracovísk inštitúcie a majú poznatky o právach duševného vlastníctva, je vhodné, aby audit vykonávali práve oni. Poverení pracovníci vykonávajú prieskum na jednotlivých pracoviskách dotazníkovou formou, rozhovormi a skúmaním internej dokumentácie. Výsledkom je podrobná správa s analýzou jednotlivých predmetov priemyselného vlastníctva inštitúcie. Náročnými krokmi sa v tomto smere stáva potreba získať si dôveru pracovníkov a ich motivovanie k spolupráci s pracovníkmi CTT, ktorí nie vždy majú úplnú znalosť o situácii na danom pracovisku.

Ďalšou možnou formou interne realizovaného auditu duševného vlastníctva je, že pracovníci poverení jeho vykonaním nevyhľadávajú informácie sami, ale vo väčšej miere spolupracujú s pracovníkmi jednotlivých pracovísk, ktorí im dodajú na základe požiadavky všetky potrebné podklady a údaje nevyhnutné k spracovaniu výstupu auditu. Každý zamestnanec sám najlepšie vie s akými technológiami pracuje, aké má výskumné aktivity a aký majú jeho aktivity potenciál. Vedecký pracovník nemusí mať vždy znalosť o právach duševného vlastníctva a teda možnosť hlbšie analyzovať možné spôsoby a stratégie ochrany jednotlivých technológií. Preto sa ako vhodný spôsob interného auditu duševného vlastníctva javí spolupráca vedeckovýskumných pracovníkov a pracovníkov CTT.

Kooperácia CTT a jednotlivých pracovísk prináša spojenie vysoko odborných znalostí týkajúcich sa technológií a prehľadu vedeckovýskumných pracovníkov o trhu, na ktorom sa daný typ technológií vyskytuje a praktické skúsenosti s prácou s duševným vlastníctvom, znalosťami o možnostiach ochrany a právach duševného vlastníctva pracovníkov CTT. Takáto spolupráca sa môže realizovať najmä prostredníctvom vytvorenej siete kontaktov, dobrých pracovných vzťahov, jasnej a konštruktívnej komunikácie a motivácie chcieť dostať duševné vlastníctvo inštitúcie do praxe, kde bude prospešné a nápomocné verejnosti.

Výstup auditu duševného vlastníctva

Počas realizácie auditu je dôležité mať jasné očakávania, aký typ informácií má audit priniesť a čo chce inštitúcia zistiť.  Na základe toho sa zvolí správna formulácia otázok v dotazníkoch a smerovanie rozhovorov vedených s vedeckými pracovníkmi. Výsledkom auditu duševného vlastníctva je dokument obsahujúci:

 • detailný prehľad o technológiách zahŕňajúci ich vlastnosti, funkcie a špecifikácie, 
 • analýzu jednotlivých technológií z pohľadu jedinečnosti, finančných nákladov, zdrojov financovania výskumu, ochrany, majetkových vzťahov, doby výskumu a pôvodcov,
 • posúdenie komerčného potenciálu, využiteľnosti v praxi, porovnanie s konkurenčnými technológiami a prehľad potenciálnych odvetví, v ktorých sa technológia môže uplatniť,
 • záverečné vyhodnotenie, sumarizujúce získané informácie do grafov a tabuliek, poskytujúce celkový prehľad o jednotlivých technológiách inštitúcie,
 • odporúčania, akým spôsobom je možné ďalej s jednotlivými predmetmi duševného vlastníctva nakladať z pohľadu finančnej aj nefinančnej návratnosti.

 

Veľmi vhodným je v súčasnej dobe informatizácie implementovanie informačného systému na prácu s duševným vlastníctvom. Takýto informačný systém je možné využiť na:

 • nahlasovanie duševného vlastníctva a jeho evidenciu,
 • zaznamenávanie štádia vývoja technológie,
 • zaznamenanie foriem ochrany a nakladania s jednotlivými predmetmi duševného vlastníctva,
 • evidenciu pôvodcov a majetkových vzťahov,
 • zaznamenanie zdrojov financovania a nákladov na výskum,
 • štatistické vyhodnocovanie,
 • prezentáciu technológií.

 

Audit v konečnom dôsledku pomáha odhaliť nevyužitý potenciál inštitúcie, definuje vlastnícke a majetkové vzťahy súvisiace s duševným vlastníctvom a poskytuje potrebné podnety na to, ako sa starať o nehmotné statky prostredníctvom vytvorenia alebo zlepšenia zásad, postupov a riadenia v oblasti nakladania s duševným vlastníctvom, čím napomáha inštitúcii upevniť a zvýšiť si svoje postavenie medzi ostatnými vedeckovýskumnými inštitúciami.

Audit v praxi

Po získaní skúseností s auditom duševného vlastníctva, inštitúcia nebude musieť v budúcnosti vynaložiť také úsilie a náklady na jeho opätovnú realizáciu. Priebežný monitoring vykonávaný formou dopytovania poverených zamestnancov na jednotlivých pracoviskách a evidencia vykonávaná v pravidelných intervaloch je vhodný spôsob zabezpečenia si aktuálnych a relevantných informácií pre príslušné rozhodnutia v strategickej oblasti, v závislosti od existujúcich potrieb inštitúcie a spoločnosti.

Ako príklad z praxe je možné uviesť audit realizovaný  v Slovenskej akadémií vied (SAV) v rámci projektu s názvom Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva (CEKOODUV). Realizátorom auditu, ktorý prebiehal formou dotazníkového prieskumu a osobných rozhovorov, bola Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied.

Podporu a spoluprácu pri nakladaní s duševným vlastníctvom, no najmä s priemyselným vlastníctvom, poskytuje vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré sa snaží aktívne pracovať s jednotlivými inštitúciami a byť im nápomocné, okrem iného aj pri realizácií auditu duševného vlastníctva. Medzi pilotné projekty realizované v spolupráci s CVTI SR patrí audit vykonaný na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  

 

Zdroje:
http://www.safe-orp.biz/documents/case_studies/SAFE_IP_Screening_Case_Study_for_Farmville_and_Happy_Aquarium.pdf

http://intellectualpropertyexplorer.com/identifying-your-ip/

http://www.networkworld.com/article/2290434/lan-wan/inventorying-your-intellectual-property.html

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0267364994900795

http://www.corporatecomplianceinsights.com/ip-audits-what-are-they-why-are-they-important-what-do-they-cost/

http://allrightsreservedblog.com/2013/04/01/are-you-ready-to-sell-your-intellectual-property-rich-business-at-any-time/

https://www.google.sk/search?client=opera&q=inventory+intellectual+property&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gws_rd=cr&ei=JFvPU-Y0wtXRBbT7gdAF

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK