Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

RegioStars 2014: najvyššie ocenenia pre európske najinovačnejšie regionálne projekty

19. 06. 2014

logo EKBrusel 31. marca 2014: Pozornosť sa dnes večer upriami na európske najsľubnejšie a najinovačnejšie regionálne projekty, keď komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn odovzdá ceny RegioStars 2014. Spolu s porotou, ktorej predsedal bývalý predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande, komisár Hahn odovzdá ceny v štyroch kategóriách víťazným projektom zo severoportugalského Paredes, z regiónov Cornwall a West Wales and the Valleys zo Spojeného kráľovstva a z poľského regiónu Gdynia. Víťazné projekty boli vybrané z 19 projektov, ktoré sa dostali do užšieho výberu a ktoré boli spolufinancované prostredníctvom investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu.

Tohtoročné podujatie prichádza v rozhodujúcom čase, keď členské štáty dokončujú práce na svojich strategických investičných plánoch, tzv. „partnerských dohodách“ o tom, ako použijú európske štrukturálne a investičné fondy v nadchádzajúcich siedmich rokoch. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa predstavia prvé projekty, do ktorých sa už premietla reforma politiky súdržnosti.

V roku 2014 sa ceny udeľujú v týchto kategóriách:

  • Inteligentný rast – inovácia MSP
  • Udržateľný rast – ekologický rast a zamestnanosť prostredníctvom biohospodárstva
  • Inkluzívny rast – tvorba pracovných miest pre mladšiu generáciu
  • CityStar – investičné projekty v oblasti udržateľnej mestskej hromadnej dopravy.

Komisár Hahn pred podujatím uviedol: „Tieto štyri víťazné projekty, ktoré porota vybrala, sú praktickými ukážkami vykonávania regionálnej politiky v praxi. Víťazi, ako aj všetci finalisti sú inšpiráciou pre ostatné regióny a mestá v celej Európe a ja im zo srdca blahoželám. Pri využívaní štrukturálnych fondov používajú inovačné a dynamické prístupy na podporu rastu a vytvárania pracovných miest a zároveň stelesňujú myšlienku našej reformy. Projekty sú zamerané na riešenie súčasných výziev, ako je boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, boj proti znečisťovaniu životného prostredia a zmene klímy, propagácia udržateľnej dopravy a podpora inovácií v MSP. Prinášajú dôkaz o tom, že regionálna politika EÚ sa opiera predovšetkým o energiu a tvorivosť na miestnej úrovni.“

V reakcii na oznámenie víťazného projektu z Cornwallu, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Aby bol cestovný ruch úspešný, potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu – presne to je cieľom projektu Fifteen Cornwall. Tvorba pracovných miest pre mladých ľudí je mimoriadne dôležitým cieľom novej generácie investícií z Európskeho sociálneho fondu. Aj vďaka ďalším finančným prostriedkom z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí budú európske regióny môcť využiť Európsky sociálny fond na financovanie konkrétnych projektov a činností, ktoré môžu priniesť skutočnú zmenu tam, kde je nezamestnanosť práve najvyššia. Chcel by som zablahoželať všetkým účastníkom, finalistom a víťazom, ktorí premieňajú politiku súdržnosti EÚ na skutočnosť.“

V rámci tohto siedmeho ročníka RegioStars porota vybrala spomedzi 80 projektov 19 finalistov na základe štyroch kľúčových kritérií: inovačný charakter projektu, jeho vplyv, udržateľnosť a vytvorené partnerstvá. Finalisti pochádzajú z regiónov a miest týchto 17 členských štátov: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko.

Víťazi za rok 2014:

Inteligentný rast – „Umenie na stoličkách“ – Paredes/severné Portugalsko

Nábytkársky priemysel je jednou z najvýznamnejších hospodárskych aktivít v severoportugalskom meste Paredes, ktoré má najvyššiu koncentráciu podnikov na výrobu stoličiek v Európe. Pochádza odtiaľ 65 % nábytku vyrobeného v Portugalsku. Hoci bolo toto priemyselné odvetvie v minulosti vysoko produktívne, v súčasnosti sa považuje za zastarané a konzervatívne. Projekt Umenie na stoličkách vdýchol nový život do tohto tradičného priemyselného odvetvia tým, že ho prepojil so svetom návrhárov, čím sa výroba stoličiek premenila na umenie. Táto spolupráca podnietila tvorivosť v tomto odvetví, zvýšila jeho produktivitu a viedla k zvýšeniu objemu medzinárodného vývozu.

Udržateľný rast – „BEACON“ – West Wales and the Valleys (Spojené kráľovstvo)

Projekt BEACON sa zaoberá hlavnou výzvou, ktorej musí Európa čeliť, konkrétne rozvojom nových technológií, ktoré pomôžu uspokojiť rastúci dopyt po energii a zdrojoch. Projekt sa zameriava na biorafináciu, t. j. proces, pri ktorom sa plodiny určené na nepotravinárske účely využívajú na vytvorenie biomasy, ktorá sa vo výrobkoch použije namiesto surovej ropy. Vďaka produkcii obnoviteľných výrobkov z biomasy predstavuje projekt BEACON ekologickú alternatívu k znečisťujúcim fosílnym palivám, čo môže Európe pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Táto priekopnícka iniciatíva priťahuje do jedného z najchudobnejších regiónov Spojeného kráľovstva investície, ktoré vedú k tvorbe životne dôležitých pracovných miest a k rozvoju pokročilého know-how.

Inkluzívny rast – „Učňovský program Fifteen Cornwall“ – Cornwall

Vášeň pre varenie mení životy mladých ľudí v jednej z najchudobnejších častí Anglicka. Reštaurácia Fifteen Cornwall, inšpirovaná známym kuchárom Jamiem Oliverom, je súčasťou verejno-súkromného sociálneho podniku, ktorý ponúka príležitosti pre znevýhodnených mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov, aby sa vyučili za šéfkuchárov. Tento prelomový projekt vyškolil takmer 130 mladých ľudí, z ktorých mnohí zápasia s vážnymi problémami, ako sú zápis v trestnom registri, drogová závislosť, duševná choroba alebo zdravotné postihnutie. Každý rok tento projekt investuje približne 1,2 mil. EUR späť do miestneho hospodárstva, čím podporuje miestnych dodávateľov a výrobu kvalitného jedla.

CityStar – „Ekologická doprava“ – Gdynia (Poľsko)

Vďaka novému ekologickému systému mestskej dopravy s inovačnými a dostupnými elektrickými trolejbusmi má mesto Gdynia menej dopravných zápch, menej nehôd a nižšie úrovne znečistenia. Moderné vozidlá cestujúcim poskytli väčšie pohodlie, skrátili čas cestovania a priniesli prospech miestnemu hospodárstvu v oblasti troch miest – Gdynia, Gdansk a Sopot – v severnom Poľsku.

Ďalšie informácieZdroj:

Tlačová správa EK

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK