Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Oblasťou dlhoročného vedeckého výskumu prof. Ivana Frolla je magnetická rezonancia

25. 06. 2014

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

prof. Ing. Ivanom Frollom, DrSc.Rozhovor s vedcom prof. Ing. Ivanom Frollom, DrSc. – elektronikom, ktorý sa dlhé roky  zaoberá výskumom zobrazovacích metód – tomografiou na báze magnetickej rezonancie. V poslednom čase sa venuje výskumu organických a syntetických materiálov. Významný je jeho prínos aj vo výchovno-vzdelávacom procese.

Ivan Frollo pochádza z Prešova. Študoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave (abs. 1963, Ing.), špecializácia rádioelektronika. V r. 1963 – 1966 absolvoval internú ašpirantúru v Ústave teórie merania SAV. Od r. 1966 pracuje v SAV, najskôr ako samostatný vedecký pracovník a od r. 1985 ako vedúci vedecký pracovník. V r. 1998 – 2006 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu merania SAV, v súčasnosti je vedúcim Oddelenia zobrazovacích metód.

V r. 1977 – 1978 absolvoval polročný študijný pobyt na University of California Berkeley, Department of Electrical Engineering and Computer Science a 15-tich ďalších univerzitách v USA. Rad krátkodobých pobytov absolvoval na vedeckých pracoviskách vo Veľkej Británii, v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Fínsku, Írsku, Poľsku, Rusku a USA. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných vedeckých konferencií s aktívnym vystúpením.

V r. 1992 obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému: Meracie metódy a systémy pre lekársky výskum. V r.1993 habilitoval za docenta a v r. 1995 bol menovaný za profesora v odbore Meracia technika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Dlhodobo pôsobil aj na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. V r. 1994 – 2004 prednášal a viedol cvičenia zahraničným študentom. K predmetu Medical Imaging Techniques, Principles and Instrumentation vydal skriptá (1995).

Prof. Ivan Frollo je členom viacerých medzinárodných vedeckých organizácií, je aktívny v manažmente vedy a v národných a medzinárodných projektoch. Je autorom 330 pôvodných vedeckých publikácií, z toho 94 v medzinárodných vedeckých časopisoch. V r. 2012 získal prémiu Literárneho fondu Za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí – za celoživotné dielo. Bolo mu udelených viacero významných ocenení, o. i. Zlatá medaila SAV za celoživotnú prácu v oblasti vedy (2009), Cena SAV za budovanie prístrojovej infraštruktúry Národného centra NMR (2009).

M. B.: Ako si spomínate na svoje študentské roky?

I. FROLLO: Rádioelektronika už vtedy bol moderný študijný odbor. Vtedy boli známe elektrónky, tranzistory boli len na začiatku. Neboli počítače, neboli kalkulačky, všetky výpočty sme robili pomocou logaritmického pravítka. Avšak všetci absolventi tohto študijného odboru boli veľmi úspešní, získali to najlepšie uplatnenie v praxi.

M. B.: Ktoré zo svojich pracovných úspechov považujete za najvýznamnejšie?

I. FROLLO: Trinásť rokov (1966 – 1978) som spolupracoval s Ústavom experimentálnej chirurgie SAV (teraz Ústav pre výskum srdca SAV) spolu s vynikajúcim kolektívom vedeným akademikom K. Šiškom. Spolu s kolektívom sme vyvinuli a realizovali rad vedeckých prístrojov, ktoré kardiochirurgovia používali pri experimentoch na živom srdci. Od roku 1980 do dnešných dní pracujem vo výskume metód NMR. Za najväčší úspech nášho kolektívu považujem návrh a realizáciu experimentálneho NMR tomografu už v roku 1982. Pracovisko sa zaradilo medzi prvých priekopníkov v tejto oblasti v Európe. Potom nasledovala konštrukcia celotelového tomografu v roku 1992, ako prví zo „socialistického tábora štátov"... Získali sme v tejto oblasti 11 autorských osvedčení vynálezu.

M. B.: Čomu sa venujete v súčasnosti?

I. FROLLO: Cieľom súčasného výskumu je hľadanie nových zobrazovacích a mapovacích metód organických a syntetických materiálov a objektov metódami magnetickej rezonancie. V každom objekte hľadáme nové, hlavne magnetické vlastnosti. Pokúšame sa nájsť reakciu ľudského tela, končatín a mozgu na podnety farmakologické, akustické, či mechanické, je to problematika funkčného NMR zobrazovania.

M. B.: Na svojom konte máte 41 realizovaných projektov aplikovaných v oblasti meraní v biológii a medicíne a 22 udelených patentov. Mohli by ste aspoň niektoré z nich vymenovať?

I. FROLLO: Pre lekársky výskum: Prístroj na neinvazívne meranie krvného tlaku, dvojfázové krvné čerpadlo, ultrazvukový indikátor rýchlosti toku krvi na meranie krvného tlaku, pohonová jednotka podporných srdcových čerpadiel, pohonová jednotka podporných balónov v experimentálnej kardiochirurgii, klinická synchronizačná jednotka, klinická pneumatická jednotka, prístroj na meranie okysličenia krvi s elektronickou reguláciou prietoku, mimotelový obeh pre deti, prístroj na meranie a vyhodnocovanie fyziologických parametrov pre experimentálnu kardiochirurgiu, fotoelektrický tlakomer s predpätou membránou pre chirurgiu, fotoelektrické zariadenie na meranie pohybu bránice z röntgenového štítu, prístroj na meranie okysličenia krvi s elektronickou reguláciou prietoku, prístroj na meranie reflexu Achillovej šľachy, magnetoterapeutické zariadenie, elektronické zariadenie na automatizovaný mnohonásobný odber krvi s telemetrickým riadením.

Z ostatných prístrojov to boli: zariadenie na meranie mechanickej príťažlivej sily permanentných magnetov, stabilizátor magnetického poľa, zariadenie a stabilizátor teploty na kontrolu chladenia vodou pre NMR tomograf, sonda stabilizátora stacionárneho magnetického poľa elektromagnetu pre NMR tomografiu, prepínací článok budiaco-snímacieho cievkového systému pre NMR – tomografiu, mikropočítačom riadený generátor pre NMR experimenty.

M. B.: Ako tieto patenty vznikali?

I. FROLLO: Každý udelený patent je akýmsi vyvrcholením, bodkou, uznaním originality i odmenou za dlhodobú tvorivú činnosť v oblasti návrhu nových meracích metód a nových meracích systémov. Patenty vznikli na základe dlhodobých kontaktov s lekárskymi pracoviskami i s pracoviskami z priemyslu. Predstavitelia týchto pracovísk v rámci spoločných diskusií generovali svoju predstavu o tom, čo by potrebovali pre rozvoj svojho odboru. A našou úlohou bolo tieto predstavy domyslieť z hľadiska návrhu novej metodiky a tiež ich technicky realizovať. Udelenie patentu je dlhotrvajúci zložitý proces. Je treba dokazovať svetovú originalitu, definovať podstatu vynálezu a laboratórnu či priemyselnú využiteľnosť. Až po podaní patentovej prihlášky je možné predmet patentu publikovať vo vedeckých časopisoch.

M. B.: Čo by ste poradili tým, ktorí sa zaoberajú inováciami a prenosom vedeckých poznatkov do praxe?

I. FROLLO: Každý výskum, okrem publikovateľnej originality, by mal mať aspekty jeho uplatnenia v praxi. Len vtedy má autor – výskumník dobrý pocit užitočnosti svojej tvorivej práce.

Prenos vedeckých poznatkov do praxe predpokladá predovšetkým tieto poznatky vytvoriť a súčasne hľadať možnosti ich praktického uplatnenia. V dnešnej dobe je to proces stále zložitejší vzhľadom na enormný nárast technologických poznatkov vo svete za posledné desaťročia. Každú navrhovanú metodiku je treba dôkladne preveriť, či niečo podobné vo svete už existuje. A súčasne je treba hľadať aplikátora – toho, čo to využije v praxi – a to je v dnešnej dobe dosť zložité. Je potrebné okrem akvizície všetkých možností hľadať konkrétneho odberateľa, ktorý okrem prevzatia nového výsledku je ochotný aj finančne sa spolupodieľať na jeho tvorbe. A k tomu je treba veľa diplomacie a šarmu...

M. B.: Aký je Váš názor na podporu transferu technológií na Slovensku?

I. FROLLO: Pod transferom technológií rozumieme prenos technológií z akademického prostredia do prostredia komerčného. Na tento účel bol vytvorený „Národný systém podpory transferu technológií", v rámci ktorého účastníkom systému, hlavne vedeckým a výskumným inštitúciám na Slovensku, sú poskytované konzultácie a podporné služby.

Na Slovensku je však v mnohých prípadoch problém ten, že komerčná sféra je tu silne pod vplyvom zahraničných firiem. Komerčné subjekty sú riadené zahraničím a jednotlivé firmy majú už zabezpečenú inovatívnu technologickú podporu priamo zo zahraničia. Najlepšou šancou pre akademické alebo vedeckovýskumné pracoviská je spoločný výskum v súvislosti so získavaním finančných prostriedkov na vedeckovýskumnú činnosť zo súkromnej sféry. Dôležitá  je  hlavne spolupráca s veľkými spoločnosťami, ktoré môžu do spoločného výskumu a vývoja poskytnúť významné finančné prostriedky.

Významnú úlohu v oblasti poradenstva v tomto hrá hlavne Centrum transferu technológií pri CVTI SR  a pre SAV predovšetkým Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva SAV.

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK