Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

19. 05. 2014

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Global Integration & Technology Transfer

Global Integration & Technology Transfer
Hoekman, Bernard – Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development, 2006. 346 s.

Globálna integrácia a transfer technológií 

Publikácia skúma medzinárodné šírenie nových technológií. Jednotlivé kapitoly vysvetľujú akými kanálmi sa realizujú transfery jednotlivých technológií a poznatkov v zahraničí a vysvetľuje význam  týchto transferov.

Current Challenges in Patent Information Retrieval

Current Challenges in Patent Information Retrieval
Lupu, Mihai;  Mayer, Katja‘; Tait, John – Brlin: Springer, 2011. 415 s.

Aktuálne výzvy pri vyhľadávaní patentových informácií 

Patenty sú obchodnou dohodou medzi vynálezcom a štátom a predstavujú dôležitý zdroj informácií pre vynálezcov. Napriek celosvetovému  zvýšenému počtu patentových prihlášok došlo v r. 2008 v dôsledku zlej ekonomickej situácie k ich poklesu. Publikácia vysvetľuje všetky príčiny súčasného stavu v oblasti patentových prihlášok.

The Improvement of Technology Transfer

 

The Improvement of Technology Transfer
Hofer, Franz. – Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. 2007. 207 s. 

Zlepšenie procesu transferu technológií 

Publikácia je určená pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti transferu technológií a ich cieľom je zdokonaliť sa.

 

Global Intellectual Property Rights

 

Global Intellectual Property Rights
Drahos, Peter; Mayne, Ruth – Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2002. 281 s. 

Globálne práva duševného vlastníctva 

Publikácia vznikla na základe stále rastúceho kontroverzného prostredia nového globálneho systému pravidiel pre duševné vlastníctvo. Nakoľko došlo k posunu k novej znalostnej ekonomike, tieto pravidlá sa stali „ohniskom“ intenzívneho boja a ich cieľom je reforma globalizácie. Na základe výsledku bude jasné, kto bude riadiť nové technológie v 21. storočí

 

Antitrust, Patents and Copyright

 

Antitrust, Patents and Copyright
Lévêque, François; Shelanski, Howard – Cheltenham, UK: Edward Elgar. 2005. 223 s.

Protimonopolné právo, patenty a autorské právo 

Publikácia prináša informácie z konferencie „Protimonopolné právo, patenty a autorské právo“, ktorá sa konala  v r. 2004 v Paríži.

 

Technology Transfer and Competition

 

Technology Transfer and Competition 
Ganguli, Prabuddha; Cheung, Camencita – Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag. 2005. 372  s.

Transfer technológií a konkurencia 

Základom publikácie je dizertačná práca autora, ktorá je zameraná na transfer technológií multinárodných korporácií do Číny.

 

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT http://nptt.cvtisr.sk/sk/informacne-zdroje/odborna-literatura/knihy-o-transfere-technologii.html?page_id=812. Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK