Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vyjadrenia organizátorov konferencie k ekonomickým aspektom práv duševného vlastníctva

25. 06. 2014

Rozhovory pripravila: Ing. Darina Kyliánová

Dňa 6. mája 2014 sa na pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky konala medzinárodná regionálna konferencia na tému: Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Práve duševné vlastníctvo – vyjadrené ako najnovšie poznatky a technológie – je vo vyspelých ekonomikách jedným z najdôležitejších zdrojov ekonomického rastu.

Spoluorganizátormi konferencie boli: Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization – WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR). Po skončení konferencie oslovila zástupcov týchto usporiadateľských inštitúcií predsedníčka redakčnej rady časopisu TTb Ing. Darina Kyliánová s dvomi otázkami.  

Ponúkame vám ich reakcie – odpovede – na položené otázky:

Aký je Váš názor/dojem z tohto podujatia?
Dr. Ryszard FRELEK, pracovník odboru WIPO pre krajiny s tranzitívnou ekonomikou a rozvinuté krajiny:

Podľa nášho názoru stretnutie (odborná regionálna konferencia) bolo úspešné a poskytlo potrebné vstupy do regionálnej diskusie o ekonomických aspektoch duševného vlastníctva. Lektori, a aj účastníci podujatia potvrdili dôležitosť ekonomických analýz duševného vlastníctva na obidvoch úrovniach, a to na národnej, ako aj na firemnej alebo univerzitnej úrovni.

(Pôvodný text: What is your opinion/feeling on the meeting? R. FRELEK: In our eyes the meeting was successful and provided needed inputs into the regional discussion about the economic aspects of IP. The speakers and participants confirmed the importance of economic analysis of IP, both at the national level, as well as a company/university level.)

Bude WIPO podporovať podobné aktivity a aké sú Vaše odporúčania pre stratégiu duševného vlastníctva?
R. FRELEK:
WIPO bude pokračovať v poskytovaní pomoci pri vypracovaní relevantných medzinárodných a národných ekonomických štúdií, ktoré umožnia kritickú spätnú väzbu na to, ako zlepšiť stratégiu duševného vlastníctva. Taktiež prostredníctvom štúdií WIPO, pre krajiny s tranzitívnou ekonomikou, budeme aj naďalej navrhovať ,ako integrovať ekonomické štatistiky/analýzy  do rozvoja a vyhodnocovania stratégií/politík duševného vlastníctva v regióne.

(Pôvodný text) Will WIPO support these activities and what are yours recommendations on IP policy? R. FRELEK: WIPO will continue to undertake relevant international and national economic studies, which will provide critical feedback on how to improve IP policy.  Also, through the WIPO Studies for Countries in Transition, we will further propose how to integrate economic statistics/analysis into the development and evaluation of IP strategies/polices in the Region.)

Aký je Váš názor/dojem z tohto podujatia?
JUDr. Tomáš Klinka, riaditeľ kancelárie predsedu a medzinárodných vzťahov ÚPV SR:

„Sme radi, že Úrad priemyselného vlastníctva SR bol spolu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva jedným zo spoluorganizátorov odbornej regionálnej konferencie „Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva“. Odborníci z domova i zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Moldavsko) zaujímavo diskutovali o vplyvoch duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť národnej ekonomiky, na inovačný potenciál, zvýšenie konkurencieschopnosti firiem a v konečnom dôsledku aj na formovanie vedomostnej spoločnosti. Duševné vlastníctvo  –  najnovšie poznatky a technológie v spojení s vhodne nastavenou právnou ochranou predstavujú vo vyspelých ekonomikách jeden z najdôležitejších zdrojov ekonomického rastu. Verím, že účastníci konferencie si z prednášok odniesli mnoho užitočných poznatkov.“

Bude UPV SR podporovať podobné podujatia a aké sú odporúčania pre stratégiu duševného vlastníctva?
T. KLINKA:
„Úrad podporuje a v rámci svojich možností sa aj aktívne zúčastňuje podobných podujatí. Snažíme sa k tomu vhodne využiť aj naše medzinárodné partnerstvá a projekty. Je naším poslaním starať sa o zvýšenie právneho povedomia o význame duševného vlastníctva, a to aj s poukázaním na jeho ekonomické aspekty. Venujeme sa v tomto smere už aj žiakom základných a stredných škôl. Uvedomujeme si, že tu je pred nami stále veľký kus osvetovej a vzdelávacej práce, a to aj vo vzťahu k učiteľom a zodpovedným manažérom v oblasti školstva a vzdelávania. Spolupracujeme s Ministerstvom hospodárstva SR pri strategických plánoch súvisiacich s rozvojom duševného vlastníctva, akým je napr. stratégia RIS3. Víziou stratégie RIS3 je podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo vede a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

Úrad sa v najbližšej dobe bude podieľať aj na vypracovaní „Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“, a to v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny vedenej Ministerstvom kultúry SR. Našou spoločnou ambíciou je do konca roka 2014 predložiť na rokovanie vlády SR komplexný strategický dokument, ktorý bude reagovať na objektívnu potrebu vytvoriť prostredie stimulujúce kreativitu, inovácie a investície do kreatívneho priemyslu. Pojmom „kreatívny priemysel“ pritom označujeme tie časti ekonomiky, ktoré vytvárajú ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti, ako architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama a podobne.“

Aký je Váš názor/dojem z tohto podujatia?
Ing. Ľubomír Bilský, riaditeľ úseku stratégie a koordinácie CVTI SR:

„Sme veľmi radi, že CVTI SR malo možnosť byť spoluorganizátorom tohto významného a bezpochyby veľmi užitočného podujatia zameraného na problematiku ekonomických aspektov práv duševného vlastníctva. Vysoká pridaná hodnota podujatia bola zabezpečená prostredníctvom účasti kvalitných prednášateľov a panelistov, predovšetkým zástupcov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Maďarskej agentúry duševného vlastníctva, Varšavskej univerzity a Španielskeho patentového a známkového úradu, ale i odborníkov na problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií zo Slovenska. O úspešnosti podujatia svedčí samotná účasť na podujatí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 55 účastníkov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov, ministerstiev, konzultačných spoločností a firiem, ako i zástupcov ÚPV SR a CVTI SR. Na základe neformálnych rozhovorov s účastníkmi podujatia môžeme potvrdiť, že táto regionálna konferencia mala pre nich význam a sú pripravení zúčastniť sa obdobných podujatí i v budúcnosti.“

Bude CVTI SR podporovať podobné podujatia a aké sú odporúčania pre stratégiu duševného vlastníctva?
Ľ. BILSKÝ:
 „Samozrejme, ako už vyplýva z hlavného poslania našej inštitúcie – zabezpečovať komplexnú podporu rozvoja slovenskej vedy a techniky, CVTI SR bude organizovanie takéhoto typu podujatí určite podporovať aj v budúcnosti. Diať sa tak bude nielen v rámci národného projektu „Národná infraštruktúra na podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a aktivít Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR, ale i v rámci nedávno spusteného národného projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku  – I. etapa“ (NPC), ktorý implementuje CVTI SR v spolupráci so Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) od mája t. r. Projekt NPC je zameraný na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov vrátane poskytovania podporných služieb podnikateľom v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. 

Pokiaľ ide o problematiku duševného vlastníctva, táto sa určite nezaobíde bez podpory zo strany štátu, a to osobitne v prostredí verejných výskumných inštitúcií, ale i začínajúcich inovatívnych, technologicky orientovaných malých a stredných firiem. Samotné CVTI SR vyvíja v tejto oblasti viaceré iniciatívy (napr. budovanie národného systému podpory transferu technológií) vrátane zabezpečovania a financovania expertných podporných služieb v procese ochrany a zhodnocovania duševného vlastníctva. Táto podpora je možná najmä vďaka alokovaným prostriedkom zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu Výskum a vývoj, ale využívajú sa i finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa na podporu zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva verejných výskumných inštitúcií (úhrada prihlasovacích poplatkov na vybrané predmety priemyselného vlastníctva) doposiaľ podarilo zabezpečiť.“


 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK